гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Маркетинг - Международен маркетинг

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"

 

Специалност: Маркетинг - Международен маркетинг

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и среден успех "Добър" и конкурсен изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Секретарят на Междууниверситетски магистърски програми дава първоначална информация за реда и условията за кандидатстване и записване на студентите. e-mail: mmp@vfu.bg, тел: +359 52 359 507, +359 52 359 607. 
• Процедури:
- диплома за висше образование и документи по образец подадени по съответния ред и в определения срок;
- подбор на кандидатите по документи;
- събеседване с одобрените кандидати;
- класиране и записване на кандидатите.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 55.5 кредита са от задължителни дисциплини, 13.5 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.

 

Профил на специалността: Програмата е предназначена за подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на международното управление на фирмената дейност и международния маркетинг. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на фирменото управление, международния бизнес и международното фирмено сътрудничество в условията на дигиталната икономика, европейската икономическа интеграция и други актуални направления на стопанската теория и практика. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции. Модулите, съставящи учебния план, покриват всички необходими потребности за успешно участие в осъществяването на международни маркетингови проучвания, ефективно използване на интернет маркетинг във фирмената дейност, реализиране на маркетингови проекти. Повечето модули съдържат и практическа част, включваща презентации, дискусии, работа в екип и групи, самостоятелни упражнения и работа по казуси за утвърждаване на придобитите знания.

 

Основни резултати от обучението: Студентите завършили магистърската програма "Международен маркетинг" познават основните техники за осъществяване на маркетингова дейност в национална и интернационална среда, умеят да използват различни средства за анализ и планиране на фирмената маркетингова дейност, могат да вземат маркетингови решения, да организират и провеждат маркетингова политика.

 

Професионална реализация на завършилите: Завършилите магистърска степен на обучение по международен маркетинг могат да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, държавната администрация и международни организации, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната богата международна дейност на макро и микро равнище.

 

Възможности за продължаване на обучението – в образователна и научна степен "доктор".

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 ECO 3004 Глобализация и постиндустриално общество 45 90 4,5
2 ECO 3011 Индустриална организация 45 90 4,5
3 MAN 3025 Структурни инструменти на ЕС и използването им от България 45 90 4,5
4 MAR 3016 Проектна организация и управление 45 90 4,5
5 MAR 3025 Международен маркетинг 45 90 4,5
6   Избираема дисциплина 45 90 4,5
7   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 MAR 3023 Маркетингови проучвания и анализи 60 120 6
2 POL 1121 Дистрибуционна политика на международните пазари 60 120 6
3 MAR 3024 Маркетинг логистика 60 120 6
4 SOC 3020 Социални взаимодействия и работа в екип 45 90 4,5
5   Избираема дисциплина 45 90 4,5
6   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за II семестър 300 600 30
1 MAN 3027 Технология на разработване на международни проекти 60 120 6
2 MAR 3026 Институционални системи на ЕС 45 90 4,5
3   Избираема дисциплина 45 90 4,5
4   Преддипломен стаж. Подготовка и защита на дипломна работа- магистърска теза   450 15
Общо за ΙΙΙ семестър 150 750 30
Общо за целия курс на обучение: 750 1950 90
 
Избираеми учебни дисциплини
1 MAR 3006 Лични продажби 45 90 4,5
2 ECO 3007 Европейска икономическа интеграция 45 90 4,5
3  MAN 3091 Управление на отношенията с клиентите 45 90 4,5
4 INF 3007 Бизнес информационни системи 45 90 4,5
5 MAN 3050 Корпоративно управление 45 90 4,5
6 MAR 3029 Стратегически маркетинг и конкурентоспособност 45 90 4,5
7 MAN 3028 Корпоративни стратегии 45 90 4,5
 
Факултативни учебни дисциплини
1 FIN 3001  Международни финанси 30 60 3
2 ECO 3014 Международно движение на капитали 30 60 3
3 INF 3010 Електронен бизнес и интернет банкиране 30 60 3
4 ADM 1034 Бизнес кореспонденция 30 60 3
 
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 MAN 1069 Основи на управлението 60 120 6
2 ECO 1067 Микроикономика 60 120 6
3 MAR 1004 Маркетинг 60 120 6
4 FIN 1017 Публични финанси 60 120 6
5 LAW 1052 Основи на правото 60 120 6
Общо: 300 600 30
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяването на семестриалните изпити се извършва на основата на писмен тест провеждан в аудитория или по интернет и покриващ целият учебен материал. На студентите предварително е представена и обяснена схемата от показатели за оценка. Изискванията по отношение решаването на теста са представени върху самият тест. Скалата за оценяване предполага 41% верни отговори за среден 3, респективно през половин единица за отличен 6. Тестовете са със закрити и открити въпроси. В крайната семестриална оценка се отчитат и резултатите от задължително представени курсови проекти. Проектите могат да бъдат представени и оценени по интернет преди изпита, като на студента се изпраща оценката и мотивите за нея. Студентът има право да внесе корекции и подобри проекта си, с което се отчита крайната семестриална оценка.

 

Изисквания за завършване: Завършване на обучението в магистърската степен се осъществява с защита на магистърска теза. Студентите имат право на избор на темата на основата на предварително зададени ориентировъчни теми, които на по-късен етап се съгласуват с научния ръководител. Студентът има право да посочи предпочитаният от него научен ръководител в съответствие с избраната тема. Защитата на магистърската теза се извършва пред комисия от хабилитирани преподаватели и поканени от практиката специалисти.

 

Вид обучение: редовно

 

Ръководител на програмата: проф. д. ик. н Лилия Каракашева 
тел. +359 52 359 507
e-mail: mmp@vfu.bg