гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Международни финанси

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Международни финанси

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по финанси

 

Ниво на квалификацията:  ОКС „магистър””


Продължителност на програмата: година/ година и половина

 

Брой кредити: 60/90

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0412:Finance, banking and insurance (343)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено висше образование със среден успех от курса на обучение и държавния изпит не по-нисък от „добър” 3,50; успешно положен конкурсен изпит. 
Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.


Конкретен ред за признаване на предходно учене
Дипломи от висши учебни заведения.

  • 2 семестъра за ОКС "бакалавър" или "магистър" от професионално направление "Икономика
  • 3 семестъра за ОКС "бакалавър" или "магистър" от други професионални направления.
  • 4 семестъра за професионални бакалаври от направление „Икономика”

 

Изисквания и правила за квалификация*:

  • За придобиване на квалификация от завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” от направление „Икономика” са необходими 60 кредита. От тях 33 кредита са от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.
  • За придобиване на квалификация от завършилите образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” от направление „Икономика” са необходими 90 кредита. От тях 63 кредита са от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит/дипломна работа.

 

Профил на специалността: Магистърска програма “Международни финанси” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на международната финансовата дейност и  в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. 

 

Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на студенти за:  ръководители и експерти с професионални интереси в областта на международни финанси, финансиране на международните търговски взаимоотношения, финансов анализ и отчети на по международните стандарти за финансово отчитане, инвестиционна оценка на компании,  финасовия и банков мениджмънт, транснационализацията на банковия сектор. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на  финансите, банковата дейност, финансовите пазари и инвестиции, промнотиране на финансови услуги, международната икономика и финансови институции и др. в национален и най-вече в международен аспект. Завършилите магистърска степен на обучение в магистърска програма „Международни финанси” могат да работят като ръководители и специалисти в търговски банки и застрахователни институции, държавната и местната администрация, международни и национални финансови организации, както и в  производствени и търговски организации с международна дейност, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната богата международна дейност на макро и микро равнище.

 

Основни резултати от обучението: В резултат на обучението студентите следва да усвояват и демонстрират конкретни знания и умения за: банковата дейност, финансовата дейност, международните финансови институции, финансиране на международната търговия и ЕС, анализ и оценка на предприятия с международна дейност, съставяне на финансови отчети, схеми за финансиране на международния бизнес, международните финанси и стандарти за финансово отчитане, форми и начини на плащане в международния бизнес, мениджмънта и управлението на предприятията и банките.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

FIN3289

Финанси

60

120

6

2

ECO1039

Обща икономическа теория

60

120

6

3

MAR1004

Маркетинг

60

120

6

4

ECO1064

Международна икономика

60

120

6

5

ACC1008

Основи на счетоводството

60

120

6

Общо за I семестър

300

600

30

1

FIN1010

Международни финанси

45

90

4,5

2

FIN3327

Международни стандарти за финансово отчитане

30

60

3

3

FIN3328

Финансови пазари и институции

45

90

4,5

4

ACC3121

Финансови отчети

30

60

3

5

MAR3012

Маркетинг на финансови услуги

30

60

3

6

FIN3254

Геоикономически аспекти на траснационализацията на банковия сектор

30

60

3

7

FIN3329

Международни разплащания

30

60

3

8

 

Избираема дисциплина

30

60

3

9

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за І година

600

1200

60

1

FIN3330

Финансов анализ на международни компании

30

60

3

2

FIN3331

Инвестиционна оценка

30

60

3

3

FIN3261

Външнотърговски операции

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина

30

60

3

5

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

 

 

Държавен изпит или защита на дипломна работа

150

300

15

Общо за IІІ семестър

300

600

30

 

 

Общо за целия курс на обучение:

900

1800

90

 

 

Избираеми дисциплини, избират се  2 от 6

 

 

 

 1

FIN3332

Банково дело

30

60

3

2

LAW3352

Правно регулиране на инвестициите

30

60

3

3

PCI3003

Бизнескомуникации

30

60

3

4

MAN3441

Сливания и поглъщания

30

60

3

5

FIN3313

Финансова математика.

30

60

3

6

FIN3333

Анализ на доходност и риск

30

60

3

 

 

Факултативни дисциплини,  избират се  2 от 6

 

 

 

1

INF3010

Интернет банкиране

30

60

3

2

FIN3334

Инвестиционни схеми

30

60

3

3

FIN3237

Майсторски клас

30

60

3

4

FIN3335

Финансиране на ЕС

30

60

3

5

ACC3148

Глобализация на счетоводството и съвременни счетоводни школи

30

60

3

6

FIN3237

Майсторски клас

30

60

3

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.


Вид обучение: редовно, задочно, дистанционно.

  • Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяването на семестриалните изпити се извършва на основата на писмен изпит или друга форма на писмено оценяване, провеждан в аудитория или онлайн и покриващ целия учебен материал. На студентите предварително сe предоставят и обясняват критериите за оценка.

Общи изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: не

 

Стаж: не

 

Обучение в работна среда: не

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите програмата могат да се реализират като: корпоративни финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово бюджетиране, инвестициите и преструктуриране на капитали, в компании, търговски банки, небанкови институции, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове,  консултанти в сферите на международните финанси и икономически отношения, консултатнти в сферата ма маркетинга и промотирането на финансови услуги, финансово – счетоводни консултанти, портфолио и риск-мениджъри, кредитни експерти, анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции, като бизнес и консултанти в отдели по финанси и счетоводство на национални и международни корпорации.

 

Възможности за продължаване на обучението
Желаещите да продължат образованието си, могат да кандидатстват и по всички останали магистърски програми във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания. 
Докторски програми в направление 3.8. Икономика са:

  • Световно стопанство и МИО;
  • Политическа икономия
  • Счетоводство, анализ и контрол на стопанската дейност

 

Научен ръководител на МП: 
ас. д-р Николина Грозева, nnevinova@abv.bg 
Технически секретар: Тихомир Колев 052/359 631