гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА, МЕНИДЖМЪНТ И ПРОДУЦЕНТСТВО

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА:  "ИЗКУСТВА"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: "МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО"
 

Специалност: СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА, МЕНИДЖМЪНТ И ПРОДУЦЕНТСТВО

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по сценични изкуства мениджмънт и продуцентство отношения и право

 

Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "Магистър"

 

Продължителност на програмата:

1 година / 2 семестъра

За придобилите ОКС "Бакалавър" по "Танцово изкуство", "Музикално изкуство", "Драматично изкуство" и "Изобразително изкуство";

 

1,5 години / 3 семестъра

За кандидати, придобили ОКС "Бакалавър" по други специалности се предвижда обучение в трети, приравнителен семестър

 

Брой кредити: 6/ 90

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0210: Arts, not further defined

 

Конкретни изисквания за прием:

- Среден успех "Добър" от бакалавърска степен;

- Мотивационно интервю с кандидата.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

Процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• Катедра "Изкуства" присъжда адекватни за учебния план кредити на специалността, въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация*:

За придобиване на образователно–квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация " магистър по сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство" са необходими 60 кредита, от тях 36 кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 за защита на магистърска теза / творчески проект/

 

Профил на специалността:

Магистърската програма обхваща спектър от теоретически, творчески и практически насочени теми и въпроси, систематизирани в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните учебни дисциплини надграждат знания и умения в областта на: музиката, танца, театъра, визуалните изкуства, както и в областта на управлението, мениджмънта, правни аспекти на творческата практика. Избираемите и факултативни учебни дисциплини допълват и развиват познанията от областта на маркетинга, управлението на финанси и проекти, авторското право, реклама и PR-активността. Обучението включва лекционен материал, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя. 
Студентите се дипломират с разработка и защита на магистърска теза /творчески проект/.

 

Основни резултати от обучението:

Студентите получават знания и компетенции в сферата на: Изкуствата - Музика, Танц, Театър, Изобразително изкуство;  Правни аспекти в творческите индустрии, Маркетинг на сценичните изкуства, Авторски и изпълнителски права, Социология на изкуството, Финанси и финансиране в сценичните изкуства. Придобиват умения за работа с хора (комуникативност).

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

 

2

3

4

6

1

MUS1065

Музикално изкуство

60

120

6

2

DAN1070

Танцово изкуство

60

120

6

3

ART1250

Визуални изкуства

60

120

6

4

DAN1145

Театрално драматично изкуство

45

90

4,5

5

MAN1396

Управление на сценичните изкуства

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAN1382

Въведение в  мениджмънта

45

90

4,5

2

MUS1077

Продуцентство в сценичните изкуства

45

90

4,5

3

 

Избираема дисциплина - 1

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина - 2

30

60

3

5

 

Защита на магистърска теза /творчески проект/

0

450

15

Общо за II семестър

150

750

30

 

 

Общо за годината

450

1350

60

 

 

Избираеми дисциплини - избират се 2 дисциплини

 

 

 

1

MAR1155

Маркетинг на сценичните изкуства

30

60

3

2

SOC1071

Социология на изкуството

30

60

3

3

FIN3250 

Финанси и финансиране в сценичните изкуства

30

60

3

4

LAW1183

Авторски и изпълнителски права

30

60

3

5

MAR3370

Връзки с обществеността

30

60

3

 

 

Факултативни дисциплини - избира се 1 дисциплина

 

 

 

1

DAN2050

Български танцов фолклор

30

60

3

2

MAR1158

Реклама и изкуство

30

60

3

3

MAN1392

Управление на проекти

30

60

3

4

PHI1088

Естетика  (теория на изкуствата)

30

60

3

           
   

Приравнителен семестър

     
 

DAN2044

Теоретични основи на хореографията

60

120

6

 

MDA1003

Български танцов фолклор

45

90

4,5

 

TFA1001

Актьорско майсторство

30

60

3

 

DAN1006

История на танца 

45

90

4,5

 

SOC1001

Етнография

45

90

4,5

 

DAN2018

Съвременни танцови техники

45

90

4,5

 

MUS1051

Стилове в музикалното изкуство

30

60

3

   

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

           

 

 

 

 

Вид обучение: редовно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

Планът предвижда писмени и практически изпити. Творческите дисциплини завършват с курсови проекти. Оценяват се по ESTC система. 

Студентите приключват обучението си със защита на дипломна работа: Композиция и постановка на танц в една от трите форми - сюжетен, тематичен, сюжетно - тематичен танц. Танцът се представя на живо или на запис пред Държавната изпитна комисия.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: не се предвиждат

 

Стаж: не се предвижда

 

Обучение в работна среда: не се предвижда

 

Професионални профили на завършилите:

Магистърската програма подготвя високо квалифицирани специалисти в следните направления:

  • Ръководители на професионални творчески институти в областта на сценичните изкуства.
  • Експерти в отдел "Култура" на Областни и Общински администрации, Читалищни секретари, Директори и организатори на фестивали. 
  • Подготовка на кадри за работа в развлекателната индустрия.
  • Ръководни кадри в сферата на звукозаписната индустрия и разпространение.
  • Импресарска дейност и продуцентство.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Обучение в докторска програма за придобиване на образователно-научна степен "доктор", обявена по специалността и във ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Програмен директор

Ръководител ПН: "Музикално и танцово изкуство"

проф. Петър Илиев Ангелов 
Приемен ден: вторник, кабинет А 110, от 10.00 до 12.00 ч.
тел.:+ 359 52 359 581, + 359 888 565 532      
e-mail: mti@vfu.bg