гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Финансов одит

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Финанси и счетоводство


Магистърска програма „Финансов одит”

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: две години

 

Брой кредити: 120

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0411: Accounting and Taxation

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

  • Информация и насоки:
    Завеждащият фронт офис "Магистърски програми" Невена Атанасова и техническият сътрудник към магистърската програма Светлана Георгиева дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/ 359-525; 052/ 359-513; e-mail: svetlana.georgieva@vfu.bg.
  • Процедури:
  • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
  • провеждане на приемен изпит – тест;
  • класиране и записване на кандидатите.

Изисквания и правила за квалификация*
Срокът на обучение за :

  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по неикономически специалности е 3 семестъра плюс приравнителен модул за редовно и за задочно обучение – 120 кредита.
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по други икономически специалности, различни от „Счетоводство и контрол”, „Финанси и счетоводство” и „Финанси”, както и за специалности от професионално направление „Администрация и управление” е 3 семестъра за редовно и за задочно обучение – 90 кредита.
  • за завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по „Финанси и счетоводство”/„Счетоводство и контрол”/”Финанси” е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение – 60 кредита.

Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.

 

Профил на специалността: Магистърската програма „Финансов одит” осигурява задълбочена и специализирана широкопрофилна подготовка по: финанси, счетоводство и одит, акцентира се на финанси на Европейския съюз; развитие на финансовите пазари; финансови отчети; бизнес комбинации, инвестиции и консолидирани отчети; анализ на финансови отчети, данъчно облагане и данъчен контрол и други. По време на обучението студентите получават знания за организацията и методологията на финансовия одит, данъчния контрол, изготвяне на финансови отчети, извършване на вътрешен одит, обосноваване и предлагане на ефективни управленски решения в резултат на анализ и оценка на икономическите условия, необходима правна култура в областта на търговското право.

 

Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват придобиване на качества за самостоятелна работа по организиране и осъществяване на финансов одит.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

LAW3250

Търговско право

30

60

3

2

ACC3118

Финансово счетоводство

60

120

6

3

ACC3127

Управленско счетоводство

45

90

4,5

4

ACC3121

Финансови отчети

45

90

4,5

5

LAW3346

Трудово и осигурително право

45

90

4,5

6

 

Факултативна  I семестър

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

ACC3129

Одиторски подход и одиторска практика

45

90

4,5

3

ACC3133

Анализ на финансови отчети

45

90

4,5

5

 

Избираема  ІI семестър

45

90

4,5

7

FIN3229

Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети

45

90

4,5

2

 

Избираема  IІІ семестър

45

90

4,5

4

FIN3217

Финанси на ЕС

45

90

4,5

2

ACC3147

Калкулационно счетоводство

45

90

4,5

4

FIN3225

Системи за финансово управление

45

90

4,5

6

FIN3227

Европейско финансово пространство

45

90

4,5

8

INF3135

Счетоводен софтуер

45

90

4,5

 

 Факултативни дисциплини, избират се 3 от 7

 

 

 

1

LAW3252

Финансово право

30

60

3

3

FIN3312

Застраховане и осигуряване

30

60

3

5

 

Майсторски клас /по избор/

30

60

3

6

FIN3313

Финансова математика

30

60

3

7

FIN3239

Пари и банково дело

30

60

3

 

Приравнителен модул за бакалаври неикономисти

1

FIN3215

Корпоративни финанси

60

120

6

2

ACC3125

Основи на счетоводството

75

150

7,5

3

ECO3187

Микроикономика

60

120

6

4

ECO3189

Макроикономика

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина, избира се 1 от 3

45

90

4,5

 

FIN3292

Публични финанси

 

 

 

 

FIN3311

Ценни книжа и борси

 

 

 

 

PSY3270

Психология в управлението

 

 

 

Общо за приравнителен модул

300

600

30

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини се изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: Няма

 

Обучение в работна среда: По дисциплината „Счетоводен софтуер“ се пресъздава работна среда чрез счетоводната програма „АЖУР 7 ERP“. По всички счетоводни и одиторски дисциплини се решават реални казуси от практиката.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите магистърската програма могат да работят на ръководни и изпълнителски длъжности по трудови, служебни и облигационни отношения във всички сектори на националната икономика и държавното устройство: търговски дружества; банки и небанкови финансови институции; застрахователни, осигурителни и с нестопанска цел предприятия и институции; специализирани одиторски предприятия; министерства, ведомства, агенции, съюзи, обществени организации, областни администрации, общини, бюджетни предприятия, фондации; в подразделенията на данъчната администрация, НОИ, НЗОК и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили магистърска програма "Финансов одит" имат възможност да продължат своето обучение в докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 

 

Научен ръководител: доц.д-р Ива Монева
e-mail: ivamoneva@abv.bg 

 

Технически сътрудник: Светлана Георгиева
тел. 052/ 359-513
e-mail: svetlana.georgieva@vfu.bg