гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Финансов одит

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА”


Специалност: Финанси и счетоводство

Магистърска програма „Финансов одит
 
Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика
 
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"
 
Продължителност на програмата: една година / година и половина / две години
 
Брой кредити: 60 / 90 / 120
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0411: Accounting and Taxation
 
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "Добър" и конкурсен изпит.
 
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
 

  • Информация и насоки:
Офис „Кандидат–студентски прием”, завеждащият фронт-офис "Магистърски програми" и техническият сътрудник към магистърската програма дават първоначална информация за кандидатстване и записване на студентите на тел. 052/359-525;
052/359-513; 052/359-639; e-mail: desislawak@gmail.com
Процедури:
  • диплома за висше образование и документи по образец, подадени по съответния ред и в определения срок;
  • провеждане на приемен изпит – тест;
  • класиране и записване на кандидатите;
  • може да се кандидатства и он-лайн чрез сайта на университета - http://magister.vfu.bg/
 
Изисквания и правила за квалификация*
Срокът на обучение за :
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" по специалности от професионално направление „Икономика“ е 4 семестъра за редовно и за задочно обучение – 120 кредита.
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по неикономически специалности е 3 семестъра за редовно и за задочно обучение – 90 кредита.
  • за завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по икономически специалности е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение – 60 кредита.

 
Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.
 
Профил на специалността: Магистърската програма е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, счетоводството, търговското право, финансовото право, одита, данъчното облагане, данъ чния контрол и други. Полученото образование е основа за успешна реализация в областта на одита. При наличие на необходимите нормативни изисквания и стаж и след полагане на предвидените изпити, съгласно нормативните актове, завършилите магистърска програма ”ФИНАНСОВ ОДИТ” могат да получат правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители (ДЕС). Във връзка с последното в учебната програма на специалността са предвидени голяма част от необходими дисциплини по Закона за независимия финансов одит.
 
Основни резултати от обучението: Учебният план и учебните програми осигуряват задълбочена и специализирана широкопрофилна подготовка по финанси, счетоводство и одит, акцентира се на финансите на Европейския съюз; развитие на финансовите пазари; финансови отчети; бизнес комбинации, инвестиции и консолидирани отчети; анализ на финансови отчети, данъчно облагане и данъчен контрол и др. По време на обучението студентите получават знания за организацията и методологията на финансовия одит, данъчния контрол, изготвяне на финансови отчети, извършване на вътрешен одит, обосноваване и предлагане на ефективни управленски решения в резултат на анализ и оценка на икономическите условия, необходима правна култура в областта на търговското право. Обучението по профилиращите дисциплини се организира и осъществява в съответствие със съвременното развитие на теорията и практиката в съответната научна област.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
 

Шифър по
ECTS
Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 ECO1067 Микро и макроикономика 60 120 6
2 FIN1036 Финанси 60 120 6
3 INF1034 Информационни системи и технологии 60 120 6
4 SOC1094 Професионална етика и независимост 60 120 6
5 FIN1163 Системи за финансово управление 60 120 6
Общо за I семестър 300 600 30
1 ACC1134 Счетоводство 75 15 7,5
2 ACC3148 Глобализация на счетоводството 30 60 3
3 LAW1152 Търговско право 45 90 4,5
4 LAW3346 Трудово и осигурително право 45 90 4,5
5 FIN3294 Данъчно облагане и данъчен контрол 45 90 4,5
6 FIN3090 Финансов контрол 30 60 3
7   Избираема  ІI семестър 30 60 3
Общо за IІ семестър 300 600 30
 Общо за І година 600 1200 60
1 ACC3118 Финансово счетоводство 45 90 4,5
2 ACC3121 Финансови отчети 45 90 4,5
3 ACC3133 Анализ на финансови отчети 30 60 3
4 ACC3129 Одиторски подход и одиторска практика 45 90 4,5
5 FIN3295 Одит в публичния сектор 45 90 4,5
6   Избираема  IІІ семестър 60 120 6
7   Факултативна  IІІ семестър 30 60 3
Общо за IІІ семестър 300 600 30
1 FIN3343 Управление на риска и вътрешен контрол 45 90 4,5
2 FIN3229 Бизнескомбинации и консолидирани
финансови отчети
45 90 4,5
3   Избираема  IV семестър 30 60 3
4   Факултативна  IV семестър 30 60 3
Общо за IV семестър 150 300 15
Общо за ІІ година 450 900 45
Защита на дипломна работа/Държавен изпит   300 15
Общо за целия курс на обучение: 1050 2400 120
 
 Избираеми дисциплини, избират се 4 от 8      
1 FIN3217 Финанси на ЕС 30 60 3
2 FIN3223 Търговска несъстоятелност 30 60 3
3 FIN3241 Независим финансов одит 30 60 3
4 FIN3344 Портфейл мениджмънт 30 60 3
5 ACC 3130 Одит на проекти и свързани с одита услуги 30 60 3
6 INF 3135 Счетоводен софтуер 30 60 3
7 ACC 3127 Управленско счетоводство 30 60 3
8 FIN3329 Международни разплащания 30 60 3
 
 Факултативни дисциплини, избират се 2 от 6      
1 FIN3313 Финансова математика 30 60 3
2 FIN3345 Финансови измерения на бизнес риска 30 60 3
3 MAN3231 Майсторски клас 30 60 3
4 LAW 3252 Данъчно право 30 60 3
5 MAN 3391 Сливания и поглъщания 30 60 3
           


* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
Учебният план е за четири-семестриален курс на обучение.
Учебният план за три-семестриален курс на обучение започва с дисциплината „Счетоводство”.
Учебният план за дву-семестриален курс на обучение започва с дисциплината „Финансово счетоводство”.
 
Вид обучение: редовно/задочно
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини се изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.
 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма
 
Стаж: Няма
 
Обучение в работна среда: Няма
 
Професионални профили на завършилите: Завършилите магистърска програма ”ФИНАНСОВ ОДИТ” могат да работят на ръководни и изпълнителски длъжности по трудови, служебни и облигационни отношения във всички сектори на националната икономика и държавното устройство: търговски дружества; банки и небанкови финансови институции; застрахователни, осигурителни и с нестопанска цел предприятия и институции; специализирани одиторски предприятия; министерства, ведомства, агенции, съюзи, обществени организации, областни администрации, общини, бюджетни предприятия, фондации; в подразделенията на данъчната администрация, НОИ, НЗОК и др. Основните длъжности, които могат да заемат и да изпълняват, са от твърде широк спектър: ръководители на търговски дружества, учреждения, отдели и други структурни единици; одитори в Сметна палата, одитори във Вътрешната държавна инспекция, одитори в специалзирани одиторски предприятия в областта на независимия финансов одитг, вътрешни одитори на предприятия; главни счетоводители, счетоводители, финансови мениджъри, икономисти, финансисти, експерти, анализатори и други.
 
Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили магистърска програма "Финансов одит" имат възможност да продължат своето обучение в докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 
 
Научен ръководител: доц.д-р Ива Монева
тел. 0888/877152
e-mail: ivamoneva@abv.bg
 
Технически сътрудник: Десислава Кирова
тел. 052/ 359-639
e-mail: desislawak@gmail.com