гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ЗАВОРИНА
Тема: „Масови открити онлайн курсове като инструмент за управление на маркетинга на университета“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: доц. д-р Мария Николова Брусева
Дата на защита: 14.10.2021 г. от 10:00 ч., онлайн
Дата на публикуване: 27.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище: проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище: доц. д-р Георги Маринов Георгиев