гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ЛОРА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА
Тема: „ Сливания и поглъщания във фирмената практика – австрийският опит“  
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: доц. д-р Виржиния Иванова
Дата на защита: 27.01.2023 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.01.2023 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
Становище: доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов
 

Кандидат: ЯКОБ РУБ
Тема: „Икономически аспекти на намаляване на щетите от вирус COVID-19. Футуристичен хибриден икономически подход: на примера на Израел (Economic aspects for reducing the damages of COVID-19 virus. A futuristic hybrid economic approach: the case of Israel)“  
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на защита: 27.01.2023 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 12.01.2023 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище: доц. д-р Едуард Василев Маринов