гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Текущи процедури

Кандидат: АРНАТ БЕГДАЛИЕВИЧ УЛТАНБАЕВ
Тема: „Конституционноправен статут на парламента на Република Казахстан в системата на държавната власт“  
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Конституционно право”
Научен ръководител: доц. д-р Емилия Сидерова
Дата на защита: 05.06.2024 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 17.05.2024 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище: проф. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: доц. д-р Зорница Людмилова Йорданова