В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Жечка Великова Илиева
Тема: „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“
Научен ръководител: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Дата на защита: 12.10. 2018 г.
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Рецензия: проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Становище:      доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
Становище:      проф. д.а.н. арх. Маргарита Иванова Коева
Становище:  проф. д-р арх. Георги Николов Георгиев 
 


Кандидат: Пепа Хуманякова Демирджиян
Тема: „Психологическа специфика на връзката: четене на художествено произведение – преживяване на емпатия – алтруистично действие”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Обща психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище:      проф. д.пс.н Валери Стоилов Стоянов
Становище:      доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Айслу Кенесовна Акишева
Тема: „Ролята на системата за повишаване на квалификацията в развитието на професионалната компетентност на педагога в училища със слети паралелки”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Педагогическа и възрастова психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Валери Стоянов и доц. д-р Бойчо Бойчев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р  Даниела Иванова Карагяурова
Становище:      доц. д-р  Бойчо Йорданов Бойчев
Становище:      проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев
Становище:  доц. д-р Янчо Маринов Бакалов 
 


Кандидат: Севджихан Ахмедова Еюбова
Тема: „ Агресия и автоагресия в юношеска възраст”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма: “Социална, организационна и консултативна психология”
Научни ръководители: проф. д.пс.н. Галя Герчева и доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Рецензия: доц. д-р Красимир Кръстев Иванов
Становище:      проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева
Становище:      проф. д-р Минко Стоев Хаджийски
Становище:  доц. д.пс.н. Иван Стоянов Александров 
 


Кандидат: Мачей Шикорски
Тема: „ Интернет технологиите в маркетинговите дейности на малките и средни предприятия в Република Полша”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: “Икономика и управление (индустрия)”
Научни ръководители: доц. д-р Даниела Попова и проф. д.ик.н.  Йоанна Pогожинска - Mитрут
Дата на защита: 20.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 05.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д. ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Рецензия: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
Становище:      проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище:      проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище:  проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков 
 

Кандидат: Евгения Владимирова Балканска
Тема: „Mеждународни аспекти на кредитния риск”
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма: “Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Дата на защита: 21.09. 2018 г.
Дата на публикуване: 04.09.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Иванова Иванова
Рецензия: доц. д-р Даниела Николова Бобева-Филипова
Становище:      проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:      проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  доц. д-р Ваня Денчева Цонкова