гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Текущи процедури

Кандидат: ШАРОН БАР
Тема: „Качеството на взаимоотношението между здраво дете и неговите братя или сестри с увреждания и развитието на социалните умения“
Професионално направление: 3.2 "Психология“
Докторска програма: „Педагогическа и възрастова психология”
Научен ръководител: доц. д-р Даниела Карагяурова
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 12.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Миглена Кръстева Кръстева-Иванова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: доц. д-р Мария Енчева Петрова
Становище: доц. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова  
Становище: проф. д.н. Красимира Петрова Колева - Минева
 

Кандидат: ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Тема: „Изследване на диафрагменото поведение на стоманобетонни плочи с отвори“
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия  
Докторска програма: „Строителни конструкции”
Научен ръководител: доц. д-р Дария Михалева
Дата на защита: 27.05.2022 г. от 11:00 ч.
Дата на публикуване: 11.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц д-р инж. Иван Желев Павлов
Рецензия: проф. д-р инж. Марина Дончева Трайкова
Становище: доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиева
Становище: проф. д.н. инж. Константин Савков Казаков
Становище: проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова

 


Кандидат: КРУМ ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ
Тема: „Присъединяване на новоприетите държави в Европейския съюз към Еврозоната“
Професионално направление: 3.8. „Икономика”
Докторска програма: „ Световно стопанство и МИО”
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на защита: 20.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 04.05.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Рецензия: доц. д-р Едуард Василев Маринов
Становище: доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище: проф. д-р Стела Атанасова Тодорова
Становище: проф. д-р Добринка Петкова Златева
 


Кандидат: МАРИО МАРУН
Тема: „Базирани на онтологии модели за подбор на човешки ресурси“
Професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки”
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки”
Научен ръководител: доц. д-р Галина Момчева
Дата на защита: 10.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 25.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Владимир Тодоров Димитров
Становище: проф. д-р Юлиан Андреев Василев
Становище: доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева – Трифонова
Становище: доц. д-р Павел Стоянов Петров

 


Кандидат: МАЛГОЖАТА МАГДАЛЕНА ЦЪРЪЙХ
Тема: „Правни и етични аспекти на правата на пациента в Европейския съюз“
Професионално направление: 3.6 „Право”
Докторска програма: „Международно право и международни отношения”
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Веселин Христов Цанков.
Дата на защита: 03.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 18.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Олга Бориславова Борисова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Становище: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Становище: проф. д.н. Надя Георгиева Бояджиева
Становище: доц. д-р Константин Василев Пехливанов