В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: Суат Кетен
Тема: „ Картографиране на риска при борбата с горски пожари”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: проф. дгн Веселин Пейчев и проф. д-р инж. Стефан Терзиев
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров
Рецензия: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:      проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов

Кандидат: Акън Нурал
Тема: „Анализ на безопасност на работното място в галваничното производство”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Александър Киров
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:      проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов
Становище:  доц. д-р инж. Александър Николов Киров


Кандидат: Осман Тургут
Тема: „Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции”
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: “Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научен ръководител: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Дата на защита: 12.11. 2018 г.
Дата на публикуване: 23.10.2018 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов
Становище:      доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
Становище:      проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище:  проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов