гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Текущи процедури

Кандидат: АННА ВИКТОРОВНА КОЧКОВА
Тема: „Възникване на трудови правоотношения със съдии в Украйна: сравнителен анализ на държави-членки на Европейския съюз”
Професионално направление: 3.6 "Право“
Докторска програма: „Конституционно право“
Научни ръководители: проф. д.ик.н. Веселин Цанков, доц. д-р Марина Дей
Дата на защита: 12.01.2021 г. от 15:00 ч.
Дата на публикуване: 18.12.2020 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище: проф. д.ю.н. Георги Петков Близнашки 
Становище: доц. д-р Зорница Людмилова Йорданова
Становище: доц. д-р Асен Александров Воденичаров