гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

34.ПРОЕКТ „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““

Оперативна програма:
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приоритетни оси:
Образование и учене през целия живот

Наименование на процедура:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Код на процедура:
BG05M2OP001-2.016
 

Бюджет на проекта:
1 498 758.36 лв.  

Срок на проекта:

от 8.11.2021 г.             до 31.12.2023г.              

Стартира изпълнението на проект  BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““ с бенефициент Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 498 758.36 лв. Периодът на изпълнение е от 8.11.2021 г. до 31.12.2023 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Технически университет – Варна и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Участниците са три утвърдени университета в България и значими за регионите, които обслужват. Всички притежават институционална акредитация и програмни акредитации на професионалните направления, в които провеждат обучение. Асоциираните партньори – Национален университет за дистанционно обучение – Испания, Университет Жилина – Словакия, Университет на Букурещ и Университет на Крайова, Румъния, също са акредитирани и притежаващи подписана харта за висше образование „Еразъм“.
Чрез създадената нова академична екосистема ще се постигне: повишаване на конкурентоспособността на висшето образование; въвеждането на иновативни технологии и „проблемно базирано“ обучение; ползването на споделени ресурси; създаване на условия за вътрешна мобилност; обмен на добри практики с български и чуждестранни университети.
Новото образователно партньорство е иновативно, защото: 1. Е сътрудничество между частно и държавни висши училища с използване на споделени ресурси; 2. Е сътрудничество между университети от двата най-големи града в страната Варна и Пловдив при запазване на академичната им автономия; 3. Ще се създадат съвместни образователни програми в областта на техническите науки, завършващи с издаване на няколко дипломи.
Проектът ще се изпълнява с участието на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от професионални направления: „Технически науки“ – „Архитектура, строителство и геодезия“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“; „Изкуства“ – „Изобразително изкуство“; „Социални, стопански и правни науки“ – „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“.
Очакваният резултат е:
- две съвместни интердисциплинарни магистърски програми, завършващи със съвместни дипломи. Едната програма е в областта на зелената и синята индустрии с основна цел - обучение на технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии и др., които са основни компоненти на Industry 4.0 и цифровизираното производство.
- разработени електронни образователни ресурси, вкл. и лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии, за обучението на инженерни кадри;
- повишени езикови и дигитални умения, развити меки умения, специализации и мобилности на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав;
- създадена обща мрежа от университетски кариерни центрове;
- проведени краткосрочни специализации и мобилности в асоциираните партньори на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав.

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за попълване на управленския и експертния екипи по проект за Модернизация на висшите училища

Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 7 (седем) конкурса (Заповед №60 от 03.12.2021г.) за заемане на следните длъжности:
- Експерт външно възлагане, контрол дейности и отчитане - на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта при максимален брой отработени часове 500;
-    Експерт образователна дейност – 2 позиции - за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „Екотехнологични системи в индустрията“ на непълен работен ден (35 работни часа) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 15.02.2022 г.;
-    Експерт образователна дейност – 2 позиции - разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „3D технологии за проектиране и производство“ на непълен работен ден (35 работни часа) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 15.02.2022 г.;
-    Експерт от практиката – инженер или архитект – 1 позиция - на договор по ЗЗД за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „Екотехнологични системи в индустрията“ с максимална продължителност до 15.02.2022 г. при максимален брой отработени часове 40;
-    Експерт от практиката – инженер или архитект – 1 позиция -  на договор по ЗЗД за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „3D технологии за проектиране и производство“ с максимална продължителност до 15.02.2022 г. при максимален брой отработени часове 40.

 
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 10.12.2021 г. на e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg    
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
 
CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД

За допълнителна информация:
тел. 052/359 
596
e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg   

 


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на управленския екип по проект за Модернизация на висшите училища


Във връзка с изпълнение на проект BG05M20P001-2.016-0026 ,, Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“”, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 1 (един) конкурс (Заповед №59 от 2.12.2021г.) за заемане на следната длъжност относно организацията, ръководството, и мониторинга на дейностите:
·   „Технически сътрудник“, на непълен работен ден (16 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 
Обявата за конкурса е достъпнa на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 8.12.2021 г. на e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg    
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД