гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

34.ПРОЕКТ „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““


 
 

Оперативна програма:
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приоритетни оси:
Образование и учене през целия живот

Наименование на процедура:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Код на процедура:
BG05M2OP001-2.016
 

Бюджет на проекта:
1 498 758.36 лв.  

Срок на проекта:

от 8.11.2021 г.               до 31.12.2023г.              

Стартира изпълнението на проект  BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““ с бенефициент Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 498 758.36 лв. Периодът на изпълнение е от 8.11.2021 г. до 31.12.2023 г.
Проектът ще се реализира в партньорство с Технически университет – Варна и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Участниците са три утвърдени университета в България и значими за регионите, които обслужват. Всички притежават институционална акредитация и програмни акредитации на професионалните направления, в които провеждат обучение. Асоциираните партньори – Национален университет за дистанционно обучение – Испания, Университет Жилина – Словакия, Университет на Букурещ и Университет на Крайова, Румъния, също са акредитирани и притежаващи подписана харта за висше образование „Еразъм“.
Чрез създадената нова академична екосистема ще се постигне: повишаване на конкурентоспособността на висшето образование; въвеждането на иновативни технологии и „проблемно базирано“ обучение; ползването на споделени ресурси; създаване на условия за вътрешна мобилност; обмен на добри практики с български и чуждестранни университети.
Новото образователно партньорство е иновативно, защото: 1. Е сътрудничество между частно и държавни висши училища с използване на споделени ресурси; 2. Е сътрудничество между университети от двата най-големи града в страната Варна и Пловдив при запазване на академичната им автономия; 3. Ще се създадат съвместни образователни програми в областта на техническите науки, завършващи с издаване на няколко дипломи.
Проектът ще се изпълнява с участието на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от професионални направления: „Технически науки“ – „Архитектура, строителство и геодезия“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“; „Изкуства“ – „Изобразително изкуство“; „Социални, стопански и правни науки“ – „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“.
Очакваният резултат е:
- две съвместни интердисциплинарни магистърски програми, завършващи със съвместни дипломи. Едната програма е в областта на зелената и синята индустрии с основна цел - обучение на технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии и др., които са основни компоненти на Industry 4.0 и цифровизираното производство.
- разработени електронни образователни ресурси, вкл. и лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии, за обучението на инженерни кадри;
- повишени езикови и дигитални умения, развити меки умения, специализации и мобилности на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав;
- създадена обща мрежа от университетски кариерни центрове;
- проведени краткосрочни специализации и мобилности в асоциираните партньори на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав.
 


ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 
В рамките на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” се предвижда провеждането на чуждоезикови обучения за преподаватели от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.
 
Ще бъдат организирани обучения по английски език, както следва:
 
Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа
По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за усъвършенстване на езиковите ви умения.
 
Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Планира се групите да започнат обучение през м. февруари 2023 г.
 
Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и попълване на електронен формуляр за определяне на ниво на владеене на английски език.
 
Преподавателите, които желаят да се включат в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в някое от посочените професионални направления:
 
3.2. Психология
3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
8.2. Изобразително изкуство


При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете електронния формуляр и своята заявка за участие в срок до 31.01.2023 г. Заявката депозирайте, като я изпратите на имейл адрес: vfu-projects@vfu.bg (до 16:30 ч. на 31.01.2023 г.) или на адрес: Варна, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“84, офис „Проекти“ (до 16:30 ч. на 31.01.2023 г.).

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“  обявява осемнадесет броя конкурси за подбор на експерти за разработване на учебни дисциплини в нови магистърски програми по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““
Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, на основание чл. 11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ„Черноризец Храбър“, и съгласно Ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ „Черноризец Храбър“ в изпълнение на Дейност 1 обявява 18 (осемнадесет) броя конкурси за подбор на експерти за разработване на учебни дисциплини в нови магистърски програми „Екотехнологични системи в индустрията“ и „3D технологии за проектиране и производство“, редовно/задочно обучение, 1 год., 2 сем., както следва: 
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Устойчиво развитие” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 0 ч.; кредити: 3 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Модели на устойчиво проектиране на сгради” - хорариум: лекции – 45 ч., семинарни упражнения – 45 ч.; кредити: 9 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Жизнен цикъл на суровини, материали и продукти” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 6 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/ допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Нови производствени технологии” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 0 ч.; кредити: 3 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Енергийна ефективност на сгради” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Екология и опазване на околната среда” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Саниране на сгради и енергийна ефективност” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Нисковъглеродни продукти и „Зелена сделка“” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Устойчиво развитие и предизвикателства на съвременния свят” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Управление на отпадъците” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Технологии за адитивно производство” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 60 ч.; кредити: 6 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Виртуална и разширена реалност” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 60 ч.; кредити: 6 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Дигитални инструменти за проектиране в архитектурата и строителството” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 120 ч.; кредити: 10 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Дигитални технологии в архитектурата и строителството” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 45 ч.; кредити: 5 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Практикум по адитивни технологии” - хорариум: лекции – 0 ч., практически упражнения – 90 ч.; кредити: 6 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Практикум по виртуална и разширена реалност” - хорариум: лекции – 0 ч., практически упражнения – 60 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”3D архитектурно проектиране” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.;
Експерт за разработване на учебна програма, електронни учебни ресурси и п преподаване по дисциплина ”Материали за адитивни технологии” - хорариум: лекции – 30 ч., семинарни упражнения – 30 ч.; кредити: 4 ECTS - 1 (една) бройка, на непълен работен ден (до 28 часа месечно до края на предвидения период) и трудов договор/допълнително споразумение/ договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г.
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 7.10.2022 г. на e-mail: vfu-projects@vfu.bg или на адрес гр. Варна, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев №84, ВСУ „Черноризец Храбър“, офис „Международни проекти“.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“ , секция „Проекти“.
Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса, в което е посочено наименование на дисциплината/дисциплините, за която/които се кандидатства.
2. Автобиография съгласно образецa на Програмата.
3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта.
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg   
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“.
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за подбор на преподаватели за провеждане на краткосрочни специализации в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““
Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, на основание чл. 11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ„Черноризец Храбър“, и съгласно Ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор, ВСУ „Черноризец Храбър“ в изпълнение на Дейност 3 “Професионално развитие на преподаватели” обявява 15 (петнадесет) позиции за подбор на преподаватели за провеждане на краткосрочни специализации (с продължителност 14 дни) в асоциираните партньори, както следва:  
Краткосрочна специализация в Университет на Жилина, Словакия - 11 позиции;
Краткосрочна специализация в Университет на Букурещ, Румъния - 4 позиции.
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 5.10.2022 г. на e-mail: vfu-projects@vfu.bg или на адрес гр. Варна, к.к. Чайка, ул. “Янко Славчев“ №84, офис „Международни проекти“.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“ , секция „Проекти“.
Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление до Ръководителя на проекта за участие в конкурса, в което е посочено мястото (асоциирания партньор) за провеждане на краткосрочни специализации (с продължителност 14 дни), за което се кандидатства.
2. Автобиография съгласно образецa на Програмата, публикувана на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“.
3. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта.
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg   
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД

 

 ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ОБУЧИТЕЛИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на изпълнението на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ планира провеждането на следните обучения:
 
Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа
Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на езикова компетентност, вкл. е свързана с разработването на съвместни програми по проекта. Планирано е стартиране на първите курсове от 01.10.2022 г.
 
Лектори могат да бъдат преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“, от висшите училища – партньори, или от специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението при посочените по-горе условия.
Финансирането предвижда заплащане на лектор за 1 академичен час (45 мин.) в размер на 22,50 лв., което включва и дължимите осигуровки за сметка на осигуреното лице и на осигурителя.
 
При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля да попълните и депозирате заявка за участие и автобиография по образец в срок до 7.09.2022 г., както следва: на имейл:
vfu-projects@vfu.bg (до 9:30 ч. на 7.09.2022г.); на място или по поща на адрес: Варна, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“84, офис „Международни проекти“ (до 9:30 ч. на 7.09.2022 г.).
 
След разглеждане на заявките от управленския екип на проекта, избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

АВТОБИОГРАФИЯ

 


 

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 
В рамките на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” се предвижда провеждането на чуждоезикови обучения за преподаватели от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.
 
Ще бъдат организирани обучения по английски език, както следва:
 
Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа
По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за усъвършенстване на езиковите ви умения.
 
Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи се планира да започнат обучение от 1.09.2022 г.
 
Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и попълване на електронен формуляр за определяне на ниво на владеене на английски език.
 
Преподавателите, които желаят да се включат в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в някое от посочените професионални направления:
 
3.2. Психология
3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
8.2. Изобразително изкуство


При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете електронния формуляр и своята заявка за участие в срок до 29.08.2022 г. Заявката депозирайте, като я изпратите на имейл адрес: vfu-projects@vfu.bg (до 09:00 ч. на 29.08.2022г.) или на адрес: Варна, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“84, офис „Проекти“ (до 9:00 ч. на 29.08.2022 г.).
 
 
Заявлението за участие в предложените обучения е приложено към настоящата покана.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 


 

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

В рамките на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” се предвижда провеждането на чуждоезикови обучения за преподаватели от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.
 
Ще бъдат организирани обучения по английски език, както следва:
 
Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа
По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии и практически упражнения за усъвършенстване на езиковите ви умения.
 
Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи се планира да започнат обучение от 15.04.2022 г.
 
Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и попълване на електронен формуляр за определяне на ниво на владеене на английски език.
 
Преподавателите, които желаят да се включат в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в някое от посочените професионални направления:
 
3.2. Психология
3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
8.2. Изобразително изкуство


При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете електронния формуляр и своята заявка за участие в срок до 24.03.2022 г. Заявката депозирайте, като я изпратите на имейл адрес: magdalena.marinova@vfu.bg (до 23:59 ч. на 24.03.2022г.) или на адрес: Варна, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“84, офис „Проекти“ (до 16:30 ч. на 24.03.2022 г.).
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


 


 
ПОКАНА
ЗА ИЗБОР НА ОБУЧИТЕЛИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 
 
В рамките на изпълнението на проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“” Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ планира провеждането на следните обучения:
 
Обучение по английски език, основно ниво (А1-А2) - 160 академични часа
Обучение по английски език, самостоятелно ниво (В1-В2) - 160 академични часа
Обучение по английски език за академични цели - 80 академични часа
Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на езикова компетентност, вкл. и свързана с разработването на съвместни програми по проекта. Планирано е стартиране на първите курсове от 15.04.2022 г.
 
Лектори могат да бъдат преподаватели от ВСУ „Черноризец Храбър“, от висшите училища – партньори, или специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението при посочените по-горе условия.
Финансирането предвижда заплащане на лектор за 1 академичен час (45 мин.) в размер на 22,50 лв., което включва и дължимите осигуровки за сметка на осигуреното лице и на осигурителя.
 
При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ, моля да попълните и депозирате заявка за участие в срок до 24.03.2022 г., както следва: по имейл: magdalena.marinova@vfu.bg  (до 23:59 ч. на 24.03.2022г.); на място или по поща на адрес: Варна, кк „Чайка“, ул. „Янко Славчев“84, офис „Проекти“ (до 16:30 ч. на 24.03.2022 г.).
 
След разглеждане на заявките от комисия избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административните въпроси по тяхното включване в проекта.
 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за попълване на управленския и експертния екипи по проект за Модернизация на висшите училища
 
Във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 7 (седем) конкурса (Заповед №60 от 03.12.2021г.) за заемане на следните длъжности:
- Експерт външно възлагане, контрол дейности и отчитане - на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта при максимален брой отработени часове 500;
-    Експерт образователна дейност – 2 позиции - за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „Екотехнологични системи в индустрията“ на непълен работен ден (35 работни часа) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 15.02.2022 г.;
-    Експерт образователна дейност – 2 позиции - разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „3D технологии за проектиране и производство“ на непълен работен ден (35 работни часа) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 15.02.2022 г.;
-    Експерт от практиката – инженер или архитект – 1 позиция - на договор по ЗЗД за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „Екотехнологични системи в индустрията“ с максимална продължителност до 15.02.2022 г. при максимален брой отработени часове 40;
-    Експерт от практиката – инженер или архитект – 1 позиция -  на договор по ЗЗД за разработване на учебен план и квалификационна характеристика за магистърска програма „3D технологии за проектиране и производство“ с максимална продължителност до 15.02.2022 г. при максимален брой отработени часове 40.

 
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 10.12.2021 г. на e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg    
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
 
CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД

За допълнителна информация:
тел. 052/359 
596
e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg   

 


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за попълване на управленския екип по проект за Модернизация на висшите училища
 
Във връзка с изпълнение на проект BG05M20P001-2.016-0026 ,, Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“”, финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение, ВСУ обявява 1 (един) конкурс (Заповед №59 от 2.12.2021г.) за заемане на следната длъжност относно организацията, ръководството, и мониторинга на дейностите:
·   „Технически сътрудник“, на непълен работен ден (16 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;
 
Обявата за конкурса е достъпнa на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 16 ч. на 8.12.2021 г. на e-mail: rositsa.petkova@vfu.bg    
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД