гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Катедра Психология

 

Представяне

 
Общо за специалността:
 

Специалност „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ е създадена през 1998 г. Самостоятелна катедра „Психология“ се обособява през 2010 г. През всичките години на своето съществуване тя е една от най-търсените и предпочитани за обучение специалности в университета. По специалността са се дипломирали бакалаври и магистри, повечето от които са успешно реализирани специалисти в редица области на психологическото познание и практика – учители по психология, училищни психолози, психолози-консултанти в публични организации и частни фирми, психотерапевти и др. Високото качество на придобиваните знания, умения и компетентности сред обучаемите е гарантирано не само от високите стандарти на цялостната университетска дейност, но и от безспорния професионализъм на преподавателската колегия в катедра „Психология“ – при нас преподават утвърдени учени и общественици в областта на психологията, социалните науки и философията.

   

Обучението се осъществява в гъвкава и конкурентна академична среда, с използването на модерни и преимуществено активни форми на образователна и научна комуникация. Студентите в специалност „Психология“ се обучават по учебни планове и учебни програми, отговарящи изцяло на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS), което дава възможност за получаване на качествено висше образование, напълно съизмеримо с европейските критерии и стандарти. Ежегодната научно-приложна конференция на катедрата привлича множество участници с приносни доклади и научни съобщения– учени, изследователи, експерти от практиката и обучаеми от страната и чужбина.
 

 

За науката Психология

За науката Психология:
 
„За оздравяването на душата никога не е нито прекалено рано, нито прекалено късно”.
Епикур
 
 

Светът, в който живеем, е достатъчно красив, загадъчен и сложен, за да се задоволим само с предметните му измерения. Човекът е любопитно и търсещо същество, за него са еднакво привлекателни и външните, и вътрешните аспекти на познанието. Но онова, което още древните са ни завещали като най-ценното чрез девиза „Познай себе си!“, е да търсим преди всичко вътрешното богатство, душата си. Същите тези древни не само са вярвали в безсмъртието й, те са я приемали за светило на света и най-конкретната връзка на човека с мирозданието и Бога. В този ред на мисли и до днес Психологията си остава истински достойната за познание и овладяване – защото това е науката за най-собствено човешкото в нас. И защото цялата интрига на света е скрита в човека, а най-собствено човешкото в човека е душевният му свят, който е също така безкраен, както външния, и със сигурност много по-сложен и противоречив, което и собствено създава интригата.

 

Съвременната психология е една от частните/емпирични науки за човека и средата, която го заобикаля – в нейната вярност на обективните изследвания е силата на нейната приложност. Заедно с това тя не е наука просто за обект от света, защото душата, психиката, съзнанието са онова начало в човека, оня събирателен фокус спрямо света, който във всеки един миг от живото съществуване му придава смисъла, ценността, целта и насоката на дейност откъм човека… и тъкмо така бива изявена човешката субектност. Човекът е субект на опита си, затова и преживяването му не е чисто и просто предметно съществуване, а и търсене на мотиви за приспособяване и творчество, борба за целесъобразност, обществено и лично усъвършенстване. В изучаването и опознаването на този сложен душевен и духовен пласт от човешкото битие безспорно психологията ни помага както никоя друга наука, и хората, особено младите, усещат нейната откривателска привлекателност, скритата мощ на нейните усилия да докосне недокоснатото в човека, да освободи неподозираните сили на субекта в него, и така да го тласне към все по-успешно справяне с предизвикателствата на света, в който живеем.

 
 

Преподавателски състав

 

 

IMG_6533 GG

Доц. д-р. Миглена Кръстева Кръстева-Иванова

Миглена Кръстева-Иванова, доцент в катедра „Психология“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр Варна. Лекар, доктор по психология. Научни интереси и професионално развитие в областта на невропсихология, патопсихология, диференциална психология, психогенетика, психологично консултиране в детска и юношеска възраст. Автор е на две монографии „Нашите „чужди“деца“ (2020) и „Първичното интервю в индивидуалната психологична практика“ (2020), част от поредицата „Пропедевтика на психологичното консултиране при деца и юноши“, студии, статии, доклади в международни конгреси. Практикуващ детски консултант и терапевт.

 

 

 


 

 

Доц. д-р. Йоанна Михайлова Недялкова

Йоанна Недялкова е доцент, доктор по Психология. Научните й интереси са в областта на Организационната психология, Експерименталната психология, Психология на социалните комуникации, Обща психология. Преподавател е по "Въведение в психологията", "Организационна психология", "Експериментална психология","Социални комуникации' във ВСУ "Черноризец Храбър", катедра "Психология". Автор е на 14 научни статии. По значимите й трудове са " Приложение на психологията в мениджмънта" в съавторство с проф.д.пс.н. Г.Герчева-Несторова (2019) "Агресията-теоретични и емпирични измерения.Стратегии за справяне"(2020)

 

 

 


 

 

Photograph_Prof

Доц. д-р. Ваня Господинова Христова

Ваня Христова е доцент, доктор по психология. Научните и интереси са в областта на психологията на развитието, когнитивната психология и кризите на развитието. Преподавател е по „Психология на развитието”, „Кризите в психосоциалното развитие на личността” и „Когнитивна психология” в катедра „Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор е на научни публикации, сред които монография, учебник, студии, статии, доклади на научни конференции, чийто обединяващ център са кризите през различните периоди на психичното развитие и тяхното успешно преодоляване. По-значимите и научни трудове са монографията „Личността в развитие и криза – детство и юношество“ (2015) и учебникът “Личността в късна зряла възраст – психически  характеристики и предизвикателства“ (2015). Член е на Съюза на учените в България.

 

 

 


 

 

 

Доц. д-р. Мария Енчева Петрова

Мария Петрова е доцент, доктор по социология. Научните и интереси са в областта на социология на социалните идентичности, етносоциологията и етнопсихологията. Преподавател е по „Социология“, „Етнопсихология“, „Психосоциални аспекти на образованието и възпитанието“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психология”. Води лекции в магистърска програма „Психология и психопатология на развитието”. Автор е на две монографии, един учебник, на студии и статии в научни списания и на доклади в научни конференции. По-значимите и научни трудове са „Етничност и етническа идентичност” (2012), „Въведение в социологията” (2012). Член е на Съюза на учените в България.

 

 

 


 

 

Petar_Neshev_15_septemvri_jpg

Доц. д-р. Петър Кирилов Нешев

Петър Нешев е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на социалната и юридическата психология. Преподавател е по „Социална психология”, „Политическа психология” и „Юридическа психология” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Научен ръководи-тел е на магистърска програма "Приложна психология (Психология на сигурността)". Автор е на 57 научни труда, сред които 2 монографии – „Социалнопсихологическото позна-ние” (2014) и „Политическа психология” (2004),         5 учебника – „Юридическа психология” (2014), „Полови роли и полова идентичност” (2013), „Политическа психология” (2013), „Социална психология” (2012), „Експериментална психология” (2003) в съавторство, 8 студии и множество статии и доклади на научни конференции. Член е на Съюза на учените в България и на Дружеството на психолозите в България.  Награден е със златна значка и грамота на ВСУ „Черноризец Храбър”.
 

 

 


 

 

IMG_2655-2

Доц. д-р. Бойчо Йорданов Бойчев

Бойчо Бойчев е доцент, доктор по философия.  Научните му интереси са в областта на екзистенциалната философия, философската антропология и православната етика. Преподавател е по „Философия”, „Логика” и „Етика” във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и "Приложна психология". Автор е на множество статии, на студии, доклади, интервюта и текстове, свързани с проблемността на човешкото съществуване. По-значимите му научни трудове са „Очерци по философия” (1995), „По границите на комуникативността” (2004), „Мислене и логика“ (2020). Носител е на литературни награди.

 

 

 


 

 

Poly

Доц. д-р. Ивайло Илиев Лазаров

Ивайло Лазаров е доцент, доктор по философия. Научните му интереси са в областта на феноменологията (трансцендентална и екзистенциална) и критическата философия и психология. Преподавател е по „Философия”, „Естетика“, „Източни философски и психологически учения“, „Феноменологична психология”, „Сравнително-културна психология“ и „Академично писане“ във ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра „Психология”. Води лекционни курсове в магистърските програми „Психология и психопатология на развитието” и „Психологическо консултиране“. Автор и съавтор е на  3 монографии, няколко учебника, 15 студии и над 80 статии и доклади от национални и международни конференции, публикувани в престижни вътрешни и международни издания. По-значимите му научни и учебно-дидактични трудове са „Парадоксалната феноменология на другостта” (2010), “Systematic and Social Philosophy” (2016), „Феноменологичната психология като изконна сърцевина на критическата психология“ (2021), „Философия. Основни проблеми” (2001, в съавторство). Член е на Българското философско общество (БФО), Асоциацията на университетските преподаватели по философия у нас (АУПФБ) и на Съюза на учените – клон Варна.
 

 

 


 

 

Daniela Karagyaurova

Доц. д-р. Красимир Кръстев Иванов – ръководител катедра

Красимир Иванов е завършил медицина и е доцент, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на психофизиологията, клиничната психология, психосоматиката, психологичното консултиране и психотерапията. Преподавател е по “Консултативна психология”, “Психология”, “Физиологияна психология” и др. Автор е на ръководства и учебници по психологично консултиране и психосоматика. Активен член е на Дружеството на психолозите в България, Българския лекарски съюз, Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия, Българската асоциация по клинична и консултативна психология.
 

 

 


 

 

viber image15

Проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов

Румен Стаматов е професор по психология във ВСУ „Черноризец Храбър. По настоящем е член на редакционна колегия на списание „Psychological Thought“, на списание „Психологични изследвания“ към ИИНЧ БАН и Главен редактор на „Е-списание "Образование и развитие". Публикувал е повече от 20 книги и 70 статии в полето на психологията на развитието и позитивната психология. Научните му интереси са в областта на моралното развитие и моралната идентичност, развитие на емпатията, благодарността,  силните страни и добродетели.
 

 

 


 

 

DSC00866

Проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Етнопсихология; Социална психология; Екзистенциална психология; Политическа психология; Психология на религиите. Научното творчество на проф. д.пс.н. Людмил Георгиев е посветено на формулирания от него критически психологически подход и изведената върху неговите теоретични рамки критическа психология. Критическата психология на проф. Георгиев е разработена в рамките на кантовата критическа философия като обща епистемологическа база в традициите на немската народопсихология на Вилхелм фон Хумболт и особено на „бащата“ на психологията изобщо Вилхелм Вундт, на френската школа за колективните представи на Емил Дюркем, Люсиен Леви-Брюл, Серж Московичи и на аналитичната психология на Карл Густав Юнг за архетипите на колективната несъзнавана психика. 
 

 

 


 

 

scan0002

Проф. д.м.н. Риналдо Савов Шишков

Проф. Р. Шишков Лекар, доктор на медицинските науки, специалист по вътрешни болести и психиатрия, преподавател, професор и дългогодишен ръководител на Катедра психиатрия и медицинска психология. Проф. Шишков обучава студенти и лекари и разработва проблеми, свързани с бронхиалната астма и хипертонията, и свързаните с нея психични и психологични проблеми, проблемите на шизофренията и други психични заболявания. Автор и съавтор на учебници и монографии по психиатрия и психосоматика на множество публикации в редица престижни форуми и списания.

 

 

 


 

 

photo_LazarovПавлина Петкова е доцент по психология, доктор по медицина. Научните и интереси са в областта на консултативната психология, клиничната психология и когнитивно-поведенческата психотерапия. Преподавател е по „Клинична психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“, катедра „Психология”. Научен ръководител е на магистърска програма „Психологично консултиране”, където води лекции, практика и супервизия за консултиране, психодиагностика и психотерапия. Ръководител е на програма за следдипломна квалификация „Психологично консултиране при възрастни”. Автор е на над 60 научни публикации, сред които 1 монография, 5 практически ръководства и учебници и 62 статии. Регистрирана е в публичния регистър на психолозите в България (BG-RP-2014) като психолог, клиничен психолог и психолог психотерапевт. Почетен председател е на Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия и член на управителния съвет. Член е на Дружеството на психолозите в България, на  Дружеството по психосоматика и на асоциация „Деметра”.

 

 


 

 

IMG_6885Галя Герчева е професор, доктор на психологическите науки и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” от момента на създаването му. Тя е първият ръководител на катедра „Психология” във ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2010 г. до    2013 г., след което последователно е зам.-ректор и ректор на университета и научен ръководител на магистърска програма „Психология и психо-патология на развитието”. Преподавател е по „Увод в психологията”, „Когнитивна психология” и „Педагогическа психология”. Научните и интереси са в областта на когнитивната и педагогическата психология, както и в областта на психологията на междуличностните комуникации. Автор е на монографии, сред които „Комуникативно безпокойство” (2009), „Личност и общуване” (2010) и „Социални комуникации” (2012), учебници по психология, научни статии и доклади от участия в национални и международни конференции. Специализирала е във Финландия, Великобритания
 


 

 

DSC_0064Даниела Карагяурова е доктор по социология, доцент по социална психология. Основните и научни интереси са в областта на социалната психология, психологията на междуличностните отношения, професията „психолог“. Преподавател е по „Социална психология”, „Психология на помагащото поведение”, „Психология на труда”, „Развитие на междуличностните отношения”, „Семейно консултиране” и др. Автор е на книгата „Просоциалното поведение като междуличностно отношение”, учебно помагало по приложна психология и социална практика, студии и статии.


 

 

 


 

 

  r.pngВалери Стоянов е професор, доктор по психология. Научните му интереси са в областта на експерименталната психология, психологията на стреса и личностните промени и организационната психология. Преподавател е по “Експериментална психология” и по “Организационна психология” във ВСУ “Черноризец Храбър”, катедра “Психология”. Автор е на над 130 научни публикации, сред които монографични трудове, студии, статии, доклади и учебници по експериментална психология и по организационна психология. По-значимите му научни трудове са “Управление на стреса в организацията. Социалнопсихологични аспекти” (2000), “Експериментална психология” в съавторство (2003), “Човекът в организацията. Психологичен анализ” (2008), “Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване” (2011), “Орга-низационна психология. Съвременни ракурси” (2015), “Теория и практика на емпиричното психологично изследване” (2015). Член е на Дружеството на психолозите в България. Носител е на награда „Варна” за обществени науки през 2012 г.


 


 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ КАТЕДРА "ПСИХОЛОГИЯ" ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.



Програми
 

 

 

ОКС Бакалавър

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психологията и се изграждат практически умения с научно-приложна стойност. В обучението се използват съвременни изследователски подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.

 

Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Акценти в обучението:

Увод в психологията; Физиологична психология; Когнитивна психология; Експериментална психология; Въведение в психологията; Психология на личността; Психопатология; Социална психология; Психологически измервания; Политическа психология; Клинична психология; Диференциална психология; Невропсихология; Патопсихология; Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Психология на развитието на възрастни; Педагогическа психология; Консултативна психология;  Организационна психология.

 

Извънаудиторна заетост:

По време на обучението си студентите имат възможност да се включват в интерактивни методи на обучение – тренингови групи, решаване на казуси, разработване на конкретни задачи и проекти, провеждане на практико-приложни изследвания, участие в майсторски класове, участие в международната научна конференция “Приложната психология: възможности и перспективи”.
 

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на социалната практика дава възможност студентите да се включват в практики в организации, осигуряващи психологическа диагностика и психологическа помощ. Студентите могат да участват в мобилност по програма “Еразъм+” за обучение и практики в чуждестранни университети.

 

Възможности за кариерно развитие:

Придобилите професионална квалификация “психолог”, ОКС “бакалавър” могат да се реализират професионално както в държавни и общински институции, така и в неправителствения сектор:

  • в системата на образованието като училищни психолози и учители по психология, логика, философия, етика и право;
  • в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • в медицински институции като психолози;
  • в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.

 
Квалификационна характеристика

 
Учебният план на специалността

 



 

 

ОКС Магистър

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
 



Психология и психопатология на развитието
[Информация за кандидатстване] 
Небакалаври по психология
[Квалификационна характеристика]
[Учебен план] 

Бакалаври по психология
[Квалификационна характеристика] 
[Учебен план] 

Ръководител на магистърската програма 
 
проф. д.пс.н. Галя Герчева 

 
Приложна психология
[Информация за кандидатстване] 
Небакалаври по психология​
[Квалификационна характеристика]
[Учебен план]

Бакалаври по психология​

[Квалификационна характеристика]
[Учебен план]

Ръководител на магистърската програма 
 
доц. д-р Петър Нешев 

 
Психологично консултиране
[Информация за кандидатстване] 
Небакалаври по психология​
[Квалификационна характеристика]
[Учебен план]

Бакалаври по психология​
[Квалификационна характеристика]
[Учебен план]

Ръководители на магистърската програма 
доц. д-р Красимир Иванов 

 

СДК

„Психологично консултиране на деца и юноши – интегративен подход“

„Психологично консултиране при възрастни – интегративен подход“​

„Училищна психология“​

 „Позитивна психология“​

 „Организационна психология“

 

 

 

ОНС Доктор

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
 

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Сроковете за обучение са както следва:

  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.
 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:

 
Професионално направление 3.2 "Психология" 
Докторски програми: 
- "Обща психология"
- "Педагогическа и възрастова психология"


 

 

 

Научна дейност

 
 

Административни контакти

 
Email на катедрата: psychology@vfu.bg

Ръководител катедра: доц. д-р Красимир Иванов
Тел.: 052/ 359 540
e-mail: krasimir.ivanov@vfu.bg

Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
e-mail: boicho.boichev@vfu.bg
 
Секретар на катедрата: Светозара Маринова
Тел.: 052/359-569
e-mail: svetozara.marinova@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.
онтакти