гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

За ВСУ

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 5000 студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България с максимална оценка "Много добър" за срок от 6 години. През 2013 г. университетът отново е институционално акредитиран от НАОА за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки в страната. На 13.06.2019 г. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката е сред най-високите, давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.

Акредитационната оценка, престижните знаци на Европейската комисия за качеството на образователния процес - DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити - ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания – HR Logo, са доказателство, че Варненският свободен университет е конкурентен в европейското и световното образователно пространство.

Европейската комисия присъди и Еразъм-харта за висше образование за втори седемгодишен период

ВСУ “Черноризец Храбър” е сред първите три български университета, подписали Великата харта на университетите „Магна Харта 2020“ - за академична свобода и независимост. 

Но най-голямата гордост е оценката, която студентите поставиха на качеството на учебния процес в университета. Студентите на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" дадоха обща оценка Отличен 5,63 за качеството на учебния процес, който се провежда във висшето училище. Резултатите станаха ясни след редовната анкета за удовлетвореността на студентите в края на академичната 2021/2022 година. Анализът се базира на 3864 студентски анкети по различни дисциплини, преподавани в университета.

Ето някои от изводите:

  • Възможността за успешна професионална реализация е привлякла 53 на сто от първокурсниците.
  • Актуалността на изучаваните дисциплини е водеща при избора на специалност при 45 % от студентите.
  • Близо 40 на сто са привлечени от дистанционната или задочната форма на обучение.
  • За над 1/3 от студентите водеща е била репутацията на специалността.
  • Всеки четвърти анкетиран е впечатлен от добрата материална база на университета.
  • 95 на сто от всички анкетирани студенти и докторанти са заявили, че ще препоръчат специалността, в която се обучават, на своите познати и приятели.
  • Желание да продължат обучението си и в следваща образователно-квалификационна степен във Варненския свободен университет имат 79,6 % от студентите.

 

 

  


 

Вече 30 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация. По време на обучението си те имат възможност да участват в различни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги. Преподаватели и студенти участват в проектите по програмите "Темпус", "Еразмус", "Леонардо" и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

ВСУ "Черноризец Храбър" се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.