В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

HR Excellence in Research Logo

Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.

 

Стратегията за човешки ресурси за изследователите, въз основа на която се присъжда Логото за човешки ресурси, е средство, което подпомага работодателите и финансиращите институции да приложат принципите на Хартата и Кодексът на практика. Тя има следните характеристики:

  • Тя се изпълнява от университети, изследователски институции и финансиращи организации на доброволна основа.
  • Изработва се въз основа на вътрешна самооценка и вземайки предвид автономията на институцията.
  • Процедурата за присъждане е опростена и олекотена в смисъл на това, че се избягват сложни процедури и се отчита разликата между институциите и националните изследователски системи.
 

За да се развие "Стратегията за развитие на човешките ресурси за изследователите" се преминава през пет стъпки.

  1. Вътрешен анализ на институцията, включващ всички заинтересовани страни, за да се сравнят политиките и практиките с принципите на Хартата и Кодекса.
  2. Въз основа на резултатите от този анализ институцията си развива собствена Стратегия за човешки ресурси за изследователите, която трябва да включва конкретен план за действие. Този документ се публикува на уеб страницата на институцията.
  3. Анализът и планът за действие се преглеждат и приемат от ЕК. Институцията получава логото и има право да го използва, когато прецени за необходимо.
  4. Прогресът за изпълнение на стратегията и планът за действие е предмет на самооценка след две години.
  5. Провежда се външна оценка поне на всеки четири години.

Вътрешен анализ на ВСУ
План за действие
Стратегическа рамка за кариерно развитие на академичния състав във ВСУ "Черноризец Храбър" 2012-2017
Правилник за прилагане на система за кариерно израстване на академичния състав на ВСУ "Черноризец Храбър"
Инструкция към Правилника за прилагане на система за кариерно израстване на академичния състав на ВСУ "Черноризец Храбър"
Междинен самооценяващ доклад (15 януари 2012 г. - 21 февруари 2014 г.)
Самооценяващ доклад за прилагане принципите на Хартата и Кодекса на учените във ВСУ „Черноризец Храбър” (15 Януари 2012 – 31 Март 2016)