гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Права и задължения

Какво трябва да знаят студентите на ВСУ?
 

І. Студентско състояние

 
 1. Заплащане на семестриални такси
  • 1.1. Семестриалните такси се заплащат до началото на всеки семестър.
  • 1.2. Семестриалните такси могат да се заплащат и разсрочено, след подаване на заявление-декларация.
  • 1.1. Студенти с неплатени такси не се допускат до изпитна сесия.
 
 1. Изпити и изпитни сесии
  • 2.1. Изпитните сесии са редовна, поправителна и ликвидационна. Студентите имат право на еднократно явяване на редовна и поправителна сесия по всяка дисциплина, които се считат за платени с плащането на семестриалната такса. На ликвидационна сесия студентите се допускат само с индивидуален изпитен протокол, издаден след заплащане на необходимите административни такси.
  • 2.2. Студенти, които след ликвидационна изпитна сесия останат с три неположени изпита, могат да се запишат в по-горен курс условно, като положат изпитите до края на следващата учебна година. Деканът на факултета може да разреши условно записване в по-горен курс при повече от три неположени изпита еднократно по време на следването. Не се допуска условно преминаване с повече от три изпита в последен курс на обучение.
  • 2.3. При неположени повече от три изпита след ликвидационна сесия студентът може да презапише учебната година.
 
 1. Перманентна сесия се разрешава на студенти с тежки заболявания, инвалиди, майки с деца до 6 години, при участие в студентски бригади и др. Студентът подава заявление във Фронт-офиса, придружено с документи, удостоверяващи необходимостта от перманентна сесия.
 
 1. Презаписване на учебна година - при неположени повече от три изпита след ликвидационна сесия, студентът може да презапише учебната година, въз основа на подадено от него заявление и след заплащане на съответните учебни и административни такси.
 
 1. Ускорено обучение
При заявено желание от страна на студента, срокът на обучение може да се съкрати с една година, ако студентът е завършил първи курс и има среден успех от следването, не по-нисък от "Много добър". Заявленията се подават не по-късно от 15 дни преди началото на учебната година.
 
 1. Прекъсване обучението
  • 6.1. Прекъсване на обучението за срок от една учебна година се разрешава се разрешава от декана на факултета/директора на филиала.
  • 6.2. Прекъсване на студентските права по желание на студента става въз основа на подадено заявление преди началото на семестър и след заплащане на административна такса.
  • 6.3. Административно се прекъсва обучението на студент за срок от една учебна година при:
 • неплатена в срок семестриална такса;
 • неположени повече от три изпита след ликвидационна сесия;
 • наличие на повече от три неположени изпита към края на съответната учебна година за условно записаните по чл. 50, ал. 1 от НУД;
 • неизпълнение на изискванията на учебния план относно успешно положени семестриални изпити и придобити кредити след поправителната сесия на последния семестър на обучението.
 • 6.4. В периода на прекъсване студентите могат да се явяват на неположените изпити само с индивидуален протокол след заплащане на административна такса.
 
 1. Възстановяване на студентски права
Преди изтичане на срока на прекъсване, но не по-късно от началото на семестъра, от който следва да продължи обучението си, студентът подава заявление за възстановяване на правата. Възстановяването на правата става след заплащане на семестриалната такса и административна такса за изготвяне на приравнителен план.
 
 1. Преместването на студенти от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга се разрешава преди началото на семестъра. Заявленията се подават не по-късно от 15 дни преди началото на съответния семестър.
 
 1. Преместването на студенти в друго висше училище се разрешава след заплащане на неустойка, във връзка с предсрочното прекратяване на образователния процес, в размер, определен със заповед на Президента на ВСУ, в съответствие с Наредба № 5 за управление на финансите на ВСУ “Черноризец Храбър”.
 
 1. Здравно осигуряване
Студентите в редовна форма на обучение, до 26-годишна възраст, които не работят и не са здравно осигурени, попълват декларация за здравно осигуряване – стая №110.

 
 ІI. Административно обслужване на студенти във Фронт-офиса.
 
 1. Подаване на заявления
  • 1.1. Заявления се подават в сектор “Студенти” или онлайн през персоналното електронно досие на студент в модул “Студентски статус”. Заявление се подава за:
   • разсрочено плащане на семестриална такса
   • намаление на семестриална такса
   • отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини
   • прекъсване на обучението
   • възстановяване на обучението
   • преместване в друга форма на обучение
   • преместване в друга специалност
   • преместване в друго висше училище
   • напускане на университета
   • други
  •  
  • 1.2. Заявления за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа за студенти от ОКС “бакалавър” и “магистър след средно образование” се подават в сектор “Дипломиране и сертифициране” или онлайн през персоналното електронно досие на студент в модул “Студентски статус”
  • 1.3. Заявления за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа за студенти от ОКС “магистър” след висше образование се подават при техническия сътрудник на съответната магистърска програма
  •  
 1. Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса – в сектор "Студенти" на Фронт-офис чрез груповите отговорници по предварително обявен график.
 
 1. Индивидуални изпитни протоколи
Издават се за ликвидационна сесия, приравнителни изпити или поради други причини, съгласно Наредбата за учебна дейност на ВСУ, след попълване на електронен формуляр не по-късно от седем дни преди датата за изпит и заплащане на административна такса.
 
 1. Уверение
Издава се за удостоверяване на студентско положение пред други институции, фирми, работодатели и т.н. След завършен първи курс се заплаща административна такса.
 
 1. Академична справка
Издава се след подадено заявление и заплащане на административна такса. При издаване на академична справка с цел преместване в друго висше училище обучаемият дължи неустойка във връзка с предсрочното прекратяване на образователния процес, в размер, определен със заповед на Президента на ВСУ, в съответствие с Наредба № 5 за управление на финансите на ВСУ “Черноризец Храбър”.