гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Кръгова икономика

ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"
КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА"
 
Специалност: Кръгова икономика
Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика
Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"
Продължителност на програмата: една година/година и половина
Брой кредити: 60/90
Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 - 314)
Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех от предходно образование "Добър" и конкурсен изпит.
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
  • формално: признаване на кредити на база диплома от бакалавърска степен.
  • неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
  • неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
 
Изисквания и правила за квалификация*:
Срокът на обучение за:
  • завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по неикономически специалности е 3 семестъра за редовно и за задочно обучение - 90 кредита.
  • за завършилите образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по икономически специалности е 2 семестъра за редовно и за задочно обучение - 60 кредита.
Задочно обучение се осъществява в хорариум минимум 50% от този на редовно.
 
Профил на специалността: Магистърска програма “Кръгова икономика” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на опазването на околната среда и управлението на отпадъците и в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания.
Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси в областта на екологията и финансирането на проекти за устойчиво развитие и опазването на околната среда. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в администрацията, националните, европейските и други международни институции. Завършилите магистърска степен на обучение в магистърска програма „Кръгова икономка” могат да работят като ръководители и специалисти в държавната и местната администрация, международни и национални финансови организации, както и в производствени и търговски дружества с международна дейност, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната дейност на Европейския съюз на макро- и микро- равнище.
В учебния план са предвидени лекционни курсове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката.
Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.
 
Основни резултати от обучението: В резултат на обучението студентите следва да усвояват и демонстрират конкретни знания и умения за: устойчивото развитие, структурата на материалите и управлението на тяхното използване, международните финансови институции, финансиране на международната търговия и ЕС, анализ и оценка на устойчиви предприятия с международна дейност, схеми за финансиране на международни проекти, международните финанси и стандарти за финансово отчитане, форми и начини на плащане в международния бизнес.
Завършилите програмата трябва да бъдат: компетентни; аналитични; креативни, открити към новостите; с желание за саморазвитие и учене през целия живот; способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса на местно и международно ниво в публичния и частния сектор.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудит. заетост ИАЗ Кредити
Хорариум  
1 2 3 4 5 6
1 ECO1039 Обща икономическа теория 45/15 120 6
2 ACC1008 Основи на счетоводството 45/15 120 6
3 FIN1017 Финанси 45/15 120 6
4 MAN1055 Международен бизнес 45/15 120 6
5 ECO1011 Европейска икономическа интеграция 45/15 120 6
Общо за I семестър (приравнителен) 225/75 600 30
1 ECO3210 Глобални проблеми на съвременността 30/0 60 3
2 ECO3241 Екологична политика на ЕС 30/0 60 3
3 ECO3242 Устойчиво развитие и кръгова икономика 30/0 60 3
4 ECO3243 Жизнен цикъл на суровини, материали и продукти 30/0 60 3
5 ECO3246 Управление на отпадъците 30/0 60 3
6 MAN3504 Бизнес модели в кръговата икономика 30/0 60 3
7 ECO3245 Кохезионната политика на ЕС 2021-2027 – инструмент за финансиране на кръговата икономика 30/0 60 3
8   Избираема дисциплина 30/0 60 3
9   Избираема дисциплина 30/0 60 3
10   Факултативна дисциплина 30/0 60 3
Общо за ІI  семестър 270/30 600 30
1 FIN3347 Данъчни практики и решения 30/0 60 3
2 FIN3346 Финансови модели в кръговата икономика 30/0 60 3
3 MAR3405 Екологичен маркетинг 30/0 60 3
4   Избираема дисциплина 30/0 60 3
5   Факултативна дисциплина 30/0 60 3
    Защита на дипомна работа/ държавен изпит   450 15
Общо за ІII  семестър 150/0 750 30
           
    Общо за курса на обучение 645/105 1650 90
           
    Форма на дипломиране: Държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа
 
* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
Вид обучение: редовно/задочно
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпит. Текущо в процеса на обучението се подготвят и решават тестове, задачи и казуси. По някои дисциплини се изготвят курсови проекти и доклади. В учебните програми се посочват точните критерии за оценка. Обикновено се използва точкова система за оценка в процеса на обучението и за провеждане на семестриалния изпит и оформяне окончателната оценка. Студентите предварително се запознават с критериите и конкретната методика за оценка по съответната дисциплина.
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма
Стаж: Предвидена е възможност за стаж в парламентарната Комисия по околната среда и водите.
Обучение в работна среда: В учебния план е предвиден практикум в Завода за твърди битови отпадъци „Екоинвест“, Езерово.
Професионални профили на завършилите: Завършилите програмата могат да се реализират като: корпоративни мениджъри, финансови анализатори, данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, консултанти в сферите на устойчивите бизнес единици и управлението на отпадъците, консултанти в сферата на финансови услуги, анализатори в областта на кръговата икономика и паричните интервенции като бизнес и консултанти в отдели по екологично развитие на национални и международни корпорации.
 
Възможности за продължаване на обучението: Студентите, завършили магистърска програма "Кръгова икономика" имат възможност да продължат своето обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
тел. 0878 417 487
e-mail: emil.panusheff@vfu.bg
Технически координатор: Веселина Шопова
тел. 052/ 359 611
e-mail: edu@vfu.bg