гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Архитектура и урбанистика

Представяне

Катедра "Архитектура и урбанистика" е една от трите катедри в Архитектурен факултет на Варненския свободен университет. Решението за започване на работа по разкриване на специалност "Архитектура" е прието на заседание на АС от 27.11.1998 г. по инициатива на САБ – Варна от 12.11.1998 г.

Обучението по специалност "Архитектура" започна през учебната 2002/2003 г. с прием на 39 студенти.

През юли 2006 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава положителна оценка на проекта за откриване на специалност "Архитектура" като една от регилираните професии, а през ноември 2007 г. е дадена програмна акредитация за обучение по ОНС "доктор" по научни специалности 02.17.05 "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли" и 02.17.09 "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство".

В катедрата работят на основен трудов договор 5 професори, 4 доценти, 5 преподаватели и 4 асистенти.

Развитието на специалност "Архитектура" е в съответствие с образователната мисия на ВСУ, която предвижда гъвкава реакция към промените в пазара на труда, където необходимостта от висококвалифицирани и силни конкурентноспособни кадри са най–добрата атестация за Университета в условията на преход към пазарни отношения и променящите се условия на световните пазари. Специалността е сред приоритените специалности на ВСУ.

Специалност "Архитектура" е интегрирана с другите специалности в Архитектурния факултет – "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна и аварийна безопасност". По време на учебния процес се ползва обща материална база, общо е обучението по фундаменталните дисциплини, формират се общи изследователски и експертни екипи. По този начин се осигурява информационно-логическа свързаност и при провеждането на учебния процес.

Преподавателите от останалите факултети във ВСУ осъществяват обучението по общообразователните и управленски дисциплини.

Новата специалност "Архитектура" допълва логично една абсолютно необходима празнота в образователната система на ВСУ и заедно с другите три специалности ССС, СЕИ и ПАБ образува едно взаимно допълващо се високоефективно професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

Специалност "Архитектура" има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент, което означава признаване на архитектурната диплома на ВСУ "Черноризец Храбър" във всички страни на Европейския съюз.

Интересът към специалността е изключително голям. Основно кандидатстват хора от Севроизточна и Югоизточна България, но има и студенти от Средна и Западна България. Сред тях се открояват завършилите езикови и математически гимназии и професионалните гимназии по строителство и архитектура. Значителна част от вече приетите студентите, се занимават с проектиране и строителство в проектански бюра и фирми.

През 2008 г. е дипломиран и първият випуск архитекти.

 
Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
Тел.: 052/359-596
еmail: atanas_kovachev@mail.bg
Стая А-244

Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
Тел.: 052/359-579
еmail: arch@vfu.bg
Стая А-245
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
 


Специалности

 

Опазване на архитектурното наследство

 

Дигитална архитектура, дизайн и производство (предстоящо)

  
 

Образователна и научна степен "доктор":

  • 02.17.03 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
  • 02.17.05 Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
  • 02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

 

 

Преподаватели

 

чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Кабинет: А-106
e-mail: slaev@vfu.bg
 

проф. д-р арх. Александър Слаев
Кабинет: А-308
e-mail: atanas.kovachev@vfu.bg
 
 

 

доц. д-р арх. Красимира Вачева
Кабинет: А-209
e-mail: vacheva@vfu.bg
 

доц. Николай Нинов
Кабинет: Ателие С
e-mail: ninov@vfu.bg
 
 
 

доц. Антоанета Радоева
Кабинет: А-124
e-mail: antoaneta.radoeva@vfu.bg
 

д-р арх. Радост Райновска
Кабинет: А-210
e-mail: radost.raynovska@vfu.bg
 
 
 

д-р арх. Цвета Жекова
Кабинет: А-243
e-mail: tsveta.zhekova@vfu.bg
 

д-р арх. Пламен Петров
Кабинет: А-308
e-mail: plamen.petrov@vfu.bg
 
 
 

Д-р арх. Доника Кирова
Кабинет: Ателие 104
e-mail: donika.kirova@vfu.bg
 

ас. д-р арх., л.арх., инж.-еколог Младен Танов
Кабинет: А-106
e-mail: mladen.tanov@vfu.bg
 
 
 

Арх. Десислава Ангелова Христова
Кабинет: А208
e-mail: dhristova_arch@abv.bg
 

арх. Жечка Илиева
Кабинет: А-209
e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg
 
 
 

ас. арх. Петър Николов
Кабинет: А-106
e-mail: peter.nikolov@vfu.bg
 

Арх. Христо Топчиев
Кабинет: А-106
e-mail: htopchiev@gmail.com
 
 
 

арх. Петър Стефанов
Кабинет: А-117
e-mail: ptar.stefanov@gmail.com
 

арх. Боряна Ножарова
Кабинет: А-209
e-mail: boriana_nozharova@abv.bg
 
 
 
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров
проф. Владимир Иванов
доц. д-р арх. Димитър Андрейчин
доц. д-р инж. Иван Попов
доц. Янко Милев
доц. Янчо Генчев
д-р Петко Георгиев
арх. Владимир Колев
арх. Драгомир Йосифов
арх. Виктор Бузев
арх. Петър Диков
адв. Марияна Бахчеван
Стефан Радков
Димитър Трайчев
Кирил Златков
Лъчезар Костов

Партньори

Катедрата работи в сътрудничество с:

  • Държавен университет – Белград
  • Държавен университет – Одеса
  • Университет Малтепе – Турция
  • МАРХИ – Москва
  • Грузински технически университет – Тбилиси
  • НБУ – София
  • Университет ЮНИОН – Белград