гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Архитектура и урбанистика

Представяне  
 


Катедра "Архитектура и урбанистика" е една от трите катедри в Архитектурен факултет на Варненския свободен университет. Решението за започване на работа по разкриване на специалност "Архитектура" е прието на заседание на АС от 27.11.1998 г. по инициатива на САБ – Варна от 12.11.1998 г.

Обучението по специалност "Архитектура" започва през учебната 2002/2003 г. с прием на 39 студенти, а през 2008 г. е дипломиран и първият випуск архитекти.

През юли 2006 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава положителна оценка на проекта за откриване на специалност "Архитектура" като една от регулираните професии, а през следващите години са дадени програмни акредитации за обучение по ОНС "доктор" по научни специалности "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли", "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" и “Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн”.

Развитието на специалностите "Архитектура" и “Дизайн” е в съответствие с образователната мисия на ВСУ, която предвижда гъвкава реакция към промените в пазара на труд и изграждане на висококвалифицирани и  конкурентноспособни кадри. Те са интегрирани с други специалности в Архитектурния факултет – "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна и аварийна безопасност" и т.н. По време на учебния процес се ползва обща материална база, общо е обучението по фундаменталните дисциплини, формират се общи изследователски и експертни екипи. По този начин се осигурява информационно-логическа свързаност при провеждането на учебния процес. Преподаватели от останалите факултети във ВСУ осъществяват обучението по общообразователни и управленски дисциплини.

Специалностите "Архитектура" и “Дизайн” имат национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент, което означава признаване на дипломата от ВСУ "Черноризец Храбър" във всички страни на Европейския съюз.

Интересът към специалностите е изключително голям. Основно кандидатстват хора от Североизточна и Югоизточна България, но има и студенти от Средна и Западна България. Сред тях се открояват завършилите езикови и математически гимназии и професионалните гимназии по строителство и архитектура. Значителна част от вече приетите студентите се занимават с проектиране и строителство в проектантски бюра и строителни фирми.
  
Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
Тел.: 052/359-587
еmail: atanas.kovachev@vfu.bg
Стая А-326
 
Научен секретар:   д-р. арх. Петър Николов
еmail: peter.nikolov@vfu.bg
Стая А-326

Секретар на катедрата: Ахавни Трендафилова
Тел.: 052/359-579
еmail: arch@vfu.bg
Стая А-326
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
 

Специалности

 

Магистърски Програми


 

 

Докторски Програми

 

Преподаватели

 

Чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
Кабинет: А-244
e-mail: atanas.kovachev@vfu.bg 
CV
Видео Представяне

 

Проф. д.а.н. арх. Александър Слаев
Кабинет: А-308
e-mail: slaev@vfu.bg
CV
 
 

 

Доц. Николай Нинов
Кабинет: Ателие С
e-mail: ninov@vfu.bg
CV

Д-р арх. Радост Райновска
Кабинет: А-210
e-mail: radost.raynovska@vfu.bg
CV
 
 


Доц д-р арх. Цвета Жекова
Кабинет: А-243
e-mail: tsveta.zhekova@vfu.bg
CV

Доц. д-р арх. Пламен Петров
Кабинет: А-244
e-mail: plamen.petrov@vfu.bg
CV
 
 

Арх. ас. Боряна Ножарова
Кабинет: А-209
e-mail: boriana.nozharova@vfu.bg
CV


Арх. Десислава Ангелова Христова
Кабинет: А208
e-mail: desislava.hristova@vfu.bg
CV
Видео Представяне
 
 

До. д-р арх. Жечка Илиева
Кабинет: А-209
e-mail: jetchka.ilieva@vfu.bg
CV


Гл. ас. д-р арх. Петър Николов
Кабинет: А-106
e-mail: peter.nikolov@vfu.bg
CV
 
 

Гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев
Кабинет: А-106
e-mail: hristo.topchiev@vfu.bg
CV
 

 
Хонорувани преподаватели:
проф. Владимир Иванов Иванов
email: vladimir.ivanov@vfu.bg
доц. Весела Статкова
email: vesela.statkova@vfu.bg
доц. Янчо Милев
email: yanko.milev@vfu.bg
доц. Янчо Генчев
email: yancho.genchev@vfu.bg
д-р Владимир Колев
email: vladimir.kolev@vfu.bg
д-р Николай Динев
email: nikolay.dinev@vfu.bg
д-р л. арх. Ивелина Радилова
email: ivelina.radilova@vfu.bg
арх. Петър Диков
email:  petar.dikov@vfu.bg
арх. Десислава Йовчева
email: desislava.yovcheva@vfu.bg
д-р арх. Драгомир Йосифов
email: dragomir.yosifov@vfu.bg
арх. Лъчезар Костов
email:  lachezar.kostov@vfu.bg
Кирил Златков
email: kiril.zlatkov@vfu.bg
Стефан Радков
email: stefan.radkov@vfu.bg
Теменужка Димова
email: temenuzhka.dimova@vfu.bg
инж. Антония Райдовска
email: antonia.rajdovska@vfu.bg

Партньори

Университети:

  • Държавен университет – Белград
  • Държавен университет – Одеса
  • Университет Малтепе – Турция
  • МАРХИ – Москва
  • Грузински технически университет – Тбилиси
  • НБУ – София
  • Университет ЮНИОН – Белград

Партньори:
 
 
 


 
 

Проекти