гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Архитектура и урбанистика

Представяне

Катедра "Архитектура и урбанистика" е една от трите катедри в Архитектурен факултет на Варненския свободен университет. Решението за започване на работа по разкриване на специалност "Архитектура" е прието на заседание на АС от 27.11.1998 г. по инициатива на САБ – Варна от 12.11.1998 г.

Обучението по специалност "Архитектура" започна през учебната 2002/2003 г. с прием на 39 студенти.

През юли 2006 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава положителна оценка на проекта за откриване на специалност "Архитектура" като една от регилираните професии, а през ноември 2007 г. е дадена програмна акредитация за обучение по ОНС "доктор" по научни специалности 02.17.05 "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли" и 02.17.09 "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство".

В катедрата работят на основен трудов договор 5 професори, 4 доценти, 5 преподаватели и 4 асистенти.

Развитието на специалност "Архитектура" е в съответствие с образователната мисия на ВСУ, която предвижда гъвкава реакция към промените в пазара на труда, където необходимостта от висококвалифицирани и силни конкурентноспособни кадри са най–добрата атестация за Университета в условията на преход към пазарни отношения и променящите се условия на световните пазари. Специалността е сред приоритените специалности на ВСУ.

Специалност "Архитектура" е интегрирана с другите специалности в Архитектурния факултет – "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна и аварийна безопасност". По време на учебния процес се ползва обща материална база, общо е обучението по фундаменталните дисциплини, формират се общи изследователски и експертни екипи. По този начин се осигурява информационно-логическа свързаност и при провеждането на учебния процес.

Преподавателите от останалите факултети във ВСУ осъществяват обучението по общообразователните и управленски дисциплини.

Новата специалност "Архитектура" допълва логично една абсолютно необходима празнота в образователната система на ВСУ и заедно с другите три специалности ССС, СЕИ и ПАБ образува едно взаимно допълващо се високоефективно професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

Специалност "Архитектура" има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент, което означава признаване на архитектурната диплома на ВСУ "Черноризец Храбър" във всички страни на Европейския съюз.

Интересът към специалността е изключително голям. Основно кандидатстват хора от Севроизточна и Югоизточна България, но има и студенти от Средна и Западна България. Сред тях се открояват завършилите езикови и математически гимназии и професионалните гимназии по строителство и архитектура. Значителна част от вече приетите студентите, се занимават с проектиране и строителство в проектански бюра и фирми.

През 2008 г. е дипломиран и първият випуск архитекти.

 
Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
Тел.: 052/359-596
еmail: atanas_kovachev@mail.bg
Стая А-244

Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
Тел.: 052/359-579
еmail: arch@vfu.bg
Стая А-245
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
 

Преподаватели

Щатни преподаватели: Служебен e-mail Кабинет
чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев atanas.kovachev@vfu.bg А-106
проф. д-р арх. Александър Слаев slaev@vfu.bg А-117
доц. д-р арх. Красимира Вачева vacheva@vfu.bg А-209
доц. Николай Нинов ninov@vfu.bg Ателие-С
доц. Антоанета Радоева antoaneta.radoeva@vfu.bg А-124
д-р арх. Радост Райновска radost.raynovska@vfu.bg А-210
д-р арх. Цвета Жекова tsveta.zhekova@vfu.bg А-243
д-р арх. Пламен Петров plamen@petrovart.com А-117
д-р арх. Доника Кирова donadon@abv.bg А-124
ас. д-р арх., л.арх., инж.-еколог Младен Танов mladen.tanov@vfu.bg А-106
ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg hristova@vfu.bg А-208
ас. арх. Жечка Илиева jetchka.ilieva@vfu.bg А-209
ас. арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg А-106
арх. Христо Топчиев htopchiev@gmail.com А-106
арх. Петър Стефанов ptar.stefanov@gmail.com А-117
арх. Боряна Ножарова boriana_nozharova@abv.bg А-209
Хонорувани преподаватели:
проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров
проф. Владимир Иванов
доц. д-р арх. Димитър Андрейчин
доц. д-р инж. Иван Попов
доц. Янко Милев
доц. Янчо Генчев
д-р Петко Георгиев
арх. Владимир Колев
арх. Драгомир Йосифов
арх. Виктор Бузев
арх. Петър Диков
адв. Марияна Бахчеван
Стефан Радков
Димитър Трайчев
Кирил Златков
Лъчезар Костов

 

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 

"Дизайн"

[Информация за кандидатстване]
 

В специалност „Дизайн“ се обучават високо квалифицирани специалисти в областта на интериорните пространства на публични и частни сгради и комплекси, графичния дизайн с умения да проектират тотал графичен дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, графично оформление на уеб страници.. Успешно завършилите се реализират като дизайнери в фирми за интериорен дизайн, фирми за рекламен дизайн, експерти в държавната и общинска администрация.


https://www.facebook.com/designvfu/ 

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:
 

"Архитектура "

Специалността е държавно регулирана. Обучението в нея има за цел да подготви квалифицирани специалисти със солидна теоретична и практическа подготовка. Завър-шилите архитекти могат да работят в областта на градоустройството, проектирането и изграждането на жилищни, обществени и производствени сгради, курортни обекти, адаптацията на архитектурни паметници, интериора и дизайна. Те могат да се реализират в проектантски бюра, строителни фирми, в общинската, областната и централната админист-рация, в опазването на архитектурно-историческото наследство, в строителния контрол и др. Обучението се провежда в съответствие с прогресивните международни тенденции и държавните изисквания за специалността. Договорен е трансфер на студенти и препода-ватели с чуждестранни университети.

Курсът на обучение е 5 учебни години. В десети семестър студентите имат възможност да изберат една от петте актуални специализации: Урбанизъм, Мениджмънт в архитек-турата, Опазване на архитектурното наследство, Архитектура на туризма и свободното време, Архитектура на сгради и коплекси - жилищни, производствени, обществени.

[Информация за кандидатстване]
 

Образователна и научна степен "доктор":

  • 02.17.03 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
  • 02.17.05 Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
  • 02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство

 

 

Партньори

Катедрата работи в сътрудничество с:

  • Държавен университет – Белград
  • Държавен университет – Одеса
  • Университет Малтепе – Турция
  • МАРХИ – Москва
  • Грузински технически университет – Тбилиси
  • НБУ – София
  • Университет ЮНИОН – Белград