гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Информация за институцията

Име и адрес

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

България, Варна 9007, к.к. Чайка

 

Академично ръководство


Ръководство на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър"

Председател на Настоятелството: проф. д.ик.н Анна Недялкова
email: vfu_president@vfu.bg

Президент: доц. д-р Красимир Недялков
тел./факс: 052 356 088
email: nedyalkov@vfu.bg

Вицепрезидент: Яни Янев
тел./факс: 052 359 507
email: yanev@vfu.bg


Ректорско ръководство

Ректор: проф. д-р Петър Христов
тел./факс: 052 359 502
email: rector_vfu@vfu.bg


Факултет "Социални, стопански и компютърни науки"

Юридически факултет

Архитектурен факултет


Департамент "Чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация"


Обща информация за университета

 

История:

 • 1991 г. - създаден като независима, демократична образователна институция
 • 1995 г. - получава статут на висше училище с решение на 37-то Народно събрание от 27.07.1995 г. (ДВ, бр. 68)
 • 2001 г. - първият в Република България недържавен университет, акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет (12.04.2001 г.)
 • 2001 г. - получава сертификат за съответствие на университетската система за управление на качеството с международния стандарт ISO 9001:1994, със сертифициращите знаци на ANSI-RAB (САЩ), RVA (Холандия) и UKAS (Великобритания)
 • 2002 г. - успешно завършена програмна акредитация на специалностите, по които се провежда обучение във ВСУ "Черноризец Храбър"
 • 2004 г. - успешно ресертифициране на университетската система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2000.
 • 2006 г. - получава институционална акредитация с най-висока оценка, за максимален срок от 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет (27.06.2006 г.)
 • 2009 г. - на Варненския свободен университет е присъден знакът DS Label от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).
 • 2010 г. - успешно ресертифициране на университетската система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 за срок от 3 години (от 28.02.2010 г.).
 • 2010 г. - на Варненския свободен университет е присъден знакът ECTS Label от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).
 • 2012 г. - Варненският свободен университет получава европейския знак "HR Excellence in Research" за изпълняване на принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
 • 2013 г. - успешно ресертифициране на университетската система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 за срок от 3 години (до 28.02.2016 г.). с акредитация на UCAS- Великобритания и ANAB - САЩ.

 

 
 

 

 


Мисия:

 • Отговорен за постоянно прилагане на философията "тотално качество"
 • Гъвкав, иновативен и адаптивен към динамиката на пазара на труда и нуждите на обществото
 • Европейски модел на частно висше образование
 • Университет от научно-изследвателски и високо-технологичен тип
 • Ориентиран към студентите, техните професионални способности и лични постижения
 • Със свой високо квалифициран и международно адаптивен академичен състав
 • Инициатор и активен участник в институционални, социални и бизнес партньорства за развитие на човешките ресурси и подобряване на образователния и професионален капацитет
 

 

 

Академичен профил:

Във ВСУ "Черноризец Храбър" се обучават над 10 000 студенти, разпределени по факултети, специалности и форми на обучение, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления. Академичният състав на университета се състои от над 500 преподаватели от всички области на науката.


Прием

 

Прием на български граждани:

 

Условия за кандидатстване

Българските граждани се приемат за студенти във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на Закона за висше образование и Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, по ред, определен от Правилника за организацията, управлението и дейността на ВСУ, както и от Наредбата за прием на студенти на ВСУ, чрез конкурсен изпит, в редовна или задочна форма на обучение. Студентите се обучават в специалности за придобиване на висше образование в следните образователно-квалификационни степени:

(1) Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

(2) Образователно-квалификационна степен "магистър"

(3) Образователна и научна степен "доктор"

Кандидатстудентските конкурсни изпити са съобразени с изискванията за входящо ниво на различните специалности. За участие в кандидатстудентски конкурс се заплаща определена такса.

 

Класиране на кандидат-студентите

В класирането участват само кандидати, които са издържали успешно конкурсните изпити по предвидени за съответните специалности предмети.

 

Записване на новоприетите студенти

Приетите студенти се записват съгласно сроковете, определени в академичния календар на ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Заплащане на такси

Обучението във ВСУ "Черноризец Храбър" е платено и е за сметка на студентите или други физически и юридически лица. Размерът на студентските такси и срокът за внасянето им се определят всеки семестър от Академичния съвет по предложение на факултетите и са съобразени с реалните разходи за обучение по специалности и форми. Вноските са две и се правят в началото на зимния и летния семестър на учебната година. Таксата се внася във ВСУ или се превежда с платежно нареждане по сметка на:

"Алианц Банк България" АД, BIC BUINBGSF, IBAN КОД BG76BUIN70061025036424

 

Прием на чуждестранни граждани:

 

Условия за кандидатстване

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват по условията и реда, определени в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

 

Необходими документи:

 1. Формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, както и и специалностите, в които кандидатите желаят да се обучават;
 2. Копие от дипломата за средно образование – за студентите за пълен срок на обучение;
 3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
 4. Академична справка – за студенти, кандидати за частичен срок на обучение;
 5. Копие от документа за завършено висше образование със степен, съответстваща на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" - за кандидатите за обучение в магистърска степен;
 6. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България - за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка;
 7. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 8. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 9. Две снимки.

Документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Кандидат-студентите желаещи да се обучават в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" след завършено средно образование трябва да подадат документите си във ВСУ в срок не по-късно от 1 септември в годината на кандидатстването. За желаещите да се обучават в образователно-квалификационна степен “магистър”, след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" срокът за подаване на документи е до началото на летния семестър на съответната учебна година.

 

Подготвителен курс по български език

Съобразно Закона за висшето образование в Република България всички чуждестранни студенти изучават български език в интензивен курс, по специален учебен план за езикова и специализиран подготовка на чуждестранни студенти в рамките на Департамента за чуждоезиково обучение, с продължителност не по-малка от 9 месеца. Езиковата и специализираната подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:

1) за хуманитарните специалности - български език - 800 учебни часа;

2) за всички останали специалности - български език - 650 учебни часа, и специализирани учебни дисциплини - 350 часа.

Обучението по български език завършва с писмен и устен изпит, който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. На лицата, успешно завършили езиковата и специализираната подготовка, се издава свидетелство по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

 

Заплащане на такси

Таксата се внася във ВСУ или се превежда с платежно нареждане по сметка на "Централна кооперативна банка" АД:

 • BIC: BUINBGSF, IBAN КОД: BG76BUIN70061025036424
 • BIC: BUINBGSF, IBAN КОД: BG56BUIN70061125036412 (в USD)
 • BIC: BUINBGSF, IBAN КОД: BG64BUIN70061425036413 (в EUR)
 

Условия и правила за допускане до програма за придобиване на образователна и научна степен "доктор" - чуждестранни граждани

 

Чуждестранни граждани са лица, които не са:

– български граждани;

– граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват за докторанти при условията и реда за български граждани, ако:

– имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

– са от българска народност, постоянно живеещи в чужбина;

– имат статут на бежанци

 

Кандидатите следва да представят следните документи:

 1. Заявление до Ректора/зам.-ректора по НИД на ВСУ, в което са посочени кратки биографични данни, степента на владеене на български език и друг език, различен от майчиния, и научната област, в която желаят да разработват дисертация;
 2. Нотариално заверено копие от документ за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
 3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 4. Списък на публикациите (ако има такива);
 5. Копие от документите за гражданство;
 6. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 7. Две снимки.

Всички документи трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Всички документи се представят в УЦПД.

Документите се изпращат в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за стартиране на процедура за издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Р България.

Чуждестранните кандидати за докторанти, след като са получили виза „D” и са пристигнали в Р България, се зачисляват за докторанти в редовна форма на обучение.

Зачисляването в докторантура на чуждестранен гражданин става въз основа на предложение на катедрения съвет, утвърдено от факултетния съвет, и със заповед на Ректора/зам.-ректора по НИД. Зачисляването става без полагане на конкурсни изпити.

Зачислените в докторантура чуждестранни граждани плащат годишна такса за обучение в размер, определен с решение на Академичния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър” и заповед на Ректора за текущата учебна година.

 

За допълнителна информация:

Борислава Христова

Тел: 052 359 510

email: phd@vfu.bg
 

Признаване на предходно обучение


Общи процедури за регистрация

Регистрация и документи за кандидатстване:

 • Молба до ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър"
 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно или висше образование;
 • Лична карта;
 • Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Всички документи за кандидатстване се подават в Кандидатстудентския център за прием на документи на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

 

За контакти:

Кандидатстудентски център за прием на документи ВСУ "Черноризец Храбър":

Тел. :+359 52 355 106

Е-майл адрес: priem@vfu.bg; marketing@vfu.bg

Уеб сайт: http://ksp.vfu.bg/

 

Регистрация и документи за записване:

 • Диплома за средно и/или висше образование – оригинал (Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят Удостоверение за признаване на средно образование, издадено от Регионалния инспекторат по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката);
 • Формуляр за записване по образец;
 • Четири снимки;
 • Медицинско свидетелство;
 • Фактура за платена семестриална такса;
 • Оригинал и копие на сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива);
 • Академична справка или други документи, удостоверяващи предходно обучение (при наличие на такива).

Всички документи за записване се подават в Кандидатстудентския център за прием на документи на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" или в съответната катедра ако кандидатът притежава документи за предходно обучение (академична справка, свидетелства, сертификати и др.).


Европейска система за трансфер на кредити (ECTS)

 

Какво е ECTS?

 

Европейската общност подпомага сътрудничеството между университетите като едно от средствата за повишаване на качеството на образование, за благото както на студентите, така и на институциите за висше образование, а възможностите за мобилност на студентите са доминиращ елемент на междууниверситетското сътрудничество. Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е създадена от Комисия на Европейската общност с цел да предостави общи процедури, гарантиращи академично признание на обучението на студенти в чужбина.

ECTS е система за натрупване и трансфер на кредити с център учащия, основана на прозрачност на резултатите от обучението и процеса на учене. Тя цели да подпомогне планирането, осигуряването, оценяването, признаването и утвърждаването на квалификации и учебни единици, както и на студентската мобилност. ECTS се използва широко в системата на официалното висше образование и може да се прилага към други дейности за учене през целия живот./

 

ECTS-системата е базирана на принципите на взаимното доверие и съгласуваност между институциите партньори, изразени в:

 • обмен на информация (относно учебните програми и натовареността на студентите;
 • взаимна договореност (между институциите партньори и студента);
 • използване на ECTS-кредити за обозначаване на натовареността на студента при изучаване на определена дисциплина или курс.
 

ECTS не регулира съдържанието, структурата или еквивалентността на учебните програми. Периодът на обучение в чужбина (включително положени изпити и други форми на оценка) замества изцяло учебното натоварване в собствения университет, като при това се допуска известна разлика в учебните програми на партниращите университети, договорена предварително.

 

ECTS кредити

 

Кредитите по ECTS се дават на база натоварването, което е необходимо на студентите, за да постигнат очакваните резултати от обучението.

Кредитите са цифрово изражение на натовареността на студента по време на обучението му. Те са стойност, разпределена по учебни дисциплини, и отразяват количеството работа, която студентът трябва да положи за всяка една дисциплина, отнесена към общото количество работа, необходима за завършване на една академична година в съответната институция. ECTS-кредитите включват лекции, упражнения, семинари, самостоятелна работа (библиотеки, домашна работа), изпити или други форми на оценяване. ECTS-кредитите представляват относително, а не абсолютно отразяване на натовареността.

Резултатите от обучението описват това, което се очаква обучаваният да знае, да разбира и да може да прави след като успешно завърши процеса на обучение. Те са свързани с дескриптори на нивата в националните и Европейската квалификационни рамки.

Натоварване представлява времето, от което студентите обикновено имат нужда, за да завършат всички учебни дейности (като лекции, упражнения, проекти, практика, самостоятелна работа и изпити), които се изискват, за да се постигнат очакваните резултати от обучението.

60 ECTS кредита се свързват с натоварването за пълна година формално обучение (академична година) и съответните резултати от обучението. В повечето случаи, натоварването на студентите варира между 1,500 и 1,800 часа за една академична година, при което един кредит съответства на 25 до 30 часа натоварване.

Университетите имат правото да разпределят сами кредитите за различните дисциплини. За образователно-квалификационна степен “бакалавър” се изискват 240 кредита, еквивалентни на 4 години срок на обучение.

Във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит се равнява на 30 часа общо натоварване на студента и включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и упражнения) и 20 часа извън аудиторна заетост (самостоятелна работа).

 

Използване на ECTS-кредитите

 

Броят на кредитите се определя за цялостни квалификационни или обучителни програми, както и за техните образователни компоненти (например модули, части от курс, дисертационна работа, практики и лабораторна работа). Броят кредити, който се присъжда за всеки компонент, се определя от натоварването, което е необходимо на студентите, за да постигнат резултатите от обучението във формален контекст.

Кредити се присъждат на отделни студенти (редовно или задочно обучение) след завършване на образователните дейности, изисквани от формалната програма на обучение или от отделен образователен компонент и след успешната оценка на постигнатите резултати от обучението. Кредити могат да се натрупват с цел получаване на квалификация, според решението на институцията, която присъжда научната степен. Ако студентите са постигнали резултати от обучението в друг контекст или по друго време (формално, неформално или неофициално), съответните кредити могат да бъдат присъдени след успешна оценка, утвърждаване или признаване на тези резултати.

Кредити, получени в една програма, могат да бъдат прехвърляни в друга програма, предлагана от същата или друга институция. Този трансфер може да стане само ако институцията, която присъжда научната степен, признава кредитите и свързаните с тях резултати от обучението. Партниращите си институции трябва предварително да постигнат споразумение за признаването на периоди на обучение в чужбина.

Трансферът и натрупването на кредити се подпомага от основните документи на ECTS (Каталог на курсовете, Формуляр за кандидатстване, Споразумение за обучение и Академична справка), както и от Дипломното приложение.

 

Методи за оценяване

 

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) гарантира академичното признаване на обучението в чужбина, тъй като методът за оценяване на показаните от студентите резултати по време на учебния процес позволява приравняването им между отделните висши училища. Оценките по ECTS предоставят допълнителна информация към оценката по местната система, но не я заменят. ECTS-системата за оценяване е основана на съчетаната употреба на подходящи ключови словесни обозначения и цифрови изражения, с помощта на които се гарантира разбираемостта на ключовите думи.

Формите за проверка и оценка на знанията и уменията, придобити от студентите, са: изпити, текущ контрол, защита на курсови работи и проекти и други форми на контрол, определени в учебните планове и учебните програми. Оценяването се извършва по шестобалната система (с думи и цифри, които са цели числа) и с буквени означения съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити, както следва: отличен (6) - А; много добър (5) - В; добър (4) - С; среден (3) - D, E; слаб (2) - FX, F (не се присъждат кредити). Преподавателите по дисциплините са задължени да се придържат към изискванията на учебните програми относно оценяването и да предоставят на студентите в началото на занятията цялата информация за неговите форми, регламент и критерии във вида на устни и писмени указания. Оповестените форми, критерии и регламенти за оценяване не могат да се променят след тяхното обявяване за съответния семестър.
Текущият контрол цели системна проверка на усвоените знания и практически умения. Формите, периодичността и тематиката на текущия контрол се определят в учебните програми. Окончателната оценка по дадена дисциплина се формира от оценката от текущия контрол и/или изпита. Формите за проверка и оценка на знанията и уменията са писмени, освен когато спецификата на учебната дисциплина изисква друго

 

ECTS ключови документи

 

Натрупването и трансферът на кредити са улеснени от използването на ECTS ключови документи - Информационен пакет/Учебен каталог, Студентски формуляр за кандидатстване, Споразумението за обучение и Копие от оценките, както и Дипломното приложение.

Информационен пакет/Учебен каталог трябва да съдържа елементите на контролния лист, включително информация за студентите от чужбина.

Студентският формуляр за кандидатстване е документ, който изразява желанието на студентите да учат в съответната институция и съдържа лични данни за студента.

Споразумението за обучение съдържа списък на курсовете, които се вземат с ECTS кредити, които ще се отпускат за всеки курс. Този списък трябва да бъде одобрен от студента и отговорения академичен орган на съответната институция. В случай на трансфер на кредити, Споразумението за обучение трябва да бъде одобрено от студента и от двете институции преди заминаването на студента и актуализирано веднага, когато настъпят промени.

Копието от оценките показва списъкът с взетите курсове, присъдените ECTS кредити, местни или национални кредити, ако има такива, местни степени и евентуално ECTS степени. В случай на трансфер на кредити, Копието от оценките трябва да се издаде от институцията-домакин за изходящи студенти преди заминаването им и от приемащата институция за пристигащите студенти в края на техния срок на обучение.

 

Дипломно приложение

 

Дипломното приложение е документ, прикрепен към дипломата за висше образование осигуряващ стандартизирано описание на същността, нивото, контекста, съдържанието и статуса, които са били преследвани и успешно постигнати от студента.

Дипломното приложение осигурява прозрачност и улеснява академичното и професионално признаване на професионалните квалификации (дипломи, степени, сертификати). Европейското дипломно приложение се издава на притежателите на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".

Дипломното приложение се издава на един от най-разпространените европейски езици, автоматично и безплатно на всеки студент при дипломирането.


Пример 1 - ОКС "бакалавър"
Пример 2 - ОКС "магистър"

 

Начини за получаване на академични насоки

Първите академични насоки студентите получават по време на Въвеждащите дни, провеждани за първокурсниците в началото на всяка учебна година. Инфромация за своето обучение студентите получават от сайта на университета, от деканите на факултети и ръководители катедри, от секретарите на катедри.

 

Конкретните начини за получаване на академични насоки са следните:

 1. При постъпване в университета – студентът получава Книжка за първокурсника с необходимата за неговото обучение информация.
 2. За първокурсниците всяка година се провеждат Въвеждащи дни, в които се запознават с материалната база, библиотеката, деканските и катедрени ръководства. Асистентите и студентите от горните курсове запознават новопостъпилите с реда, правилата и предстоящото им обучение.
 3. Организират се регулярни срещи с ECTS-координаторите по факултети
 4. Провеждат се регулярни Информационни дни за възможностите на програма "Еразъм", които се предоставят за текущата учебна година.
 5. За осъществяване на международни стажове и практики информация се получава в Кариерния център.
 6. Провеждат се регулярни срещи на ръководствата на катедрите и факултетите с гуповите отговорници.
 7. Провеждат се регулярни срещи на академичното ръководство с представителите на Студентския съвет.
 8. Преподавателите имат обявен в катедрите график за консултации със студентите по време на семестъра.
 9. За всички въпроси, свързани с административното обслужване и студентския статус информация се получава във Фронт-офиса и на адрес http://student.vfu.bg