гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация предлага обучение по 12 чужди езика за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", което е в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска рамка за владеене на чужди езици. Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.


(Ново) Електронни формуляри и заявления: Заявление за платено обучение по чужд език

 Заявление за сертифициране на знания по чужд език

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ ПО..."
 

За Преподаватели и Служители на ВСУ

 Заявление за Обучение по Английски Език


 

Новини и събития


Уважаеми студенти!
 
Информираме Ви, че на 21.05.2021 ще се проведе четвърта за учебната 2020-2021 СЕРТИФИКАТНА СЕСИЯ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК (английски, руски, италиански, френски), съгласно Европейската езикова рамка. Сертифицирането ще се проведе on-line.
Ако Вие владеете някой от тези езици и искате да притежавате сертификат от ВСУ „Черноризец Храбър“, удостоверяващ това, може да заявите желанието си за участие в сертификатната сесия, като попълните заявлението, което се намира на следния адрес: https://www.vfu.bg/учебни-звена/департамент-за-чуждоезиково-обучение-и-следдипломна-квалификация.html, в рубриката „Електронни формуляри и заявления“ с име „Заявление за сертифициране на знания по чужд език“. Срокът за попълване на заявлението е 13.05.2021 г.
За явяването на сертификатен изпит студентите на ВСУ заплащат такса от 100 лв., която трябва да се приведе една седмица преди датата на изпита (до 14.05.2021) по сметката на Университета: 
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева, основание за плащане: Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език.
 
Ако имате нужда от допълнителна информация, пишете ни на адрес:
 fltdept@vfu.bg
 
Екипът на Департамент по чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация
 Заявление за платено обучение по чужд език

Заявление за сертифициране на знания по чужд език

Контакти:
еmail: fltdept@vfu.bg, diplomirane@vfu.bg