гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация

 

Департаментът е създаден с решение на Общо събрание на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ от 24.01.2001 г. 

От самото си създаване той е академична структура по чуждоезиково обучение, като през март 2019 г. Академичният съвет взема решение за преструктуриране и разширяване на дейността му и от тогава той вече е „Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация“. 

 

СИСТЕМАТА НА ОБУЧЕНИЕ В ДЕПАРТАМЕНТА Е:

 • ясно структурирана и цялостно изградена, осигуряваща приемственост и адаптивност към потребностите на студентите;
 • със свои водещи идеи, принципи и подходи;
 • с ясно определено учебно съдържание;
 • със стриктна организация и ясни процедури;
 • със свой механизъм за поддържане на стандартите и установяване на постиженията – както на студентите, така и на преподавателите.

  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Департаментът предлага курсове по: английски и руски, по японски и португалски (по договор за партньорство), български и английски език за чужденци, 

Курсовете по чужд език са в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в "Общата Европейска рамка за владеене на чужди езици", разработена от Съвета на Европа

 

Речевото поведение е визитната ви картичка в обществото. Знанието на чужди езици улеснява комуникацията, заличава националните граници и културните особености и разпространява човешкото знание в глобален мащаб. Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. В динамиката на съвременното общество всички сфери на дейност изискват владеене на един или няколко чужди езика. 

 

Департамент за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация предлага обучение по чужди езици за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.

  
Департаментът предлага чуждоезиково обучение за следните нива:
 • Чужд език - I ниво (ниво А1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - II ниво (ниво А2 от Европейската рамка)
 • Чужд език - III ниво (ниво В1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - IV ниво (ниво В2 от Европейската рамка)
 
Департаментът предлага специализирани чуждоезикови курсове в областите:
 • Бизнес
 • Право
 • Архитектура и строителство
 
Департаментът предлага специализирани лекционни курсове по:
 • Езикът на академичната комуникация
 • Езикова култура
 През годините Департаментът си партнира с различни институции.

 

ЧЛЕНОВЕ НА ДЕПАРТАМЕНТА СА:

Контакти

 

Директор: д-р Боряна Костова

e-mail: boryana.kostova@vfu.bg  

  

Технически сътрудник: Светла Йорданова

тел.: 052/359-593

e-mail: fltdept@vfu.bg

 

ЕЛЕКТРОННИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ФОРМУЛЯРИ 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ