гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

КУРСОВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

по НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Варненският свободен университет ,,Черноризец Храбър“ провежда различни видове допълнителни обучения в съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Курсове за допълнително обучение за придобиване на квалификационни кредити 

 При сформирана група от едно или няколко учебни заведения на територията на дадена община, обучението може да се проведе на посочено от заявителя място.

Обучението може да се провежда и on-line.

Таксата се определя според броя на участниците в курса и броя часове.

При заявен интерес, университетът има готовност да проведе и допълнителни тематични курсове по тема заявена от ръководствата на учебни и детски заведения, общинската администрация или Регионалните управления на образованието.

След завършване на обучението по избран курс участниците получават удостоверение за допълнително обучение или специализация, както и присъдени съответен брой квалификационни кредити.

Такси при индивидуално кандидатстване:

  • Курсове за допълнително обучение за придобиване на 1 квалификационен кредит – 75-90 лв.
  • Курсове за допълнително обучение за придобиване на 2 квалификационни кредита – 135-150 лв.
  • Курсове за допълнително обучение за придобиване на 3 квалификационни кредита - 190 лв.
  • При групово кандидатстване – по договаряне.
  • Заявление за участие при индивидуално обучение.
  • Запознат съм, че обучението ще стартира при сформирана група.
 

Тема на курса

1

Медиацията в практиката на ръководители в системата на средното образование

2

Медиация за учители – как да я използваме успешно в педагогическата работа

3

Мотивационни стратегии в обучението 

4

Целеполагане в обучението и контрол и оценка на учебните постижения на учениците

5

Теория и практика на взаимоотношенията между учители и ученици

6

Словесни и практически форми на възпитание

7

Психологическо и педагогическо консултиране на ученици с агресивно поведение

8

Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата: в предучилищна възраст, 1-4 клас,  5-7 клас,  8-12 клас (за учители и директори)

9

Мениджмънт на класа

10

Стратегическо управление в образователна институция

11

Управление на времето и коучинг техники в практиката на педагогическия специалист

12

Управленски стилове и лидерство в практиката на учителя 

13

Приобщаващото училище. Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности

14

Атестирането на педагогическите специалисти в системата на училищното образование

15

Иновативни методи и технологии за чуждоезиково обучение

16

Проектната технология в чуждоезиковото обучение

17

Изграждане на позитивна училищна култура чрез изкуства и развитие на креативност

18

Лични граници, отчуждение и способност за близост

19

Лични граници и социални умения

20

Предубеждения, страхове и взаимоотношения

21

Гняв и агресия – причини, предпазване, справяне

22

Управление на конфликтите

23

Агресия, пасивност и асертивност в отношенията с другите

24

Комуникация и работа с родителите – ефективни методи и техники

25

Психология на конфликтите и агресивността

26

Организационно-методически подходи на преподаването извън класната стая

27

Методически и познавателни проблеми при формирането на ключови компетентности

28

Съвременни приоритети в гражданското образование

29

Гражданска култура и социална интеграция на деца

30

Процедури и документация в работата на класния ръководител - практикум

 

За контакти:

 

Николинка Даскалова

тел.: 052 359 609;

e-mail: nikolinka.daskalova@vfu.bg