гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Проекти

Проекти

Отдел "Международна дейност и проекти" координира и оказва експертна помощ при разработването и участието на ВСУ "Чернорозец Храбър" в проекти, финансирани по програми на Европейската общност и други международни донорски организации:

  • поддържа база данни за капацитета за участие на Университета в различни международни инициативи;
  • кореспондира с чуждестранните партньори и координира дейностите помежду им;
  • посредничи със структурите на бизнеса, гражданското общество, с местни, регионални и национални администрации и професионални сдружения;
  • проучва и анализира новите възможности за финансиране на научна и учебна дейност и запознава заинтересованите звена.
 

Офисът успешно е реализирал редица проекти по програмите: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP6, FP7, Horizon 2020, Erasmus+ programme и др.

 

Част от дейността на експертите към Отдел "Международна дейност и проекти" е организацията на мобилности за входящи и изходящи студенти, преподавателски и непреподавателски състав на ВСУ по програма "Еразъм+".

 

За контакти:

тел. 052/359-523

email: vfu-projects@vfu.bg
 

 

 

Приключили проекти