гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

32. Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването №BG05M2OP001-2.016-0025


Бюджет на проекта:
1 999 588,05 лв.

Срок на проекта: от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г. (30 месеца)
 


Приключила процедура
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (24 учебни часа) 

Приключила процедура
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (80 учебни часа)

Приключила процедура
"Процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучение за развитие на дигитални компетентности в курс за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (продължаващо обучение, 80 часа) по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ (Документи)

Приключила процедура
"Процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучение за развитие на дигитални компетентности в курс за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (интензивно обучение, 24 часа) по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" (Документи)


Приключила процедура
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И СОФТУЕР
(НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ)  Приключила процедура
Документи:
Доставка на облачни услуги и софтуер за нуждите на ВСУ "Черноризец Храбър


Приключила процедура
Документи:
Декларация ЗЗЛД
Заявление
Учебна програма - КУРС ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И СОФТУЕР
(НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ)  


Приключила процедура
Конкурс за длъжности по проект №BG05M20P001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

- ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие
- ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства
- CV шаблон


Приключила процедура
ОБЯВА процедура за подбор на един преподавател за участие в краткосрочни двуседмични специализации по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

Приключила процедура
ОБЯВЯВА - процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучения за развитие на дигитални компетентности в курсове за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


Приключила процедура
ОБЯВЯВА - процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучения за развитие на дигитални компетентности в курсове за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


Приключила процедура


 

КОНКУРСИ И ПОКАНИ ЗА ПОДБОР:
 

 
 
 • Обява за подбор на студенти за участие в тримесечна изходяща мобилност на студенти и докторанти по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“
     
 • Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
  „Разработване и внедряване на система за проследяване кариерното развитие на студентите в първата година след дипломирането за нуждите на ВСУ "Черноризец Храбър""
 
 • Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
  „Изграждане на обща информационна система (мрежа) на кариерните центрове на Медицински университет - Варна и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 


 


ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

по Дейност 7. Професионално развитие на преподавателите в Медицински университет-Варна и Варненски свободен университет
на Проект №BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“
Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
ОБЯВЯВА
Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения (английски език) – 160 часа
Продължаващо обучение
 
 

 1. Описание на предвиденото обучение
Целева група:
Обученията са предвидени за преподавателите от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, обучаващи студенти в професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки".
Цел на обучението:
Целта на обучението е повишаване на квалификацията на преподавателите по отношение на чуждоезиковите им умения (английски език), вкл. професионална терминология, на ниво по Европейската езикова рамка, съобразно езиковите познания на кандидатите.  
Очаквани резултати от обучението:
В резултат от обучението си в този курс, участниците в него се очаква да придобият/ усъвършенстват чуждоезикови знания и умения, с помощта на които да подобрят качеството на обучение по магистърски програми във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.
 
 
Форма на провеждане на обучението:
Обучението е предвидено да се проведе за 5 преподаватели от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, в дистанционна форма, в групи до 7 участници с общ хорариум 160 академични часа.
Обучението приключва с финален изпит и на успешно завършилите курса се издава сертификат за владеене на английски език съгласно Европейската езикова рамка.
 1. Период на провеждане на обучението
Обучението да се проведе в периода март 2023 – ноември 2023 г. при подаване на заявка за обучение с конкретни дати и брой лица.
 1.  Цена за провеждане на обучението

Цената за един обучаем е в размер на 720 лв. с ДДС съгласно Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ и методология, обосноваваща изведените размери на разходите. Общата стойност на договора е в размер на 3 600,00 лв. с ДДС, от която 40% авансово плащане след представяне на фактура и 60% окончателно плащане след приключване на обученията и представяне на документите, описани в договора.
Оферти с единична цена и обща стойност, които не съответстват на посочените в поканата за подбор на обучителна организация по проекта подлежат на отстраняване.
4. Изисквания към обучителната организация
Кандидатстващите заинтересовани страни и организации подават оферти за провеждане на обучението, заедно с документи, които доказват съответствието със следните изисквания:
4.1. Да представят детайлна учебна програма за провеждане на обучението с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група;
4.2. Опит при провеждане на поне едно фирмено езиково обучение през последните две години, считано от датата на подаване на офертата;
4.3. Да разполага с обучители/лектори с опит при провеждане на обучения с идентичен и сходен предмет с този на предвиденото обучение, посочени в списък на предложените обучители, заедно с приложени автобиографии.
 
5.  Необходими документи за участие в конкурса за подбор на обучителна организация:
5.1. Детайлна учебна програма за провеждане на обучението с описание на методи, които ще се използват, съобразени с целевата група;
5.2. Документи, доказващи опит при провеждане на поне едно фирмено езиково обучение през последните две години, считано от датата на подаване на офертата;
5.3. Списък на предложените обучители, заедно с приложени автобиографии.
 
6. Срок на сключените договори
Договорите с избраните изпълнители за провеждане на обученията на преподаватели се сключват за срок до 30.11.2023 г. или до изпълнение на предвидените обучения (160 часа).
 
7. Място и срок за подаване на документите за участие
Документите за участие в конкурса се подават и завеждат в офис „Международни проекти" на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ на адрес: гр. Варна, к.к. Чайка, ул. "Янко Славчев" № 84 всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.
В случай, че документите са подписани с електронен подпис (КЕП) е допустимо да бъдат изпратени на e-mail: vfu-projects@vfu.bg всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 ч., в срок до пет работни дни от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на университета.
 
8. Класиране на кандидатите
Класирането на офертите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените в т. 4. Изисквания към обучителната организация. След извършване на подбора одобрената обучителна организация ще бъде поканена да сключи договор за провеждане на обученията.  
Приложения:
 
1. Заявление за участие (Приложение I);
2. Проект на договор (Приложение II).
 


Проект на договор
Заявление за участие Екипът за управление на Проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ („Проекта“), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
ОБЯВЯВА
процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучение за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения (английски език) – 160 часа, продължаващо обучение

 1. Описание на предвиденото обучение
Обучението е предвидено за преподавателите, обучаващи студенти в Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки във ВСУ.
Предвиденото обучение е както следва:
 
Тема Продължителност Форма на провеждане
Придобиване/усъвършенст-ване на чуждоезикови умения (английски език) 160 учебни часа В дистанционна форма, в групи до 7 участници
 
 1. Период на провеждане на обучението
Графикът ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията след одобрение на участниците и сформиране на групите за обучения. Обучението да се проведе в периода март 2023 – ноември 2023 г.
Изисквания към кандидатите
 • Да са преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“; 
 • Професионалното направление, в което преподавателите обучават студенти, да съответства на професионалното направление в обявата;
 • Да се самооцени и декларира владеенето на английски език в заявлението за кандидатстване.
 
 1. Необходими документи
1. Заявление до Координатора на ВСУ за участие в конкурса по образеца на проекта;
2. Копие от документ за владеене на английски език (в случай, че кандидатът разполага с такъв документ).
 
V. Класиране на кандидатите
Класирането на кандидатите ще се извърши от оценителна комисия за проверка на съответствието с посочените изисквания към кандидатите по низходящ ред на подаване на документите до достигане на максималния заложен брой преподаватели (5 преподаватели за придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения) за изпълнение на заложения индикатор по проекта за брой преподаватели, преминали успешно предвидените курсове за повишаване на квалификацията.
VI.  Място и срок за подаване на документите за участие
Документите за участие в подбора се подават в офис „Международни проекти“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ на адрес: гр. Варна, к.к. Чайка, ул. Янко Славчев №84, както следва:
 • Всеки работен ден от 8:30 часа до 16:30 ч. до 02.03.2023 г. вкл.;
 • Или на имейл vfu-projects@vfu.bg  в срок до 16:30 ч. на 02.03.2023 г. вкл.
Разглеждат се само документите, постъпили в офис „Международни проекти“ на ВСУ до изтичане на посочените срокове, независимо от начина на тяхното подаване.
VII. Етапи
VII.1 Допускане на кандидатите – провежда се в 3-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документите – проверява се съответствието на кандидата с предварително обявените изисквания и критериите за подбор. В случай на отказ от страна на вече одобрен кандидат на етап подбор на целевата група или последващо напускане се извършва замяна със следващия класиран кандидат.
VII.2. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите он класирането след изтичане на посочения срок.
Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ВСУ.
 
Заявление за участие


  

Във връзка с изпълнение на проект №BG05M20P001-2.016-0025  Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение,  ВСУ обявява конкурс за подбор на експерти към екипа за изпълнение по проекта за следните позиции:

1. Експерт за дейности 1 и 2 на непълен работен ден и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност.

Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

2. Експерт за дейности 1 и 2 на непълен работен ден и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

3. Експерт за дейности 1 и 2 на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1.           Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

4. Експерт за дейности 1 и 2 на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

5. Експерт за дейности 1 и 2 на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

6. Експерт за дейности 1 и 2 на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

7. Експерт за дейности 1 и 2 на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Разработва квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в биомедицината и/или здравеопазването;

2. Участва в разработването на учебните планове;

3. Подготвя вида и съдържанието на учебните дисциплини, съобразени с образователните изисквания и учебния план;

4. Участва в изготвянето на учебни материали и презентации по теми в рамките на учебните програми.

8. Експерт за дейности 1 и 2 на непълен работен ден и срочен трудов договор/допълнително споразумение/на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Участва в разработването и подготовката на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в  здравеопазването и биомедицината съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на ВСУ за учебна документация;

2. Организира изготвянето и съхранението на учебните планове и учебна документация, съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на ВСУ;

3. Участва в срещи на екипа и обсъждания по време на разработването на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми "Изкуствен интелект в здравеопазването" и „Изкуствен интелект в биомедицината";

4. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции;

5. Изпълнява и други дейности, възложени от Координатора на проекта, свързани с изпълнението му.

9. Експерт за дейности 1 и 2 на непълен работен ден и срочен трудов договор/допълнително споразумение/на договор по ЗЗД с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Квалификация: Висше образование, организаторски, комуникативни умения и дигитална компетентност. Способност за работа в екип, възможност да определя приоритетите сред множество спешни задължения. Познание на Ръководството за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта, както и цялата действаша вътрешно нормативна уредба във ВСУ „Черноризец Храбър“, владеене на английски език.

Отговорности:

1. Участва в разработването и подготовката на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми в областта на изкуствения интелект в  здравеопазването и биомедицината съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на ВСУ за учебна документация;

2. Организира изготвянето и съхранението на учебните планове и учебна документация, съобразно нормативните изисквания на страната и правилата на ВСУ;

3. Участва в срещи на екипа и обсъждания по време на разработването на учебен план и квалификационна характеристика на магистърски програми "Изкуствен интелект в здравеопазването" и „Изкуствен интелект в биомедицината";

4. Подпомага останалите членове на екипа по проекта в рамките на своите компетенции;

5. Изпълнява и други дейности, възложени от Координатора на проекта, свързани с изпълнението му.

 Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

Необходими документи: заявление за участие в конкурса по образеца на проекта, автобиография, декларация за обстоятелства и декларация за защитата на данните.

Място и срок за подаване на документите: документи за участие в конкурса се приемат до 16.30 ч. на 24.01.2023 г. на имейл vfu-projects@vfu.bg или в отдел „Международна дейност и проекти“ на ВСУ.


CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
Заявление експерт Д1 и Д2


 


Кариерната борса за студентите от Варненски свободен университет се проведе на 17 септември 2022 г. - в деня на Вяра, Надежда и Любов, от 10:00 ч. до 18:30 ч. в Морското казино във Варна. По време на борсата бяха представени иновативните магистърски програми „AI in Biomedicine“ („Изкуствен интелект в биомедицината“) и „AI in HealthCare“ („Изкуствен интелект в здравеопазването“), разработени по проекта, а участие взеха фирми, клъстери и браншови организации, които са потребители на кадри с профил ИТ, здравеопазване, медицина и биотехнологии.

 

Проведоха се първите краткосрочни специализации по проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”

 

Първите краткосрочни двуседмични специализации с цел преподаване се проведоха успешно по проект BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В периода 23 май – 3 юни 2022 г. четирима от експертите по проекта – доц. Стоян Павлов, доц. Трифон Червенков, доц. Радослав Георгиев от Медицински университет-Варна и доц. Галина Момчева от Варненския свободен университет, посетиха Катедрата по невронауки „Рита Леви Монталчини” в Университета в Торино, Италия (един от петте асоциирани партньори по проекта).

 

Групата от Медицински университет - Варна и Варненския свободен университет се срещна с проф. Катерина Гио, Илария Стура, Федерико Д'Агата и Фабрицио Пицагали от екипа по приложна физика за невронауки на университета в Торино. По време на съвместните срещи участниците споделиха своето виждане за съвместните интердисциплинарни магистърски програми, които се разработват по проекта, както и опита си в мултидисциплинарното обучение и изследвания.

 

Доц. Галина Момчева от Варненския свободен университет представи основните цели и дейности по проекта и сподели своя опит в мултидисциплинарните изследователски и образователни проекти. Доц. Стоян Павлов представи изследванията по подобни съществуващи програми и структурата на планираното обучение. Той също така изнесе лекция на тема „Преосмисляне на анализа на изображения“, в която се обсъждат нови, оптимизирани и безпристрастни подходи към анализа на данни от микроскопични изображения. Доц. Трифон Червенков представи възможностите за студентски мобилности от двата университета, а доц. Радослав Георгиев обсъди най-добрите практики в мултидисциплинарния подход към обучението по медицински образи и сподели своята визия за приложението на изкуствения интелект в диагностичната и научна медицинска образна диагностика.

 

Няколко дейности по проекта са свързани с разработването и въвеждането на двете интердисциплинарни междууниверситетски магистърски програми „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“, които ще стартират през следващата учебна година и ще се преподават на английски език и в дистанционна форма на обучение. По време на специализацията експертите от трите университета представяха лекции, обсъждаха и споделяха добри практики в областите на изкуствения интелект, биотехнологиите, медицината, наука за данните, анализи на изображения, програмиране и изследователска инфраструктура. Всички партньори споделиха и своите настоящи/бъдещи проекти и области на научни интереси.

 

В допълнение към ползотворните срещи, експертите от Университета в Торино предложиха сключването на двустранни споразумения за мобилност по Еразъм+ за разширяване на възможностите за сътрудничество между трите университета. Доц. Галина Момчева (един от експертите по проекта) беше избрана в началото на май 2022 г. за гостуващ професор в университета в Торино през следващата учебна година, като по този начин се установи устойчиво сътрудничество между екипите на трите университета.

 

По време на престоя си в Италия екипът от Варна направи и работно посещение в Института Мендел, Изследователска болница „Casa Sollievo della Sofferenza“ в Рим, друг асоцииран партньор по проекта. На срещата представители на всички изследователски и диагностични отдели на Института Мендел представиха своите изследвания: Томазо Маца (Ръководител на Отдел по биоинформатика), Николо Лиорни (Отдел по биоинформатика), Алесандро Наполи (Отдел по биоинформатика), Томазо Биагини (Отдел по биоинформатика), Франческо Петрицели (Отдел за биоинформатика), Салваторе Даниел Бианко (Отдел по биоинформатика), Вивиана Капуто (Ръководител на Отдела по клинична геномика), Агнез Джованети (Отдел за клинична геномика - презентация на miRNA), Лаура Бернардини (Отдел за цитогеномика), Джесика Розати (Отдел за iPS), Матиа Миробало (Отдел по Имунология). Групата от Медицински университет – Варна и Варненски свободен университет обсъдиха предстоящите дейности по проекта и представиха накратко своите изследователски интереси.

 

Преподаватели от Института Мендел изразиха готовност да участват в обучението по новите магистърски програми и да приемат студенти и млади изследователи за специализации, практики и съвместни научни проекти, като се уточняват механизмите за улесняване на този обмен. Всички проведени срещи, лекции, обсъждания и обмен на добри практики съдействаха за разработването на висококачествени курсове за магистърските програми по „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“.
Проектът ще се реализира в партньорство с асоциирани партньори Université de Tours - Франция; Ruhr Universität Bochum - Германия; Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” - Германия; Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" – Италия и University of Turin – Италия.

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, пост-докторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращите висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение.

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на оценките им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена  мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1. Медицина и ПН 7.5. Здравни грижи).

Координатор за ВСУ „Черноризец Храбър“ по проекта е доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедрата по компютърни науки.

На 05.08.2021 г. в Първа аудитория на МУ – Варна се проведе встъпителна информационна среща, на която представители на академичната общност бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението му.


 

 

 

 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА И ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" СЪЗДАВАТ ОБЩИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БИОМЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На 8 септември 2021 г. в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна се проведе встъпителна пресконференция за представянето на иновативен проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв., от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. – от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Бенефициент по проекта е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, а Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Асоциирани партньори са Université de Tours (Франция), Ruhr Universität Bochum (Германия), Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” (Германия); Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" (Италия) и University of Turin (Италия).

Участие във встъпителната пресконференция взеха проф. Тодорка Костадинова, директор на дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ към МУ-Варна, проф. д-р Златислав Стоянов, декан на Факултет „Медицина“ към МУ-Варна и ръководител на проекта, и представители на Варненски свободен университет: доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Ралица Жекова. Те представиха целите на проекта, основните направления и дейности, както и очакваните резултати от изпълнението им.

„Този проект ще даде нов облик на висшето образование. Модерната медицина на XXI  век е предсказваща, превантивна, персонализирана и пациент-ангажираща, защото прилага умни медицински технологии, базирани на изкуствен интелект. Те навлизат все по-масово в медицината и здравеопазването и това налага развиването на кардинално нов набор от умения и култура на работната сила в тази област. Именно медицинските технологии, базирани на изкуствен интелект, налагат развиването на интердисциплинарно сътрудничество между здравни кадри и специалисти от информационните компютърни технологии. Това мотивира нашата идеята да разработим и реализираме настоящия проект“, поясни проф. д-р Златислав Стоянов. 

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, постдокторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращи висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение. 

„Изключително иновативни и модерни, двете нови магистърски програми ще бъдат търсени в близко бъдеще. В този проект правим и нещо повече - заедно  с нашите партньори от ВСУ изпълняваме и стратегията на Министерство на образованието за висшето образование в България, за създаване на съвместни програми, съвместно обучение с различни профили и започваме един нов етап в развитието на висшето образование“, обясни проф. Тодорка Костадинова.


Доц. Галина Момчева допълни: „Активността на компаниите около нас ще се повиши и ще се промени профилът на кадрите заради възможностите, които двата университета ще създадат по този проект.“

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването: „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите, професионално развитие на преподаватели и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на критериите им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ-Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1 Медицина и ПН 7.5 Здравни грижи).

 
Във връзка с изпълнение на проект №BG05M20P001-2.016-0025  „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение,  ВСУ обявява 6 (шест) конкурса (Заповед №62 от 13.12.2021г.) за заемане на следните длъжности:
 
Обявявам конкурс за длъжностите:
1. Експерт (за дейности 1, 2 и 4),   на непълен работен ден (80 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
2. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (65 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
3.   Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (64 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
4. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (20 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
5. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (18 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
6. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (39 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Необходими документи: автобиография, декларация за обстоятелства и декларация за защитата на данните.
Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се приемат до 12.00 ч. на 16.12.2021 г. на имейл vfu-projects@vfu.bg и в отдел „Международна дейност и проекти“ на ВСУ.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg

CV шаблон
Декларация

1. „Експерт образователни дейности“, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта

2. Финансист, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;

3. „Координатор“, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Обявите по отделните конкурси са достъпни на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 15 ч. на 01.10.2021 г. на          
e-mail: vfu-projects@vfu.bg.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg
 Обяви:

 
Покана за подбор на външен изпълнител за организиране на КАРИЕРНА БОРСА за студенти и работодатели

Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за реализация на обучение за развитие на дигитални компетентности в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (продължаващо обучение)

Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за развитие на дигитални умения и компетентности в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (интензивно обучение)