гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

32. Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването №BG05M2OP001-2.016-0025


Бюджет на проекта:
1 999 588,05 лв.

Срок на проекта: от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г. (30 месеца)
 
Нова процедура
Документи:
Доставка на облачни услуги и софтуер за нуждите на ВСУ "Черноризец Храбър


Приключила процедура
Документи:
Декларация ЗЗЛД
Заявление
Учебна програма - КУРС ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И СОФТУЕР
(НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ)  


Обява
Конкурс за длъжности по проект №BG05M20P001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

- ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие
- ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелства
- CV шаблон


Нова процедура
ОБЯВА процедура за подбор на един преподавател за участие в краткосрочни двуседмични специализации по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ДЕКЛАРАЦИЯ

Нова процедура
ОБЯВЯВА - процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучения за развитие на дигитални компетентности в курсове за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


Приключила процедура
ОБЯВЯВА - процедура за подбор на преподаватели от Варненски свободен университет за участие в обучения за развитие на дигитални компетентности в курсове за ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“


 


 

Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв. от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Проектът ще се реализира в партньорство с асоциирани партньори Université de Tours - Франция; Ruhr Universität Bochum - Германия; Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” - Германия; Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" – Италия и University of Turin – Италия.

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, пост-докторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращите висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение.

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на оценките им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена  мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1. Медицина и ПН 7.5. Здравни грижи).

Координатор за ВСУ „Черноризец Храбър“ по проекта е доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедрата по компютърни науки.

На 05.08.2021 г. в Първа аудитория на МУ – Варна се проведе встъпителна информационна среща, на която представители на академичната общност бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението му.


 

 

 

 
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА И ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" СЪЗДАВАТ ОБЩИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БИОМЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На 8 септември 2021 г. в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна се проведе встъпителна пресконференция за представянето на иновативен проект № BG05M2OP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв., от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. – от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Бенефициент по проекта е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, а Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Асоциирани партньори са Université de Tours (Франция), Ruhr Universität Bochum (Германия), Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” (Германия); Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" (Италия) и University of Turin (Италия).

Участие във встъпителната пресконференция взеха проф. Тодорка Костадинова, директор на дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ към МУ-Варна, проф. д-р Златислав Стоянов, декан на Факултет „Медицина“ към МУ-Варна и ръководител на проекта, и представители на Варненски свободен университет: доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Ралица Жекова. Те представиха целите на проекта, основните направления и дейности, както и очакваните резултати от изпълнението им.

„Този проект ще даде нов облик на висшето образование. Модерната медицина на XXI  век е предсказваща, превантивна, персонализирана и пациент-ангажираща, защото прилага умни медицински технологии, базирани на изкуствен интелект. Те навлизат все по-масово в медицината и здравеопазването и това налага развиването на кардинално нов набор от умения и култура на работната сила в тази област. Именно медицинските технологии, базирани на изкуствен интелект, налагат развиването на интердисциплинарно сътрудничество между здравни кадри и специалисти от информационните компютърни технологии. Това мотивира нашата идеята да разработим и реализираме настоящия проект“, поясни проф. д-р Златислав Стоянов. 

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, постдокторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращи висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение. 

„Изключително иновативни и модерни, двете нови магистърски програми ще бъдат търсени в близко бъдеще. В този проект правим и нещо повече - заедно  с нашите партньори от ВСУ изпълняваме и стратегията на Министерство на образованието за висшето образование в България, за създаване на съвместни програми, съвместно обучение с различни профили и започваме един нов етап в развитието на висшето образование“, обясни проф. Тодорка Костадинова.


Доц. Галина Момчева допълни: „Активността на компаниите около нас ще се повиши и ще се промени профилът на кадрите заради възможностите, които двата университета ще създадат по този проект.“

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването: „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите, професионално развитие на преподаватели и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на критериите им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ-Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1 Медицина и ПН 7.5 Здравни грижи).

 
Във връзка с изпълнение на проект №BG05M20P001-2.016-0025  „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“ финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M2OP001-2.016, „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“,  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, и на основание чл.11, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ, и съгласно ръководството за изпълнение на административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР относно нормативното изискване за извършване на предварителен подбор чрез конкурс за сключване на трудов договор/допълнително споразумение с лица, които не са преминали предварителна оценка заедно с проектното предложение,  ВСУ обявява 6 (шест) конкурса (Заповед №62 от 13.12.2021г.) за заемане на следните длъжности:
 
Обявявам конкурс за длъжностите:
1. Експерт (за дейности 1, 2 и 4),   на непълен работен ден (80 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
2. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (65 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
3.   Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (64 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
4. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (20 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
5. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (18 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
6. Експерт (за дейности 1, 2 и 4), на непълен работен ден (39 работни часа месечно) и срочен трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.
Обявата за конкурса е достъпна на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Необходими документи: автобиография, декларация за обстоятелства и декларация за защитата на данните.
Място и срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се приемат до 12.00 ч. на 16.12.2021 г. на имейл vfu-projects@vfu.bg и в отдел „Международна дейност и проекти“ на ВСУ.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg

CV шаблон
Декларация

1. „Експерт образователни дейности“, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта

2. Финансист, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта;

3. „Координатор“, на непълен работен ден (32 работни часа месечно) и трудов договор/допълнително споразумение с максимална продължителност до 31.12.2023 г. или до приключване на проекта.

Обявите по отделните конкурси са достъпни на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.
Документи за участие в конкурса се приемат до 15 ч. на 01.10.2021 г. на          
e-mail: vfu-projects@vfu.bg.
Всички последващи съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се намират на сайта на ВСУ, секция „Проекти“.

CV шаблон
Декларация
Декларация ЗЗЛД
 
За допълнителна информация:
тел. 052/359 523
e-mail: vfu-projects@vfu.bg
 Обяви:

 
Покана за подбор на външен изпълнител за организиране на КАРИЕРНА БОРСА за студенти и работодатели

Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за реализация на обучение за развитие на дигитални компетентности в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (продължаващо обучение)

Покана за подбор на обучителна организация за провеждане на обучения на преподаватели от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за развитие на дигитални умения и компетентности в курс ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ (интензивно обучение)