гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Проекти

Проекти

Отдел "Международна дейност и проекти" координира и оказва експертна помощ при разработването и участието на ВСУ "Чернорозец Храбър" в проекти, финансирани по програми на Европейската общност и други международни донорски организации:

  • поддържа база данни за капацитета за участие на Университета в различни международни инициативи;
  • кореспондира с чуждестранните партньори и координира дейностите помежду им;
  • посредничи със структурите на бизнеса, гражданското общество, с местни, регионални и национални администрации и професионални сдружения;
  • проучва и анализира новите възможности за финансиране на научна и учебна дейност и запознава заинтересованите звена.
 

Офисът успешно е реализирал редица проекти по програмите: TEMPUS, PHARE, LLP /ERASMUS, GRUNDTVIG, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET/, INTERREG, FP6, FP7, Horizon 2020, Erasmus+ programme и др.

 

Част от дейността на експертите към Отдел "Международна дейност и проекти" е организацията на мобилности за входящи и изходящи студенти, преподавателски и непреподавателски състав на ВСУ по програма "Еразъм+".

 

За контакти:

тел. 052/359-523

email: vfu-projects@vfu.bg

 
   

42.Проект DRP0200020 „WE.Circular: Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МПС в дунавския регион”


Основната цел на проект WE.Circular е да се справи с много важно предизвикателство – да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за прехода на индустрията и да предостави на основните заинтересовани страни уменията, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жени предприемачи от Дунавския регион за преход към индустрия 4.0, като същевременно изпълнява аспектите на кръговата икономика.

41.Разработване на автоматизирана система за комплексен контрол и оценка на ресурса на индустриални радиологични системи


ВСУ участва като партньор в изпълнението на проект №12ИФ-02-24/13.12.2021 „Разработване на автоматизирана система за комплексен контрол и оценка на ресурса на индустриални радиологични системи“, финансиран от Национален иновационен фонд.

40.Първо работно съвещание по интегрируеми системи, нелинейни вълни и машинно обучение


ВСУ „Черноризец Храбър“ получи финансиране от Фонд научни изследвания, по Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България.

Темата на форума е: „Първо работно съвещание по интегрируеми системи, нелинейни вълни и машинно обучение“, и ще се проведе с международно участие в периода 15 - 19 август 2023 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“.

39.ConSIMium: A Council simulation experience – 2022-23


В периода 01.02.2023 г. – 04.02.2023 г. един преподавател и двама студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ участваха в международен образователен проект на Европейския съвет и Съвета на ЕС ConSIMium: A Council simulationexperience – 2022-23 г. в гр. Брюксел, Белгия.

 

38.Дизайн на магистърска програма в областта на изчислителни науки за живота


Проектът за магистърска програма Computational Life Sciences (CompLife) е фокусиран върху създаването на модерна интердисциплинарна транснационална магистърска програма с две дипломи “Изчислителни науки за живота”, чрез комбиниране на усилия, опит и експертиза от три университета от три различни държави.

 

37.Интердисциплинарни научни изследвания


Проектът е интердисциплинарен и има за цел да изследва практики по съвременни постижения в областта на невронауката и по-специално невропластичността, както и биомиметични регулаторни системи в живите организми, които след различни методи за моделиране да се използват за създаване на модели и архитектури на невронни мрежи.

36. Финансова грамотност за развитие на обществото №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865


На 07.02.2023 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект №2022-1-BG01-KA220-SCH-000087865 „Финансова грамотност за развитие на обществото“ в качеството си на водеща организация.

35. Проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“


На 11.03.2022 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Алианс за адаптиране на български архитекти към немския пазар за архитектурни услуги“ № КА210-VET-14/17-03-2022 в качеството си на водеща организация.

34. ПРОЕКТ „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““


Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.01-0026 „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски““ с бенефициент Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

33. ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“


Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016, „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, с бенефициент Академия на МВР, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор.

32. Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването №BG05M2OP001-2.016-0025


Стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

31.Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021


На 23.03.2021 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в качеството си на водеща организация стартира изпълнението на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“ по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

30. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).


Изключително полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда с продължителност от 240 (астрономически) часа под ръководството на служител на организацията работодател – ментор и под настойничеството на преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър" - академичен наставник.

29. Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университетите за хора с увреждания“ в качеството си на водеща организация водеща организация. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

28. „БЪЛГАРИЯ: СРЕЩУ АГРЕСИЯТА В СПОРТА 2019”


Специализиран екип от експерти на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва в изпълнението на дейности по проект „България: срещу агресията в спорта 2019“. Проектът предвижда организирането и провеждането на форум с участието на изявени спортни журналисти и спортисти по въпросите за агресията, в т.ч. с международно участие, за разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове агресии и зависимости и за изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата среда.

27. ИНОВАТИВНА WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ участва като партньор в проект „WEB базирана платформа (Smart Hubs) за дистанционен мониторинг и интелигентно управление на цялостни решения за ОВК (отопление, вентилация, климатизация) и БГВ (битова гореща вода) от „Елдоминвест“ ООД“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с водеща организация „Елдоминвест“ ООД.

26. ПРОЕКТ „NO2018-1-CY01-KA203-046879 ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАННИТЕ И ЦЕЛОСТТА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ - ENREAC-HEI“


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор в проект „No2018-1-CY01-KA203-046879 Подобряване на уменията и компетенциите на изследователите от висшите училища в управлението на данните и целостта на изследванията с цел увеличаване на капацитета за сътрудничество в академичните среди - ENREAC-HEI“.

25. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – PAQUALITY“ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, КД2, „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“.


Насърчаване на значимите европейски измерения на висшето образование, особено по отношение на развитието на учебните програми, междуинституционалното сътрудничество, мобилностите и интегрираните програми за обучение, обучението и научните изследвания, в областта на висшето образование по публична администрация, които, към настоящия момент, не са напълно адаптирани в Словакия и новите държави-членки на ЕС.

24. НАСЪЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС). Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.

23. ДОСТЪПНО ОБУЧЕНИЕ ПО WEB СЪДЪРЖАНИЕ – AWCAT


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

22. CULTOUR+


Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути.

21. CITYWALK


CityWalk- Към отговорни енергийни места: създаване на пешеходни градове в региона на река Дунав.

20. WIN-WIN


Целта на международния проект „Бизнесуроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, КА 2, партньор по който е ВСУ „Черноризец Храбър” е да се разработят училищни учебни програми за средно образование, в партниращите...

19. ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ВАУЧЕРИ


На 19.05.2014г. между Агенция по заетостта и Център за професионално обучение към Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ЦПО) беше сключен договор за извършване на обучение срещу ваучери

18. МЛАДЕЖИ С АУТИЗЪМ


На 08.01.2014 стартира проект „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” представено в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България

17. SEHSI


Регионално устойчиво развитие въз основа на синергично взаимодействие (мултидисциплинарен курс за магистри, докторанти и студенти, участващи в програми за учене-през-целия живот в инженерните науки)

16. CRUISET


Мрежа от центрове за сътрудничество за развитието на круизен туризъм в Черноморския регион

15. UCCROWD


Университети-Компании-Краудсоурсинг

14. BREAD INTERN


Стажант в хранително-вкусовата индустрия

13. VOCTEL


Проект Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) - Технологично осигурено професионално образование по схема за безвъзмездна финансова помощ: №UK/13/LLP-LdV/TOI-630, Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации

10. ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ - КОВЪНТРИ


Развитие на иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри

9. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ


Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда

8. КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ


Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

7. ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР


Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър"

6. ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ


Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

5. SEHUD


Архитектура и устойчиво градско развитие, основани на еко-хуманни принципи и съвременни технологии, избягвайки загубата на идентичност

3. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ


ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1"
Общо 1136 студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" ще се включат в проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

2. LUCIDE


Езиците в градска среда: интеграция и многообразие за Европа

1. TURАS


Варненски свободен университет участва като партньор в изпълнението на петгодишен проект "TURаS - Постигане на устойчивост на градската среда чрез осигуряване на висока гъвкавост в непрекъснато променящи се градски условия" №ENV.2011.2.1.5-1. 

Приключили проекти

 
   

30. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ-ФАЗА 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).


Изключително полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда с продължителност от 240 (астрономически) часа под ръководството на служител на организацията работодател – ментор и под настойничеството на преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър" - академичен наставник.

29. ПРОЕКТ „ДОСТЪП ДО УНИВЕРСИТЕТИТЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация.

21. CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS INDIVIDUAL FELLOWSHIPS


CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

12. Интензивна програма "Виртуално моделиране и строителство на мостове и демонстрация в реална среда"


Интензивна програма "Виртуално моделиране и строителство на мостове и демонстрация в реална среда" по схема за безвъзмездна финансова помощ: №LLP-ERA-IP-2013-LT-0920, програма "Еразъм", Интензивни програми на ЕС

11. Y-DEMO


Младежко участие в процесите на демокрация на местни администрации в Европа

4. КОМПЕТЕНЦИИ ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ


Развитие на компетенциите на преподавателите, преподаващи специализиран чужд език в условията на междукултурно обучение