гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"

 

Специалност: Финанси

и право

Магистърска програма: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по финанси и банки

 

Ниво на квалификацията: ОКС "магистър"

 

Продължителност на програмата: година /година и половина

 

Брой кредити: 60 кредита/ 90 кредита

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0412:Finance, banking and insurance (343)

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено висше образование със среден успех от курса на обучение и държавния изпит не по-нисък от "добър" 3,50; успешно положен конкурсен изпит - събеседване.

Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

  • 2 семестъра за ОКС "бакалавър" или "магистър" от професионално направление "Икономика". За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита. От тях 33 кредита са от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 5 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.
  • 3 семестъра за ОКС "бакалавър" или "магистър" от други професионални направления. За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 55.5 кредита са от задължителни дисциплини, 13.5 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа или държавен изпит.

 

 

Профил на специалността: Магистърска програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" предлага специализирано обучение по актуални проблеми на финансовата, банкова и фирмена дейност и маркетинг в съответствие с международните, европейски и национални критерии, изисквания и практика. Учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знания и умения на студентите в сферата на  финансите, банковата и застрахователна дейност, маркетинга и мениджмънт на фирмената и банкова дейност, финансовите пазари и фондови борси, международната икономика и финансови институции, електорен бизнес и итернет банкиране, анализ на финансови инструменти, международни финансови центрове, лидерство, международен бизнес, конкурентно и финансово разузнаване,   и др. в национален ив международен аспект. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация във финансовия, банков, застрахователен бизнес, национални и международни компании и др. 

 

 

Основни резултати от обучението:

В резултат на обучението студентите следва да усвояват и демонстрират конкретни знания и умения за: банковата дейност, финансовата дейност, международните финансови и банкови институции и организации, финансовите и борсови пазари, националния и международен маркетинг на фирмено и банково ниво, електронния бизнес и интернет банкиране, международните финанси, форми и начини на плащане в международния бизнес, мениджмънта и управлението на фирмите, банките и финансовите институции, регулациите на търговските банки на национално и международно ниво, корпоративния финансов мениджмънт, инвестиционна оценка, портфейлна оценка, брандинг и реклама на банкови и фирмени продукти и услуги, организиране на международния бизнес на компания и финансови институции, лидерски стилове на управление, влияние на глобализацията върху бизнеса и икономиките като цяло, финансово разузнаване  и др.

Завършилите програмата трябва да бъдат: компетентни; аналитични; креативни, открити към новостите; с желание за саморазвитие и учене през целия живот; способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса на местно и международно ниво, финансови и банков сектор; способни да работят в българските  и международни фирмени, банкови и финансови институции.

Завършилите програмата могат да се реализират като: корпоративни финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, инвестициите и преструктуриране на капитали, в национални и международни компании, търговски банки, застрахователни и пенсионни дружества, небанкови институции, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, консултанти в сферите "Дребно банкиране", "Частно банкиране" и "Корпоративно банкиране", портфолио и риск-мениджъри, кредитни експерти, анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции, като търговски представители и посредници или бизнес консултанти в отдели по маркетинг, реклама, финанси, мениджмънт и др. на национални и международни корпорации и банкови институции, като научни работници и преподаватели, и др.

 

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

MAN3385

Финансов и банков мениджмънт

45

90

4,5

2

ECO3215

Глобални проблеми на съвременността

45

90

4,5

3

FIN3254

Геоикономически аспекти на траснационализацията в банковия сектор

45

90

4,5

4

FIN3274

Международни финансови центрове

45

90

4,5

5

MAR3177

Банков маркетинг

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

7.

 

Факултативна учебна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF3010

Електронен бизнес и интернет банкиране

45

90

4,5

2

MAN3391

Сливания и поглъщания в международния
бизнес

60

120

6

3

PSY3284

Социални взаимодействия и работа в екип

60

120

6

4

MAN3399

Управление на конкурентоспособността

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

6

 

Факултативна учебна дисциплина

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

1

FIN3278

Финансови измерения на корпоративния бизнес

60

120

6

2

FIN3266

Капиталови пазари и фондови борси

45

90

4,5

3

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

Общо за IІІ семестър

150

300

15

Форма на дипломиране: Подготовка и защита на дипломна работа/магистърска теза или държавен изпит

30

420

15

 

 

Общо за целия курс на обучение:

780

1920

90

 

 

Избираеми дисциплини, избират се  три от девет

 

 

 

 1

FIN3296

Застраховане

15

30

4,5

2

FIN3263

Европейски паричен и банков съюз

15

30

4,5

3

FIN3297

Основи на финансовите изчисления

15

30

4,5

4

FIN3258

Банково счетоводство

15

30

4,5

5

FIN3288

Финансово посредничество

15

30

4,5

6

FIN3298

Конкурентно  и финансово разузнаване

15

30

4,5

7

FIN3261

Външнотърговски операции

15

30

4,5

8

FIN3284

Финансови инвестиции на банките

15

30

4,5

9

FIN3299

Финансиране на международната търговия

15

30

4,5

 

 

Факултативни дисциплини,  избират се  две от  дванадесет

 

 

 

1

PSY3288

Екипно взаимодействие

15

15

3

2

ECO3228

Международна икономика

15

15

3

3

FIN3310

Местна финансова и инвестиционна политика

15

15

3

4

MAN3389

Лидерство на финансовите пазари

15

15

3

5

MAN3291

Управление и стратегически анализи в бизнес сектора

15

15

3

6

MAN3362

Управление на риска

15

15

3

7

PCI3003

Бизнес комуникации

15

15

3

8

FIN3271

Лични продажби

15

15

3

9

MAN3402

Държавна власт и държавна администрация

15

15

3

10

FIN3223

Търговска несъстоятелност

15

15

3

11

MAN3231

Майсторски клас

15

15

3

12

AMG3001

Практикум

15

15

3

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно, задочно /дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Специфични за всяка дисциплина (разработване на курсови работи, курсови проекти, практически задачи, решаване на тестове, участие в разработване на екипни задачи, казуси от практиката и др). По всяка дисциплина студентите са запознати с критериите за оценяване.

 

 

 

Общи изисквания към обучаемите:

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма

 

Стаж: За всяка учебна година се преценяват стажовете, практиките, участието в майсторски класове, обучителни семинари, участието в студентски конференции, кръгли маси и др. Стажът може да бъде национален или международен, свързан обучението в магистърската програма – банки, инвестиционни дружества, застрахователни дружества, национални и международни компании, общини, министерства и различни отдели, свързани с обучението на магистрите и др.

 

Обучение в работна среда: Когато изучаваната дисциплина позволява може да се направи обучение в работна среда или участието на експерт от практиката заедно с преподавателя по време на обучението по дадена дисциплина.

 

Професионални профили на завършилите: В магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направление "Икономика", за реализация в различни области бизнеса и стопанския живот като: корпоративни финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, инвестициите и преструктуриране на капитали, в национални и международни компании, търговски банки, застрахователни и пенсионни дружества, небанкови институции, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, консултанти в сферите "Дребно банкиране", "Частно банкиране" и "Корпоративно банкиране", портфолио и риск-мениджъри, кредитни експерти, анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции, като търговски представители и посредници или бизнес консултанти в отдели по маркетинг, реклама, финанси, мениджмънт и др. на национални и международни корпорации и банкови институции, като научни работници и преподаватели, и др.

 

Възможности за продължаване на обучението:

 

Студентите, завършили тази магистърска програма могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен доктор във ВСУ "Черноризец Храбър" .  Приоритетните докторски програми в Професионално направление 3.8. Икономика:

  • Световно стопанство и международни икономически отношения;
  • Политическа икономия;

 

Програмен директор:

Доц. д-р Виржиния Иванова

e-mail: virjinia_ivanova@abv.bg / virjinia.ivanova@vfu.bg

 

Координатор на магистърската програма:

Кети Симеонова

mmp@vfu.bg

тел. +359 52 359 607

тел. +359 52 359 509