гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

ФАКУЛТЕТМЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. „ИКОНОМИКА

 

Специалност: Финанси
 
Магистърска програма: Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
 
Присъждана професионална квалификация: магистър по финанси и банки
 
Ниво на квалификацията: ОКС „магистър”
 
Продължителност на програмата: година /година и половина
 
Брой кредити: 60 кредита/ 90 кредита
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0412:Finance, banking and insurance (343)
 
Конкретни изисквания за прием: Завършено висше образование със среден успех от курса на обучение и държавния изпит не по-нисък от „добър” 3,50; успешно положен конкурсен изпит - събеседване.
Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.
Конкретен ред за признаване на предходно учене:


 

  • 2 семестъра за ОКС „бакалавър” или „магистър” от професионално направление „Икономика”. За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита. От тях 33 кредита са от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 5 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.
  • 3 семестъра за ОКС „бакалавър” или „магистър” от други професионални направления. За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 55.5 кредита са от задължителни дисциплини, 13.5 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.

 
 
Профил на специалността: Магистърска програма “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на финансовата, банкова и фирмена дейност и маркетинг в съответствие с международните, европейски и национални критерии, изисквания и практика. Учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знания и умения на студентите в сферата на  финансите, банковата и застрахователна дейност, маркетинга и мениджмънт на фирмената и банкова дейност, финансовите пазари и фондови борси, международната икономика и финансови институции, електорен бизнес и итернет банкиране, анализ на финансови инструменти, международни финансови центрове, лидерство, международен бизнес, конкурентно и финансово разузнаване,   и др. в национален ив международен аспект. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация във финансовия, банков, застрахователен бизнес, национални и международни компании и др. 
 
 
Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите следва да усвояват и демонстрират конкретни знания и умения за: банковата дейност, финансовата дейност, международните финансови и банкови институции и организации, финансовите и борсови пазари, националния и международен маркетинг на фирмено и банково ниво, електронния бизнес и интернет банкиране, международните финанси, форми и начини на плащане в международния бизнес, мениджмънта и управлението на фирмите, банките и финансовите институции, регулациите на търговските банки на национално и международно ниво, корпоративния финансов мениджмънт, инвестиционна оценка, портфейлна оценка, брандинг и реклама на банкови и фирмени продукти и услуги, организиране на международния бизнес на компания и финансови институции, лидерски стилове на управление, влияние на глобализацията върху бизнеса и икономиките като цяло, финансово разузнаване  и др.
Завършилите програмата трябва да бъдат: компетентни; аналитични; креативни, открити към новостите; с желание за саморазвитие и учене през целия живот; способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса на местно и международно ниво, финансови и банков сектор; способни да работят в българските  и международни фирмени, банкови и финансови институции.
Завършилите програмата могат да се реализират като: корпоративни финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, инвестициите и преструктуриране на капитали, в национални и международни компании, търговски банки, застрахователни и пенсионни дружества, небанкови институции, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, консултанти в сферите "Дребно банкиране", "Частно банкиране" и "Корпоративно банкиране", портфолио и риск-мениджъри, кредитни експерти, анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции, като търговски представители и посредници или бизнес консултанти в отдели по маркетинг, реклама, финанси, мениджмънт и др. на национални и международни корпорации и банкови институции, като научни работници и преподаватели, и др.
 
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:


 

Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 MAN3385 Финансов и банков мениджмънт 45 90 4,5
2 FIN3296 Застраховане 45 90 4,5
3 FIN3254 Геоикономически аспекти на траснационализацията в банковия сектор 45 90 4,5
4 FIN3274 Международни финансови центрове 45 90 4,5
5 MAR3177 Банков маркетинг 45 90 4,5
6   Избираема дисциплина 45 90 4,5
7.   Факултативна учебна дисциплина 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 FIN 3337 Данъчно облагане и контрол 45 90 4,5
2 MAN3391 Сливания и поглъщания в международния
бизнес
60 120 6
3 FIN 3266 Капиталови пазари и фондови борси
 
60 120 6
4 FIN 1012 Банково дело 60 120 6
5   Избираема дисциплина 45 90 4,5
6   Факултативна учебна дисциплина 30 60 3
Общо за IІ семестър 300 600 30
1 MAR1166 Цени и ценова политика 60 120 6
2 ACC3121 Финансови отчети на банките 45 90 4,5
3   Избираема дисциплина 45 90 4,5
Общо за IІІ семестър 150 300 15
Форма на дипломиране: Подготовка и защита на дипломна работа/магистърска теза 30 420 15
    Общо за целия курс на обучение: 780 1920 90
    Избираеми дисциплини, избират се  три от девет      
 1 INF3010 Електронен бизнес и интернет банкиране 15 30 4,5
2 FIN 3278 Финансови измерения на корпоративния бизнес 15 30 4,5
3 MAN3399 Управление на конкурентоспособността 15 30 4,5
4 FIN 3288 Финансово посредничество 15 30 4,5
5 FIN 3329 Международни разплащания 15 30 4,5
6 FIN 3261 Външнотърговски операции 15 30 4,5
7 ECO3215 Глобални проблеми на съвременността 15 30 4,5
8 FIN3299 Финансиране на международната търговия 15 30 4,5
    Факултативни дисциплини,  избират се  две от  дванадесет      
1 PSY 3288 Екипно взаимодействие 15 15 3
2 ECO3228 Международна икономика 15 15 3
3 FIN3310 Местна финансова и инвестиционна политика 15 15 3
4 MAN3389 Лидерство на финансовите пазари 15 15 3
5 MAN3291 Управление и стратегически анализи в бизнес сектора 15 15 3
6 FIN3298 Конкурентно  и финансово разузнаване 15 15 3
7 FIN 3284                Финансови инвестиции на банките 15 15 3
8 FIN3223 Търговска несъстоятелност 15 15 3
9 MAN 3231 Майсторски клас 15 15 3
10 AMG 3001 Практикум 15 15 3


* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: редовно, задочно /дистанционно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Специфични за всяка дисциплина (разработване на курсови работи, курсови проекти, практически задачи, решаване на тестове, участие в разработване на екипни задачи, казуси от практиката и др). По всяка дисциплина студентите са запознати с критериите за оценяване.
 
 
 
Общи изисквания към обучаемите:
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Няма
 
Стаж: За всяка учебна година се преценяват стажовете, практиките, участието в майсторски класове, обучителни семинари, участието в студентски конференции, кръгли маси и др. Стажът може да бъде национален или международен, свързан обучението в магистърската програма – банки, инвестиционни дружества, застрахователни дружества, национални и международни компании, общини, министерства и различни отдели, свързани с обучението на магистрите и др.
 
Обучение в работна среда: Когато изучаваната дисциплина позволява може да се направи обучение в работна среда или участието на експерт от практиката заедно с преподавателя по време на обучението по дадена дисциплина.
 
Професионални профили на завършилите: В магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в направление „Икономика”, за реализация в различни области бизнеса и стопанския живот като: корпоративни финансови мениджъри, финансови анализатори, специалисти по финансово планиране, инвестициите и преструктуриране на капитали, в национални и международни компании, търговски банки, застрахователни и пенсионни дружества, небанкови институции, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, акаунт-мениджъри, консултанти в сферите "Дребно банкиране", "Частно банкиране" и "Корпоративно банкиране", портфолио и риск-мениджъри, кредитни експерти, анализатори в областта на паричната политика и паричните интервенции, като търговски представители и посредници или бизнес консултанти в отдели по маркетинг, реклама, финанси, мениджмънт и др. на национални и международни корпорации и банкови институции, като научни работници и преподаватели, и др.
 
Възможности за продължаване на обучението:
 
Студентите, завършили тази магистърска програма могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен доктор във ВСУ „Черноризец Храбър” .  Приоритетните докторски програми в Професионално направление 3.8. Икономика:
  • Световно стопанство и международни икономически отношения;
  • Политическа икономия;
 
Програмен директор:
Доц. д-р Виржиния Иванова
e-mail: virjinia_ivanova@abv.bg / virjinia.ivanova@vfu.bg
тел. +359 899365118
facebook page: Магистърска програма “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”
 
Други телефони за вързка:
КСП отдел:
тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg
Катдра „Икономика“
Секретар Милена Пенкова
Тел.:052/359-566
Email: econ_vfu@abv.bg