гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

ИНФРАСТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Специалност: Инфраструктура на администрацията
Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: Магистър по: Публична администрация и мениджмънт

Професионална квалификация: Административен мениджър
Форма на обучение: дистанционно

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври/магистри от професионално направление “Администрация и управление”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри от други професионални направления
 
Език на преподаване: български
 
Профил на специалността:
Магистърска програма “Инфраструктура на администрацията” предлага специализирано обучение насочено към изучаване на особеностите на социалната, комуникационната, информационната, административно-управленската и технологична, нормативно-правната и на други инфраструктури като градивни елементи на административната дейност в публичния и бизнес сектор.
Програмата е предназначена за обучение на ръководители, специалисти и експерти с професионални интереси в областта на публичния и бизнес сектор, които активно участват в процеса на създаване и управление на специфична административно-организационна инфраструктура на национално, регионално, общинско и секторно равнище и система от дейности и материални средства, които осигуряват условия и предпоставки за функциониране и оперативно управление на публичната и бизнес администрация.
Акценти в обучението:
Акцентът е поставен върху актуални тематични направления, отнасящи се до: глобалните проблеми на съвременността, проектния мениджмънт и възможностите за усвояване на средства от ЕС; правната система и технологичните аспекти на приложението на нормативната база, инструментите за управление на качеството; работата с „онлайн“ платформи и приложение на облачните технологии; инфраструктура на териториалната администрация;партньорство между гражданите, бизнеса и структурите на гражданското общество; компетентности и компетентностни модели; управление на изпълнението; дипломатическите умения, етикет и протокол; управление на конфликти, преговори и медиация; социално ориентираните маркетингови концепции; прилагането на инвестиционни маркетингови политики; административен аутсорсинг; политики и практики на отвореното управление; оценка на въздействието на законодателството и политиките, и др.
Обучението на студентите в Специалност “Инфраструктура на администрацията” се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС в Брюксел), участие в майсторски класове, междууниверситетски семинари и др.
Необходимите знания и умения се придобиват чрез иновативно, комплексно, специализирано и интергиращо обучение, тренинги и практически занятия в реална публична и бизнес среда. Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.
 
Извънаудиторна заетост:
Включва разработване на анализи и/или проекти за реални публични и бизнес организации, участие в майсторски класове на водещи световни учени, участие в конференции, кръгли маси, тренинги и др.
 
Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
 
Възможности за кариерно развитие:
Полученото образование е стабилна основа за успешно кариерно развитие в бизнес сферата и публичния сектор, неправителствените организации и научните институции. Завършилите магистърска степен на обучение по Инфраструктура на администрацията могат да се реализират като ръководители, специалисти и експерти в производствени и търговски организации с международна дейност, в консултантски и изследователски звена, като административни и корпоративни мениджъри, анализатори на средата, специалисти по проектно управление и програмно бюджетиране, в звена на централната държавна, териториална и общинска администрация, както и в специализирани звена, които имат преки отговорности при усвояването на средствата от ЕС за България, както и в неправителствени и бизнес организации, кандидатстващи за финансиране по различните европейски и международни програми.
 
Условия за прием:
 

  • Конкурсен изпит: Кандидатите се явяват на приемен изпит – мотивационнно интервю.
  • Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на резултата от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за висше образование.
  • Изисквания за завършено образование: Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или “магистър” (магистър по специалности от регулирани професии) и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от „добър” 3,50.

 
Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:
Придобиване на образователна и научна степен „доктор” в акредитираните докторски програми на ВСУ.
 
За контакти:
Ръководител на магистърската програма:
Доц. д-р Иванка Банкова
тел.: 052 359 538; e-mail: ivanka.bankova@vfu.bg
Координатор:
Галина Хубанова
тел: 052 359 630, e-mail: galina.hubanova@vfu.bg
 

Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
Хорариум Хорариум  
1 2 3 4 5 6
1 ADM 3325 Нормативна среда на административно-управленската дейност 30 60 3
2 ADM 3305 Структурни инструменти на ЕС и приложението им в България 30 60 3
3 SOC 3020 Социални взаимодействия и работа в екип 30 60 3
4 ADM 3326 Взаимоотношения и взаимовръзки в административната система 60 120 6
5 ADM 3327 Инструменти за управление на адмнистративната система 60 120 6
6   Избираема дисциплина 1 30 60 3
7   Избираема дисциплина 2 30 60 3
8   Факултативна дисциплина 1 30 60 3
Общо за I семестър:  300 600 30
1 ECO 3210 Глобални проблеми на съвременността 30 60 3
2 INF 3497 Електронно управление на административната дейност 30 60 3
3 ADM 3328 Компетентности и компетентностни модели 30 60 3
4   Избираема дисциплина 3 30 60 3
5 ADM 3335 Учебна практика   90 3
6   Защита на ДР/ Полагане на ДИ   450 15
Общо за II семестър:  120 780 30
Общо:      
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 3 дисциплини
1 ADM3329 Административен реинжинеринг 30 60 3
2 ADM3330 Човешкия капитал в администрацията 30 60 3
3 MAR 1168 Регионален маркетинг 30 60 3
4 MAN3502 Градско лидерство 30 60 3
5 ADM3332 Административна етика и лидерство 30 60 3
6 MAR3404 Инвестиционен маркетинг в административната дейност 30 60 3
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - избира се 1 дисциплина
1 ADM3333 Делова кореспонденция и административни взаимодействия 30 60 3
2 MAN3503 Управление на административни конфликти 30 60 3
ПРИРАВНИТЕЛЕН СЕМЕСТЪР за бакалаври и магистри от други професионални направления
1 PSY 1237 Психология на управлението 60 120 6
2 ADM 3273 Държавно управление и администрация 60 120 6
3 ADM 1028 Местно самоуправление и регионално развитие 60 120 6
4 POL 1039 Политика и публична власт 60 120 6
5 ADM3325 Административно-правни аспекти на управлението на бизнеса и публичния сектор 60 120 6
Общо за III семестър:  300 600 30
Общо за целия курс на обучение: 720 1980 90