гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Мениджмънт и международен маркетинг

Факултет "Международна икономика и администрация"

 

Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт
Магистърска програма: Мениджмънт и международен маркетинг

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: Магистър по бизнес администрация и мениджмънт
Форма на обучение: дистанционно

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”;
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления.
 
Език на преподаване: български
 
Профил на специалността:
Магистърската програма “Мениджмънт и международен маркетинг” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на международния маркетинг в съответствие с европейските критерии и изисквания към съвременния мениджмънт в глобална среда.
Програмата е предназначена за обучение на специалисти, експерти и ръководители с професионални интереси в областта на международния маркетинг в контекста на управлението на бизнеса и публичния сектор. За целта учебният план на специалността включва фундаментални (базови) и специализиращи учебни дисциплини, развиващи интегрирани знания и умения в сферата на фирменото и публичното управление, международния маркетинг в условията на глобална конкурентна среда, дигиталната икономика, европейско сътрудничество и интеграция и други актуални направления на управленската теория и практика.
В резултат на обучението студентите ще усвоят конкретни теоретични знания и разбиране за: същностните характеристики на мениджмънта и маркетинга в условията на бързо променяща се глобалната среда; особеностите на проектния мениджмънт и неговите взаимовръзки с останалите функционални области на фирменото и публичното управление; възможностите за конкурентоспособно развитие на бизнес организациите и териториалните общности; възможностите за усвояване на средствата от структурните фондове ЕС, вкл. тези, в областта на мениджмънта и маркетинга; стратегическите методи за анализ на данните от маркетингови изследвания; основните техники за осъществяване на маркетингова дейност в национална и интернационална среда.
Успешно завършилите програмата ще умеят: да използват съвременни методи за анализ и планиране на организационната мениджърска и маркетингова дейност; да прилагат съвременните концепции и методи за осъществяване на маркетингови проучвания в бизнес организациите и териториалните общности; да извеждат конкурентните предимства на бизнес организациите и териториалните общности; да вземат маркетингови решения, да организират и провеждат маркетингови политики; да използват информационните технологии и интернет маркетинга в управленската дейност, да анализират резултатите от маркетинговите проучвания, да формулират изводи и решения за бъдещи действия и др.
 
Акценти в обучението:
Акцентът е поставен върху актуални тематични направления, отнасящи се до: съвременните маркетингови инструменти; социално ориентираните маркетингови концепции; социалните взаимодействия, лидерството и формирането на екипи; управлението на конфликти и медиацията; специфичните проявления на маркетинга в териториалните общности, вкл. чрез прилагане на инвестиционни маркетингови политики и др.
 
Магистърската програма завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.
 
Възможности за кариерно развитие:
Полученото образование е стабилна основа за успешно кариерно развитие в бизнес сферата и публичния сектор, неправителствените организации и научните институции. Завършилите магистърска степен на обучение по Мениджмънт и международен маркетинг могат да се реализират като ръководители, специалисти и експерти в производствени и търговски организации с международна дейност, в държавната и местната администрации, в консултантски и изследователски звена, които непосредствено подпомагат усвояването на средствата от ЕС в областта на мениджмънта и маркетинга, в институциите на ЕС и други европейски и международни организации и др.
 
Условия за прием:
 

  • Конкурсен изпит:
Кандидатите се явяват на приемен изпит – мотивационно интервю, което се попълва след регистрация в сайта https://exam.vfu.bg/ 
  • Изисквания за завършено образование:
Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен “бакалавър”/”магистър”, и среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от “добър”.
  • Балообразуване:

Балът за класиране се образува от сбора на оценката от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за висше образование.
 
Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:
Придобиване на образователна и научна степен „доктор” в акредитираните докторски програми.
 
За контакти:
Ръководител на магистърската програма:
доц. д-р Мария Великова
тел.: +359 887 441 522; e-mail: mariya.velikova@vfu.bg
Технически секретар на магистърската програма:
Тихомир Колев
тел.: +359 52 359 631, тел.: +359 87 8350134; e-mail: do@vfu.bg
  

Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост КРЕДИТИ
Хорариум Хорариум
1 2 3 4 5 9
1 ECO3210 Глобални проблеми на съвременността 45 90 4.5
2 SOC 3020 Социални взаимодействия и работа в екип 45 90 4.5
3 MAN3508 Конкурентоспособност и управление на знанията 30 60 3
4 MAN3429 Стратегически мениджмънт и организационно структуриране 30 60 3
5 MAN3025 Международен маркетинг 30 60 3
6 MAR3023 Маркетингови проучваня и анализи 30 60 3
7 MAR3176 Инвестиционни маркетингови политики 30 60 3
8 MAN3430 Мениджмънт и маркетинг на териториалните общности 30 60 3
9 MAR3390 Социално ориентирани маркетингови концепции 30 60 3
Общо за I семестър:  300 600 30
1   Избираема дисциплина 1 30 60 3
2   Избираема дисциплина 2 30 60 3
3   Избираема дисциплина 3 30 60 3
4   Факултативна дисциплина 1 30 60 3
5   Учебна практика и преддипломен стаж 0 90 3
6   Защита на ДР/ Полагане на ДИ 0 450 15
Общо за II семестър:  120 780 30
Общо: 420 1380 60
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 3 дисциплини
  ECO3254 Външнотърговски сделки 30 60 3
  MAR 3006 Лични продажби 30 60 3
  PHI3060 Етика и лидерство 30 60 3
  MAN3458 Устойчиво управление на бизнес организациите 30 60 3
  MAN3444 Управление на международни проекти 30 60 3
  MAR3400 Електронен бизнес и маркетинг 30 60 3
  MAR3393 Маркетинг в социалните мрежи 30 60 3
  MAR3406 Екологично ориентиран маркетинг 30 60 3
ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - избира се 1 дисциплина
  ECO3253 Предприемачески мрежи и клъстери 30 60 3
  ADM 3305 Структурни инструменти в ЕС и приложението им в Република България 30 60 3
  MAN3416 Управление на обществените поръчки 30 60 3
  MAN3155 Управление на промените 30 60 3
  ECO3255 Социално предприемачество 30 60 3
ПРИРАВНИТЕЛЕН СЕМЕСТЪР за бакалаври и магистри от други професионални направления
1 MAN 1420 Въведение в мениджмънта 60 120 6
2 MAN 1426 Въведение в предприемачеството 60 120 6
3 MAN 1303 Управление на човешките ресурси 60 120 6
4 MAR 1160 Маркетинг 60 120 6
5 MAN 1442 Стратегическо управление 60 120 6
Общо за приравнителен семестър:  300 600 30
Общо за целия курс на обучение: 720 1980 90