гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Процедури за професор

Процедури
 

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 3.7. Администрация и управление по „Икономика и управление“ (Човешки ресурси и устойчиво развитие), ДВ бр. № 80  от 11.10.2019 г.

Кандидат: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова

Дата на окончателно заседание: 12.03.2020 г.

Дата на качване: 26.02.2020 г.

Председател на научното жури: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Резюме

Рецензия: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев

Рецензия: проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова

Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

Становище: проф. д.ик.н. Тодорка Игнатова Костадинова

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова 
доц. д-р арх. Александър Димитров Слаев
Дата на публикуване: 22.03.2017 г.
    Резюме
    Справка
    Рецензия: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
    Рецензия: проф. д-р арх. Борислав Янков Борисов 
    Рецензия: доц. д-р арх. Валери Петков Иванов 
    Становище: проф. д.а.н. арх. Иван Николов Никифоров 
    Становище: проф. д-р Дончо Дончев Конакчиев 
    Становище: проф. д-р арх. Калин Павлов Тихолов 
    Становище: проф. д-р арх. Иван Евгени Данов 
Дата на провеждане на конкурса: 07.04.2017 г.

 

доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев
Дата на публикуване: 27.10.2015 г.


    Резюме
    Справка
    Рецензия:проф. д-р Валери Христов Христов
    Рецензия:проф. д.т.н. Асен Недев Атанасов
    Рецензия:проф. д.т.н. Иван Славейков Антонов
    Становище:проф. д.н. Кирил Николов Колев
    Становище:доц. д-р Иван Тодоров Тодоров
    Становище:доц. д-р Анелия Тодорова Ненова
    Становище:доц.д-р Евгени Младенов Гавраилов 


Дата на защита: 13.11.2015 г.доц. д-р Галина Николова Шамонина
Дата на публикуване: 27.05.2014 г.

 

 

 

доц. д-р Здравко Димитров Славов - 13.02.2013 г.

 

 

доц. д-р Людмила Симеонова Стоянова - 31.01.2013 г.

 

 

доц. д-р Валери Христов Христов - 06.02.2013 г.

 

 

доц. д-р Константин Божилов Кукушев - 8.01.2013 г.

 

 

проф. на ВСУ д-р. инж. Теодора Иванова Бакърджиева - 28.06.2012 г.

 

 

проф. на ВСУ д-р. инж. Никола Рашков Лютов - 28.06.2012 г.

 

 

доц. д-р. Валери Стоянов - 15.11.2011 г.

 

 

проф. на ВСУ, д-р. инж. Стефан Недялков Терзиев - - 22.08.2011 г.

 

 

доц. д-р. Емил Панушев - 03.06.2011 г.

 

 

доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова - 19.07.2011 г.

 

 

доц. д-р Петър Христов - 20.05.2011 г.