гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Международен бизнес

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8 ИКОНОМИКА
 
Специалност: Международен бизнес
Присъждана професионална квалификация: икономист
 
Ниво на квалификацията: о образователно-квалификационна степен "бакалавър"
 
Продължителност на програмата: четири години
 
Брой кредити: 240
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 - 314)
 
Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити или оценка от държавен зрелостен изпит.
редно образование и успешно положени конкурсни изпити.
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома за висше образование от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);

2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра "Информатика и икономика".
 
Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 200 кредита от задължителни дисциплини, 18 кредита от избираеми дисциплини, 12 кредита от факултативни дисциплини, и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).
 
Профил на специалността:
Обучението в специалност "Международен бизнес" развива знания и умения в едно основно направление на науката, образованието и бизнес практиката – международна икономика. В отличните условия, предлагани от ВСУ "Черноризец Храбър" за обучение в програмата, студентите придобиват актуални и полезни знания и умения в сферата на световната икономика, международния бизнес, международните финанси и маркетинга. Специалността е предназначена за подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на управлението на бизнеса и маркетинга на съвременната стопанска организация в условията на международната бизнес среда. Учебното съдържание е изградено върху водещата световна и европейска теория и практика и включва: теория и практика на международния бизнес и на международните валутно-финансови отношения, международния мениджмънт, интернет бизнес и маркетинг. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на фирменото управление, международния бизнес, международния маркетинг, формите на съвместна фирмена дейност, съобразени с особеностите и изискванията на съвременната дигитална икономика и принадлежността на страната ни към ЕС.
 
 
Основни резултати от обучението:
Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции. Завършилите бакалавърска степен на обучение по Международен бизнес притежават необходимата подготовка за приложение на придобитите знания в различни сфери на бизнеса:
• да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, държавната администрация и международните организации;
• да осъществяват богата дейност в сферата на маркетинга на различни институции и предприятия благодарение на широкия профил на получаваните знания и умения;
• да могат успешно да организират и провеждат международни инициативи и прояви;
• да развиват иновативен бизнес и маркетинг;
• да използват огромните възможности на интернет за целите на международния бизнес и маркетинг;
• да вземат нестандартни решения в сферата на международната конкуренция.
 
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1. MAT 1010 Математика 45 90 4,5
2. ECO 1229 Фирмата – въвеждащ курс 90 180 9
3. ECO 1195 Микроикономика 60 120 6
4. LAW 1053 Основи на правото 30 60 3
5. FLE 1002 Чужд език 45 90 4,5
6. SPO 1015 Спорт 30 60 3
Общо за І семестър 300 600 30
1.  INF 1092 Бизнес информационни системи 45 90 4,5
2. ECO 1053 Глобализация на икономиката и развитието 45 90 4,5
3. ACC1030 Финансова математика 60 120 6
4. ECO 1197 Макроикономика 60 120 6
5. FLE 1002 Чужд език – първо ниво 60 120 6
6. SPO 1015  Спорт 30 60 3
Общо за ІІ семестър 300 600 30
Общо за І година 600 1200 60
1. ECO 1048 Управление на инвестиционни проекти 30 60 3
2. FIN 1017 Публични финанси 60 120 6
3. ACC 1010 Основи на счетоводството 60 120 6
4.   Избираема дисциплина 30 60 3
5.   Избираема дисциплина 30 60 3
6.   Факултативна дисциплина 30 60 3
7. FLE 1002 Чужд език 40 80 4
8. SPO 1015  Спорт 20 40 2
Общо за ІІІ семестър 300 600 30
1. ACC 1031 Организация на финансовата отчетност 30 60 3
2. FIN 1012 Пари и банково дело 30 60 3
3. MAR 1004 Маркетинг 60 120 6
4. QMS 1014 Статистика 60 120 6
    Избираема дисциплина 30 60 3
    Избираема дисциплина 30 60 3
    Факултативна дисциплина 30 60 3
5. FLE 1014 Чужд език 30 60 3
Общо за ІV семестър 300 600 30
Общо за ІІ година 600 1200 60
1. ECO 1008 Геоикономика 30 60 3
2. FIN 1029 Валутно-финансови операции 45 90 4,5
3. MAR 1163 Международен бизнес 60 120 6
4.  QMS 1001 Иконометрия 60 120 6
5.  ECO 1011 Европейска икономическа интеграция 45 90 4,5
6.   Избираема дисциплина 30 60 3
7.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за V семестър 300 600 30
1.  FIN 1145 Финансиране на международната търговия 30 60 3
2. MAR1165 Международно фирмено сътрудничество 50 100 5
3. FIN 1010 Международни финансови центрове 30 60 3
4.   Избираема дисциплина 30 60 3
5.   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за VІ семестър 200 400 20
Общо за ІІІ година 500 1000 50
1. FIN 1156 Инвестиционен анализ 75 150 7,5
2. FIN 1157 Финансови пазари и институции 75 150 7,5
3. FIN 1007 Корпоративни финанси 75 150 7,5
4. FIN 1160 Анализ на финансови данни 75 150 7,5
  300 600 30
1. FIN 1158 Управление на корпоративния и финансовия риск 75 150 7,5
2. MAN 1014 Международен финансов мениджмънт 75 150 7,5
3. FIN 1150 Финансови отчети и анализи 75 150 7,5
4. FIN 1159 Стратегически мениджмънт в счетоводството 75 150 7,5
Общо за VІII семестър 300 600 30
Общо за ІV година 600 1200 60
    Държавен изпит или защита на дипломна работа   300 10
Общо за целия курс на обучение: 2300 4900 240

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: редовно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: О Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответния предмет: функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
Контролът е текущ и заключителен.
Текущият контрол е върху самостоятелната работа на студентите и се осъществява с тестове за проверка на знанията. Алтернативна форма за формиране на текущия контрол е контролна работа в клас. Не се зачитат резултатите от тестовете за самостоятелна подготовка, когато същите се разминават драстично с резултатите от контрола в клас. Датата на контролната работа се обявява най-малко една седмица предварително.
Заключителният контрол се осъществява чрез изпит в рамките на сесиите. Студентите, които са правили контролната работа в клас и са получили над 60% от максималните точки в рамките на семестъра, могат да се освободят от семестриален изпит.
Условието за семестриална заверка е обучаемият да е получил поне десет точки от текущия контрол.
Формиране на оценката:
Таблицата по-долу показва значението на резултатите от текущия и заключителния контрол за формирането на оценката.
Вид контрол Точки
Текущ контрол 40
Изпит в рамките на сесиите 60

При освободените от изпит оценката се формира единствено от текущия контрол, а на поправителните и ликвидационните изпитни сесии – единствено от изпитите в рамките на сесиите.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:
Точки Оценка
90.00 - 100.00 Отличен 6
80.00 - 89.99 Мн. добър 5
70.00 - 79.99 Добър 4
60.00 - 69.99 Среден 3
0.00 - 59.99 Слаб 2

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: редовно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: О Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответния предмет: функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.
Контролът е текущ и заключителен.
Текущият контрол е върху самостоятелната работа на студентите и се осъществява с тестове за проверка на знанията. Алтернативна форма за формиране на текущия контрол е контролна работа в клас. Не се зачитат резултатите от тестовете за самостоятелна подготовка, когато същите се разминават драстично с резултатите от контрола в клас. Датата на контролната работа се обявява най-малко една седмица предварително.
Заключителният контрол се осъществява чрез изпит в рамките на сесиите. Студентите, които са правили контролната работа в клас и са получили над 60% от максималните точки в рамките на семестъра, могат да се освободят от семестриален изпит.
Условието за семестриална заверка е обучаемият да е получил поне десет точки от текущия контрол.
Формиране на оценката:
Таблицата по-долу показва значението на резултатите от текущия и заключителния контрол за формирането на оценката.
Вид контрол Точки
Текущ контрол 40
Изпит в рамките на сесиите 60

При освободените от изпит оценката се формира единствено от текущия контрол, а на поправителните и ликвидационните изпитни сесии – единствено от изпитите в рамките на сесиите.
Крайната оценка по дисциплината се формира по следната схема:
Точки Оценка
90.00 - 100.00 Отличен 6
80.00 - 89.99 Мн. добър 5
70.00 - 79.99 Добър 4
60.00 - 69.99 Среден 3
0.00 - 59.99 Слаб 2
Изисквания за завършване: До полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа) се допускат студенти, които са положили успешно всички изпити от учебния план на специалността „Международен бизнес” за ОКС  „бакалавър” и са заплатили всички изискуеми такси – семестриални такси и таксата за полагане на държавен изпит (защита на дипломна работа). Общият брой кредити, събрани от студента както във ВСУ, така и в други, партниращи на ВСУ по Програма Еразъм  университети и висши училища преди явяването на държавен изпит (защита на дипломна работа) трябва да бъде най-малко 230 кредита. Успешно положеният държавен изпит носи допълнителните 10 кредита, които при предходни 230 кредита, допълват броя на кредитите до необходимите 240 кредита за ОКС „бакалавър” според изискванията на ЗВО.
До защита на дипломна работа се допускат само студенти, които отговарят на горните изисквания и имат среден успех от обучението за предходните 7 семестъра равен и по-голям от "Много добър – 5".
 изисквания към обучаемите:
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма
 
Обучение в работна среда: Създадени са възможности студентите да се включват в задгранични стажове, организирани с партньори на ВСУ.
 
Професионални профили на завършилите:
Успешно завършилите бакалавърската степен на обучение могат да продължат в магистърска степен по близка специалност в рамките на една учебна година (пети курс, или още два семестъра), редовно или задочно обучение. При по-широки интереси завършилите бакалавърска степен по Международен бизнес могат да продължат обучение в магистърска степен и по други професионални направления във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания. За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата като полагат приравнителни изпити по време на обучението. Учебните занятия се провеждат в учебния корпус на ВСУ. Обучението в програмата приключва със защита на магистърска теза/дипломна работа. Успешно защитилите придобиват образователно-квалификационна степен магистър по икономика. 
Завършилите специалност Международен бизнес напълно покриват изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на най-актуалните и трайно търсени специалисти в различните направления на бизнеса и администрацията: 
• производствени предприятия;
• търговски организации;
• различни държавни ведомства и организации;
• местната администрация;
• международни организации;
• финансови институции – банки, застрахователни институции, инвестиционни фондове и др.;
• научноизследователски институции;
• европейските институции в рамките на ЕС;
• чуждите фирми на територията на Република България и вън от нея;
• задгранични мисии, посолства и др. структури.
 
 
Възможности за продължаване на обучението: успешно завършилите бакалавърската степен на обучение могат да продължат в магистърска и докторска степен по специалността, редовно или задочно обучение.
 
 
Ръководител  катедра „Икономика”:
проф. д-р Снежанка Овчарова
Тел.:052/359-598 
Кабинет: А 402
email: ovcharova@vfu.bg

Секретар на катедра „Икономика”:
Красимира Манасиева
Тел.: 052/359-577
Кабинет: Г4
email: econ@vfu.bg