гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Държавни изпити и дипломни работи


Студентите,  изпълнили задълженията си по учебен план, подават следните документи за допускане до ДИ/ЗДР:
 
ОКС “бакалавър” и “магистър” след средно образование:
 
1. Заявление за допускане до държавен изпит / Защита на дипломна работа - подава се онлайн през системата "Студентски статус" или на място в сектор "Дипломиране и сертифициране" в посочения график.
Студентите от специалност  „Право“, представят  и заверен стаж в студентска книжка.
2. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа – номера на платежния докумет се посочва в заявлението при подаването му.
3. Хорариумна справка за удостоверяване на успешно положени всички семестриални изпити - изготвя се от инспектор в сектор "Дипломиране и сертифициране" след подадено заявление за явяване на ДИ/ЗДР от студента.
4. Актуални снимки2 бр. паспортен формат (3.5 см. на 4.5 см., матирани), които могат да бъдат предоставени и след ДИ/ЗДР;
5. Обходен листбланката се получава от сектор "Дипломиране и сертифициране" .Същият  може да бъде предоставен и след ДИ/ЗДР.

ОКС “магистър” след висше образование:

1. Заявления за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа, се приемат от техническия секретар на съответната магистърска програма в посочения график.
2. Фактура за платена такса за държавен изпит /защита на дипломна работа .
3. Хорариумна справка за удостоверяване на успешно положени всички семестриални изпити - изготвя се от техническия секретар на съответната магистърска програма след подадено заявление за явяване на ДИ/ЗДР от студента.
4. Актуални снимки2 бр. паспортен формат (3.5 см. на 4.5 см., матирани), които могат да бъдат предоставени и след ДИ/ЗДР;
5. Обходен листбланката се получава от сектор "Дипломиране и сертифициране" или от техническия секретар на съответната магистърска програма. Същият може да бъде предоставен и след ДИ/ЗДР.

 

При повторно явяване на ДИ / ЗДР, студентът подава само Заявление на място или онлайн и Фактура за платена такса.

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на пролетна сесия 2024 г.

 

 

Графици за подаване на заявления за допускане до ДИ/ЗДР на лятна сесия 2024 г.

 

 

ПРОМОЦИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ

 

Факултет "Социални, стопански и компютърни науки"

 

Катедра "Администрация,управление и политически науки"

 

 

 

Катедра "Компютърни науки"


 

    Катедра "Икономика"

Катедра "Психология"


 

 

 

Юридически факултет
 

Катедра "Правни науки"Катедра "Сигурност и безопасност"

Конспекти за държавен изпит за специалност "Защита на националната сигурност"

 

 

Kонспект за за държавни изпити за специалност "Защита на националната сигурност" - от ВИПУСК 2015/2016

 

 

Конспекти за специалност "Защита на националната сигурност" - Организация и управление на националната сигурност"

 

 

Конспекти за държавен изпит за специалност "ППООР"

  

 

 

Архитектурен факултет

 

Катедра "Архитектура и урбанистика"
 

 
 

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

 

Катедра "Изкуства"


 
Департамент "Чуждоезиково обучение".