гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

Управление на културния туризъм

Факултет: Международна икономика и администрация
Катедра: Администрация, управление и политически науки
Професионално направление: Администрация и управлени


Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт
Магистърска програма: Управление на културния туризъм
 
Присъждана професионална квалификация: магистър по управление на културния туризъм
 
Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен “магистър”
 
Продължителност на програмата: 1,5 години (3 семестъра).
 
Брой кредити: 90 кредита.
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0413.
 
Конкретни изисквания за прием: висше образование със среден успех от дипломата за висше образование най-малко „добър”; конкурсен изпит – събеседване.
 
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• формално: признаване на кредити на база диплома от бакалавърска степен.
• неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
• неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ;
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности: 
1. Признаване на кредити на база представени документи:
- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра "Информатика".
 
Изисквания и правила за квалификация:
За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита; от тях 46,5 кредита от задължителни дисциплини; 18 кредита от избираеми дисциплини; 6 кредита от факултативни дисциплини; 4,5 кредита от учебна практика и 15 за държавен изпит.
 
Профил на специалността:
Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ е предназначена за бакалаври и магистри от различни професионални направления. Подходяща е за мениджъри, които участват активно в организирането и управлението на културния туризъм. Предлага възможност за висока професионална подготовка на всички, които желаят да се квалифицират като специалисти в този конкретен сегмент на туристическата индустрия. Тя е реална и привлекателна възможност и за онези, които се стремят да придобият мащабни познания за културни и исторически обекти със световна и национална значимост.
 
Основни резултати от обучението:
Магистърската програма предоставя богата палитра от знания и компетентности за използване на модерния мениджмънт и за прилагане на управленски стратегии, запознава с успешните  и желани ефекти на социалните технологии за мотивиране на приоритетни социални среди и за въздействие върху обществените нагласи. Учебният процес излиза извън  каноните на познати и недостатъчно ефективни практики за организиране на обучение на съвременните мениджъри. Класическият лекционен модел, който според тематичната насоченост се провежда на различни места в страната, достолепно партнира с богатство от форми за практическо обучение: практикум в чужбина; академични хепънинги; университетски уъркшоп; фотосафари; майсторски клас; академичен апостроф. Водещи и ценени в международен мащаб  български учени и хора на изкуствата са сред преподавателите.
Моделът за провеждане на учебния процес няма алтернатива в университетската практика в страната. Направените анализи на съвременната световна и национална практика показват, че вече е налице убедителна тенденция за повишаване на потребителския интерес към културния туризъм. Глобалните процеси засилват интереса не само към най-ярките постижения на древната и съвременната човешката цивилизация, но и към  идентичните култури, към тяхното съхранение и предаване на идните поколения.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:
 
 

 
Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извън-аудиторна заетост Кредити
Хорариум Хорариум  
1 TUR3151 Глобални проблеми на съвременността 45 >90 4,5
2 MAN3501 Стратегии и концепции за развитието на туризма 45 90 4,5
3 LAW3365 Нормативни и правни уредби в туризма 30 60 3
    Избираеми дисциплини (4 от 6):      
1 PCI3100 Рекламна комуникация на туристически културни обекти -практикум 45 90 4,5
2 TUR3152 Креативен културен туризъм - практикум 45 90 4,5
3 MAN3497 Бранд и брандинг мениджмънт - практикум 45 90 4,5
4 INF3495 Онлайн позициониране на туристически обекти 45 90 4,5
5 PCI3101 Комуникация при екстремални ситуации 45 90 4,5
6 PCI3097 Медийни политики на туристически агенции и въздействие на обществени структури 45 90 4,5
Общо за I семестър 300 600 30
1 PCI3098 Управление на комуникационни стратегии на културното наследство 45 90 4,5
2 MAN3500 Управление на туристически културни структури 45 90 4,5
3 TUR3153 Културен туризъм на отворените пространства 30 60 3
4 SOC3087 Социализиране на туристически атракции 30 60 3
5 MAN3498 Изграждане и управление на корпоративен имидж и репутация 30 60 3
6 MAR3402 Маркетингови проучвания и анализи 30 60 3
7 TUR3154 Академичен хепънинг "Кулинарен туризъм" 45 90 4,5
8 TUR3155 Академичен уъркшоп: Фотосафари с тема "Фотографско изкуство и представяне на туристически културни обекти" 45 90 4,5
Общо за II семестър 300 600 30
1 PCI3099 ПР комуникация на туристически културни дестинации 45 90 4,5
2   Защита на учебен стаж   135 4,5
    Факултативни дисциплини (2 от 4):      
1 SOC3088 Митологизиране на реалности и културен туризъм 30 60 3
2 PCI3102 Интеркултурни взаимодействия в туризма 30 60 3
3 TUR3156 Културен туризъм и стратифициране на човешките ресурси 30 60 3
4 MAN3499 Мениджмънт на туристически комплекс 30 60 3
    Подготовка и защита на дипломна работа - магистърска теза   450 15
Общо за III семестър 75 735 30
Общо за целия курс на обучение: 675 1935 90
 
* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.
 
Вид обучение: редовно; задочно.
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:
По време на обучението – контролни работи, курсови работи; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и устни изпити.
 
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност:
Студентите могат да участват и в мобилност по програма Еразъм, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност за включване в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани в:
  1. Германия – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в бизнес организации, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  2. Руска Федерация: Москва, Санкт-Петербург;
  3. Брюксел – в европейските институции и др.

Стаж:
Преддипломният стаж се провежда в Министерство на туризма, в ПР отделите на Президентството, Парламента, Министерския съвет на Република България и в други престижни държавни институции, национални обществени медии, туристически информационни центрове и водещи културни и обществени институции. Студентите придобиват реална представа за практиката в професията, както и получават ценни практически съвети от професионалистите в сферата на управление на туризма. След приключване на учебния стаж студентите се явяват на защита на преддипломния стаж пред комисия.
 
Обучение в работна среда:
Студентите провеждат учебна практика в национални и регионални туристически институции.
 
Професионални профили на завършилите:
Завършилите успешно получават образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „магистър по управление на културния туризъм”.
 
Възможности за продължаване на обучението: В научна и образователна степен „доктор”.
 
Програмен директор: доц. д-р Георги Калагларски
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет А-106
телефон – 052/ 359 617;
e-mail: kalaglarsky@yahoo.com
 
ECTS – координатор: инж. Павлета Кръстева
ВСУ „Черноризец Храбър”, кабинет Г-3
телефон – 052/359 564; 0878 417 494
e-mail:  pavleta.krasteva@vfu.bg
pavleta.krasteva@gmail.com