гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Приключили процедури

Кандидат: д-р ЕВА ХОМАЧ-ПЕРЖЕЦКА
Тема: „Управленски инструменти за повишаване на стойността и конкурентоспособността на фармацевтичните компании, действащи в условията на глобализация“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 29.08.2023 г. от 13:30 ч.
Дата на публикуване: 10.08.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Рецензия: проф. д-р Иван Тенев Димитров
Становище:  доц. д-р Даниела Костадинова Михалева
Становище:  проф. д-р Светлана Райчева Димитракиева
Становище проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Становище:  доц. д-р Силвена Денчева Йорданова

Кандидат: д-р АРТУР КУХЧИНСКИ
Тема: „Организация и функциониране на финансовата система на институционалната бизнес среда в Полша за подпомагане на развитието на предприятията“
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Политическа икономия“
Дата на защита: 18.11.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Димитър Канев Канев
Рецензия: проф. д-р Тодорка Игнатова Костадинова    
Рецензия: проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  доц. д-р Николина Невинова Грозева
Становище:  доц. д-р Младен Димитров Тонев
Становище:  проф. д-р Добринка Петкова Златева
Становище:  доц. д-р Аделина Проданова Миланова

 
Кандидат: д-р ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЛЮБЕНОВ
Тема: „Маркетинг стратегии на агросекторно и регионално равнище“
Професионално направление: 3.8 „Икономика“
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения“
Дата на защита: 18.11.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 02.11.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Рецензия: проф. д-р Миланка Димитрова Славова
Становище:  доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище:  проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев
Становище:  проф. д-р Даниела Николова Бобева-Филипова 
 

Кандидат: д-р ЯЦЕК ЛУКАШ ВИЛК-ЯКУБОВСКИ
Тема: „ ВЛИЯНИЕ НА ВРЕМЕВИЯ АСПЕКТ НА СЛЪНЧЕВОТО ЗАГЛУШАВАНЕ ВЪРХУ ШИРОКОЛЕНТОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ (ИТ) УСЛУГИ ПРИ ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, ИЗПОЛЗВАЩ VSAT МРЕЖИ “
Професионално направление: 4.6. "Информатика и компютърни науки"
Докторска програма: „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“
Дата на защита: 13.05.2022 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 28.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Росица Спасова Кузманова - Маринова
Рецензия: проф. д.н. Борислав Йорданов Беджев   
Рецензия: проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
Становище:  проф. д.н. Борислав Панайотов Стоянов
Становище:  доц. д-р Павел Стоянов Петров 
Становище:  проф. д-р Георги Петров Димитров
Становище:  проф. д-р Елиза Петрова Стефанова

 


Кандидат: д.н. Мирослав Чиенковски
Тема: „Заобикаляне на данъчното законодателство и злоупотреба със закона в светлината на задължителните разпоредби на полското данъчно законодателство“
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения“
Дата на защита: 09.05.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 21.04.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Рецензия: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Рецензия: проф. д.н. Мариела Светославова Янева-Деливерска
Становище:  проф. д-р Емил Георгиев Константинов
Становище:  доц. д-р Надежда Гецова Йонкова
Становище:  проф. д.н. Мария Нейкова Кънева  
Становище:  доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова

 


Кандидат: д-р ДОРОТА СТРУС
Тема: „Оценка на ефективността на системата на екологичното право в Полша след приемането в Европейския съюз“
Професионално направление: 3.6 "Право"
Докторска програма: „Международно право и международни отношения“
Дата на защита: 10.03.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 21.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Христина Тодорова Балабанова
Рецензия: проф. д.н. Мария Нейкова Кънева  
Рецензия: проф. д.ю.н. Георги Петров Пенчев
Становище:  проф. д-р Стефка Стефанова Наумова
Становище:  проф. д.ик..н. Веселин Христов Цанков
Становище:  доц. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова
Становище:  доц. д-р Кремена Божидарова Раянова
 

 
Кандидат: д-р АРКАДИУШ МЕЛЛЕР
Тема: „Политически анализ на изборите в полския законодателен Сейм от 1919 г. на примера на Плоцка Мазовия“
Професионално направление: 3.3 "Политически науки"
Докторска програма: „Политология“
Дата на защита: 25.02.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 07.02.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д-р Борис Филипов Манов
Рецензия: проф. д.п.н. Тодор Георгиев Галунов
Становище:  проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
Становище:  доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
Становище:  проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев  
Становище:  доц. д-р Блага Иванова Благоева-Танева

 
Кандидат: д-р ЯЦЕК СТАШЯК
Тема: „Суверенитет на доходите и разходите като потенциал за управление на бюджетите на полските местни самоуправления“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 27.01.2022 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 11.01.2022 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д-р Величка Иванова Милина  
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище:  проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:  доц. д-р Велислава Николаева Костова
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
 

Кандидат: д-р Войчех Дучмал
Тема: „Управление на енергийната сигурност в Полша“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 17.09.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 01.09.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов  
Рецензия: проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов
Становище:  проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:  проф. д.ик.н. Вихрен Янакиев Бузов   
Становище:  проф. д-р Александър Любомиров Рангелов
Становище:  доц. д-р Калоян Кирилов Смилков


Кандидат: д-р РАДОСЛАВ ХАРАБИН
Тема: „Функционално-прагматична теория на кризисния мениджмънт - организационни и финансови аспекти. Полският казус в териториалното прилагане“
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 27.10.2021 г. от 10:00 ч.
Дата на публикуване: 23.08.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева  
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова-Балканска
Становище:  доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  доц. д-р Даниела Костадинова Михалева
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  доц. д-р Любомир Димитров Любенов

Кандидат: д-р ЯКОБ РУБ
Тема: „Хибридна теория за многокритериално организиране на дейността на доброволци в реални ситуации на спасяване. Поведение на отговорност към националната сигурност“
Професионално направление: 9.1 "Национална сигурност"
Докторска програма: „Управление в сферата на обществения ред и сигурността“
Дата на защита: 19.07.2021 г. от 14:00 ч.
Дата на публикуване: 05.07.2021 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Иво Великов Великов
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов   
Рецензия: проф. д.н. Боян Кирилов Медникаров  
Становище:  доц. д-р Галина Великова Милева
Становище:  проф. д-р Калин Спасов Калинов
Становище:  проф. д.н. Любомир Владимиров Владимиров
Становище:  проф. д-р Евгени Петров Манев


            

 

 

 

Кандидат: проф. д-р Лазар Георгиев Груев

Тема: „Наказването за престъпление“

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма: „Наказателно право“

Дата на защита: 14.04.2020 г.

Дата на публикуване: 30.03.2020 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д.ю.н. Румен Илиев Марков

Рецензия: проф. д-р Пламен Александров Панайотов

Рецензия: проф. д.ю.н. Борис Владимиров Велчев

Становище:      доц. д-р Юлиана Младенова Матеева

Становище:      проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов

Становище:  проф. д-р Маргарита Иванова Чинова

Становище:  проф. д-р Гергана Маринова Маринова

 


 

Кандидат: д-р Юлия Владимировна Даншина

Тема: „Подобряване на електронното управление на системата за предоставяне на административни услуги в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 22.11.2019 г.

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

Рецензия: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска

Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова

Становище:      доц. д-р Светла Костадинова Михалева

Становище:  проф. д-р Албена Христова Вуцова

Становище:  проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска


 Кандидат: д-р Магдалена Бичковска
Тема: „Дифузия на технологиите - знанията – уменията като резултат от директни чуждестранни инвестиции"
Професионално направление: 3.8. „Икономика"
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения"
Дата на защита: 24.10.2019 г.
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Младен Димитров Тонев
Рецензия: доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Рецензия: проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Становище:      проф. д-р Емил Спасов Панушев
Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Искра Богданова Христова - Балканска
Становище:  проф. д.ик.н. Ивона Георгиева Якимова
 


Кандидат: д-р Анна Майзел
тема: „Конкурентоспособност на малките и средни предприятия в контекста на интернационализацията на полската икономика"
Професионално направление: 3.8. „Икономика"
Докторска програма: „Световно стопанство и международни икономически отношения"
Дата на защита: 24.10.2019 г.
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Рецензия: проф. д-р Искра Богданова Христова – Балканска
Становище:      доц. д-р Младен Димитров Тонев
Становище:      доц. д-р Любомир Димитров Любенов
Становище:  проф. д.ик.н. Таня Веселинова Горчева
Становище:  проф. д.ик.н. Ивона Георгиева ЯкимоваКандидат: д-р Гжегож Вилк-Якубовски

Тема: „Нормативно позициониране на системата за управление на кризисни ситуации в Третата полска република в международен контекст. Оpгaнизaциoнни и икoнoмически acпeкти”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 25.10.2019 г.

Дата на публикуване: 08.10.2019 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев

Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Рецензия: проф. д-р Севдалина Илиева Димитрова

Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова

Становище:      доц. д.н. Драгомир Кирилов Кръстев

Становище:  проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище:  проф. д-р Величка Иванова Милина

 
 

Кандидат: Проф. д-р Георги Петков Близнашки
Тема: „Общо учение за конституцията"
Професионално направление: 3.6. „Право"
Докторска програма: „Конституционно право"
Дата на защита: 22.05. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Емил Георгиев Константинов 
Рецензия: проф. д-р Емилия Александрова Друмева 
Рецензия: проф. д-р Мария Гавраилова Славова 
Становище: доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева 
Становище: проф. д-р Валерий Георгиев Димитров 
Становище: проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев 
Становище: проф. д.ю.н. Димитър Радев Радев
 


Кандидат: д-р Петр Ярош
Тема: „ Управление на ефективното развитие на териториално-стопанските зони в Полша”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 11.04. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019 г.
Автореферат 
Рецензия: проф. д-р Миглена Петрова Темелкова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Становище:      проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище:  проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
Становище:  проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска 
 

Кандидат: д-р Ивона Малгожата Пшихоцка
Тема: „ Административни и организационни детерминанти на данъчните тежести в полската данъчна система”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: „ Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 11.04. 2019 г.
Дата на публикуване: 25.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Емил Спасов Панушев
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище:      доц. д-р Мария Димитрова Великова
Становище:      доц. д-р Виржиния Живкова Иванова
Становище:  проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Становище:  доц. д-р Ангел Георгиев Иванов 
 


Кандидат: д-р Нурболат Аскерович Абуов
Тема: „Политиката на насилствено преселване на народи в Казахстан: история и съвременност"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Рецензия: проф. д-р Дарина Григорова Григорова
Рецензия: проф. д-р Андрей Димов Андреев
Становище: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Становище: доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
Становище: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Становище: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
 

Кандидат: д-р Кшиштоф Прендецки
Тема: „Неолиберализъм и трансформация на системата в Полша"
Професионално направление: 3.3. „Политически науки"
Докторска програма: „Политология"
Дата на защита:  27.03. 2019 г.
Дата на публикуване: 12.03.2019 г.
Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков
Рецензия: проф. д.ф.н. Александър Любомиров Рангелов
Рецензия: доц. д-р Мими Цветанова Корнажева
Становище: проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
Становище: доц. д-р Иво Николов Стамболийски
Становище: проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов
Становище: доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска
 
 

 

Кандидат: д-р Елвира Валентиновна Титко
Тема: „Международно-правни аспекти на гражданско-военното сътрудничество (CIMIС)”
Професионално направление: 3.6 „Право“
Докторска програма: „Международно право и международни отношения“
Дата на защита: 15.02. 2019 г.
Дата на публикуване: 31.01.2019 г.
Автореферат
Рецензия
Рецензия: проф. д-р Емил Георгиев Константинов
Рецензия: проф. д-р Благой Никитов Видин
Рецензия: проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева
Становище:      проф. д.ю.н. Надя Георгиева Бояджиева
Становище:      проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова 
Становище:  проф. д.п.н. Атанас Гочев Гочев
Становище:  доц. д-р Николай Атанасов Марин

 

Кандидат: д-р Беата Доманска-Шаруга
Тема: "Култура на управление на риска в учрежденията за териториално самоуправление в Полша"
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 12.12.2018 г.
Дата на публикуване: 26.11.2018 г.
 
Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: доц. д-р Ангел Георгиев Иванов

 


Кандидат: д-р Павел Мачияшчик
Тема: " Управление на висшето образование в Полша и потребностите на пазара на труда "
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Дата на защита: 12.12.2018 г.
Дата на публикуване: 26.11.2018 г.
 
Автореферат
Рецензия: проф. д-р Тилчо Колев Иванов
Рецензия: проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Рецензия: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков
Становище: проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д-р Величка Иванова Милина
Становище: проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
 
 

Кандидат: д-р Гжегош Дроздовски

Тема: "РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ"

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване: 19.07.2018 г.

 

Кандидат: д-р Славомира Бялоблоцка

Тема: "СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИНОВАЦИЯ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ"

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 02.08.2018 г.

Дата на публикуване: 19.07.2018 г.


 

Кандидат: д-р Агнешка Живицка

Тема: "ПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ИЗМЕРВАНИЯТА В ПОЛША ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ В ИКОНОМИКАТА ЗАДАЧИ"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 27.04.2018 г.

Дата на публикуване: 10.04.2018 г.

 

Кандидат: д-р Збигнев Бялоблоцки

Тема: "АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА"

Професионално направление: 3.3 "Политически науки"

Докторска програма „ Политология“

Дата на защита: 19.04.2018 г.

Дата на публикуване: 03.04.2018 г.

 

Кандидат: д-р Константин Анатолиевич Бабенко

Тема: "ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНИ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 15.02.2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.

 

Кандидат: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов

Тема: “Системен модел за изследване на психичния стрес в организационна среда: нов синтез”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“

Дата на защита: 29.01.2018 г.

Дата на публикуване: 12.01.2018 г.

 

Кандидат: Дариуш Решко

Тема: „ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛСКИТЕ ПРОВИНЦИИ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 30.11.2017 г.

Дата на публикуване: 13.11.2017 г.

 

Кандидат: д-р Тадеуш Медзеловски

Тема: „ПАЦИФИЗМЪТ В ПОЛША СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА”

Професионално направление: 3.3. „Политически науки“

Докторска програма „Политология“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Акълтай Ахмеджанович Касимов

Тема: „МЕРКИ ЗА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Наказателен процес“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Пьотр Левандовски

Тема: „ИНТЕРНЕТ ТРАНСПОРТНИ БОРСИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА СТОКИ И УСЛУГИ – ПЕРСПЕКТИВА ЗА ПОЛСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ”

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма „Световно стопанство и МИО“

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.

 

Кандидат: д-р Адам Джузеф Мужшински

Тема: „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.08.2017 г.

Дата на публикуване: 02.08.2017 г.

 

Кандидат: д-р Татяна Анатолиевна Чернявска

Тема: „Управление на самодостатъчното развитие на транспортно-комуникационната система на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Владимир Григориевич Саенко

Тема: „ Иновативно управление на спортния бизнес в Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 17.07.2017 г.

Дата на публикуване: 30.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Виктория Степановна Стойка

Тема: „Антикризисно управление на банковата система на Украйна в съвременните условия”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.

 

Кандидат: д-р Артем Игоревич Степочкин

Тема: „Управление на устойчивото развитие на националните социално икономически системи”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

 

Кандидат: д-р Вяра Красимирова Славянска

Тема: „Управление на проектни екипи в мултипроектна среда”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Социално управление“

Дата на защита: 01.06.2017 г.

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Володимир Станиславович Котковский

Тема: „Управление на банките чрез кредитно-инвестиционни иновации”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Мирослав Чиенковски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПОЛСКИТЕ ЗДРАВНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ КУРОРТИ”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма„Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 
 

Кандидат: д-р Надя Георгиева Бояджиева

Тема: „Международните отношения в периода на Студената война”

 

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Международно право и международни отношения“.

Дата на защита: 15.05.2017 г.

Дата на публикуване: 30.04.2017 г.


 

Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становище: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

      Кандидат: д-р Кшиштоф Чирка

Тема: „Специфика на мениджмънта на човешкия капитал при лица с увреждания в Полша – перспектива на предприятията на свободния трудов пазар”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 14.10.2016 г.

Дата на публикуване: 29.09.2016 г.

 

 

Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

 

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

 

 

Кандидат: професор д.т.н. инж. ик. Николай Иванов Петров 
Тема: “НАДЕЖДНОСТТА КАТО ОСНОВЕН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ ПРИ КИБЕРНЕТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление на производството (индустрия)
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.


Дата на защита: 30.10.2015 г.
 
 

 

Кандидат: проф. д-р Красимир Иванов Ениманев
Тема: “ИНФРАСТРУКТУРНА ОСИГУРЕНОСТ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.


Дата на защита: 16.10.2014 г.
 
 
Кандидат: проф. Йоана Рогожинска - Митрут
Тема: “ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.
 
 
Кандидат: проф. Томаш Воловец
Тема: “СЪВРЕМЕННИ ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОЦЕСЪТ НА ХАРМОНИЗАЦИЯ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 02.10.2014 г.

Дата на защита: 17.10.2014 г.