гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Направление Право

Представяне

В трите катедри - Гражданскоправни науки, Наказателноправни науки и Публичноправни науки се осъществява обучението на студенти и докторанти в професионално направление 3.6. Право.  Академичният състав обединява над 50 изявени научни специалисти и експерти от практиката.

В специалност “Право” се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", даваща възможност за работа във всички области на правото – в съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителните служби, в публичната администрация и местното самоуправление, в търговски организации, служби за международно сътрудничество и др. Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на юристи и е съобразен с българското законодателство. Включени са три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания и възможността студентите да се ориентират към желаната от тях специализация. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход. По време на следването студентите провеждат практика в община, прокуратура и съд. След успешното полагане на държавните изпити придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия след предвидения в Закона за съдебната власт задължителен стаж и положен изпит в Министерството на правосъдието.

[Информация за кандидатстване]

 

Обучение в програми за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по:

  • Конституционно право
  • Гражданско и семейно право
  • Административно право и административен процес
  • Наказателно право
  • Криминалистика
  • Криминология
  • Международно право и международни отношения
  • Теория на държавата и правото. Политически и правни учения.
 

СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – за контакти email: pravo@vfu.bg

Ръководител на катедра „Гражданскоправни науки”: доц. д-р Мария П. Петрова
кабинет А204,  тел.: 052/359-627
email: mariya.p.petrova@vfu.bg
Административна сграда на Юридическия факултет – стая В8, тел. 052/359-605

 
Ръководител на катедра „Наказателноправни науки": доц. д-р Галина Ковачева
тел.: 052/359-605
email: galya.kovacheva@vfu.bg
Административна сграда на Юридическия факултет – стая В8
 
Ръководител на катедра „Публичноправни науки": гл. ас. д-р Любомир Антонов
тел.: 052/359-605
email: lyubomir.antonov@vfu.bg
Административна сграда на Юридическия факултет – стая В8
 
Секретар: Виржиния Халваджян
тел.: 052/359-562
email: virjiniya.halvadjyan@vfu.bg
Административна сграда на Юридическия факултет – стая В9
Приемно време: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.

 
 

Преподаватели

Имена Контакт CV
професор д.ик.н. Веселин Христов Цанков veselin.tsankov@vfu.bg линк
професор д.н. Георги Петков Близнашки georgi.bliznashki@vfu.bg  
професор д.ю.н. Живко Иванов Драганов zhivko.draganov@vfu.bg линк
професор д.ист.н. Иван Александров Билярски ivan.bilyarski@vfu.bg линк
професор д.ю.н. Иван Русчев Русчев ivan.ruschev@vfu.bg линк
професор д-р Иво Ангелов Христов ivo.hristov@vfu.bg  
професор д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев yonko.kunchev@vfu.bg линк
професор д.ю.н. Лазар Георгиев Груев lazar.gruev@vfu.bg  
професор д.н. Надежда Гецова Йонкова nadezhda.yonkova@vfu.bg  
професор д.ю.н. Румен Илиев Марков rumen.markov@vfu.bg  
професор д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова yanka.tyankova@vfu.bg линк
доцент д-р Ана Владимирова Джумалиева ana.dzhumalieva@vfu.bg линк
доцент д-р Антон Кирилов Грозданов anton.grozdanov@vfu.bg линк
доцент д-р Бойко Илиев Рашков boyko.rashkov@vfu.bg линк
доцент д-р Валентин Стоянов Недев valentin.nedev@vfu.bg линк
доцент д-р Галина Димитрова Ковачева galya.kovacheva@vfu.bg линк
доцент д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова elisaveta@vfu.bg линк
доцент д-р Емилия Любомирова Сидерова emilia.siderova@vfu.bg линк
доцент д-р Олга Бориславова Борисова olga.borisova@vfu.bg линк
доцент д-р Орлин Стефанов Радев orlin.radev@vfu.bg линк
доцент д-р Петър Георгиев Бончовски petar.bonchovski@vfu.bg линк
доцент д-р Станислав Видев Коев stanislav.koev@vfu.bg линк
доцент д-р Таня Панайотова Градинарова tanya.gradinarova@vfu.bg  
доцент д-р Юлиана Младенова Матеева juliana_mateeva@vfu.bg линк
гл.ас.д-р Аделина Константинова Хаджийска adelina.hadjiiska@vfu.bg  
гл.ас.д-р Теодора Василева Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg  
ас. д-р Галина Иванова Николова galina.nikolova@vfu.bg линк
ас. д-р Мария Петрова Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg  
ас. Александра Добрева Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg  
ас. Беатрис Светланова Йорданова beatris.yordanova@vfu.bg  
ас. Димитър Стоянов Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg линк
ас. Рая Петрова Христова raya.hristova@vfu.bg  

Хонорувани:

професор д.н. Георги Стефанов Иванов g.stefanov@vfu.bg  
професор д-р Гергана Маринова Маринова gergana.marinova@vfu.bg  
професор д-р Емил Георгиев Константинов emil.konstantinov@vfu.bg  
професор д-р Мария Костова Илиева maria.kostova@vfu.bg линк
професор д-р Огнян Христов Стамболиев ognyan.stamboliev@vfu.bg  
професор д-р Симеон Владимиров Тасев simeon.tasev@vfu.bg  
професор д-р Стефка Стефанова Наумова stefka.naumova@vfu.bg линк
професор д-р Христина Тодорова Балабанова hristina.balabanova@vfu.bg линк
доцент д-р Бойка Ивайлова Чернева boyka.cherneva@vfu.bg  
доцент д-р Иван Петров Видолов ivan.vidolov@vfu.bg  
доцент д-р Живко Ангелов Велчев zhivko.velchev@vfu.bg  
доцент д-р Милорад Руменов Йорданов milorad.yordanov@vfu.bg линк
д-р Ванухи Крикор Аракелян vanuhi.arakelyan@vfu.bg  
д-р Нейко Симеонов Димитров neiko.dimitrov@vfu.bg линк
д-р Стоян Николов Лазаров stoyan.lazarov@vfu.bg линк
Анна Иванова Кръстева anna.krasteva@vfu.bg  
Веселина Чолакова veselina.cholakova@vfu.bg  
Георги Георгиев Георгиев george.georgiev@vfu.bg  
Диана Димитрова Митева diana.dimitrova@vfu.bg  
Йова Проданова Хаджолян jova.prodanova@vfu.bg  
Христина Добрева Калчева hristina.kalcheva@vfu.bg  

 

Конспекти


[Виж всички]

 

Награди


Награда “Варна” - 2020 г. за проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет

Награда "Варна" - 2021 г. за доц. д-р Антон Грозданов - зам.-декан на Юридическия факултет

Награда "Варна" - 2022 г. за проф.д.ю.н. Иван Русчев - преподавател в Юридическия факултет

  

 

Медийни изяви

 

Научни прояви

Лятна научна сесия на Юридическия факултет - 2023

Лятна научна сесия на Юридическия факултет - 2022

Лятна научна сесия на Юридическия факултет - 2021

Сборник “Право и общество", ВСУ, 2021
 

Наши студенти и възпитаници

  • Успехи и отличия


СТУДЕНТИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАЩИТИХА БЛЕСТЯЩО ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ В СИМУЛАЦИЯТА НА ЕС #CONSIMIUM

СТУДЕНТКА НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" БЕ ОТЛИЧЕНА В КОНКУРС НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА БЪЛГАРИЯ

ДВАМА СТУДЕНТИ НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ С НОМИНАЦИИ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

ОТБОРЪТ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Е ПОБЕДИТЕЛ В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ!

ВАНЕСА СЪБКОВА И МИЛА ПЕТРОВА СА НОСИТЕЛИ НА ПОИМЕННИТЕ НАГРАДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ОСЕМ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" СЕ ЗАКЛЕХА КАТО МЛАДШИ МАГИСТРАТИ

СТУДЕНТИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В СИМУЛАЦИЯТА CONSIMIUM


ТРИМА СТУДЕНТИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ПОЛУЧИХА ПОИМЕННИТЕ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВАРНА

Гергана Атанасова - Студент на годината в направление "Правни науки": Пожелавам на студентите да се трудят и да мечтаят

Второкурсничка на ВСУ "Черноризец Храбър" стана "Студент на годината" в направление “Правни науки”

Възпитаничката на специалност “Право” на ВСУ Пламена Нанкова е вече съдебен помощник в Апелативен съд - Варна

Симона Донева - капитан на отбора по право на ВСУ изкачи още едно стъпало в професионалната си реализация

Възпитаничката на специалност “Право” на ВСУ Симона Донева встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд - Варна 

Студентите Пресияна Попниколова и Валентин Марков са носители на “Годишните поименни награди на Община Варна”

Четири награди за студенти на Варненския свободен университет

Възпитаникът на специалност “Право” на ВСУ Иван Стойнов встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд - Варна 

Достойно представяне на отбора на ВСУ по наказателно право в национално състезание за решаване на наказателноправни казуси в София

Студент по право на ВСУ бе отличен със стипендия

Сребърен медал за отбора на ВСУ по гражданско право в национално междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в Бургас 

Първо място за отбора студенти по право на ВСУ в национално състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в София

 
  • Практики и стажове


УЧЕНИЦИ ОТ ОДК - ВАРНА ПО СТЪПКИТЕ НА ШЕРЛОК ХОЛМС

В AДМИНИCТPAТИВEН CЪД - CМOЛЯН, CE ПPOВEДE ПPAĸТИЧECĸO OБYЧEНИE НA CТYДEНТИ OТ BCУ „ЧEPНOPИЗEЦ XPAБЪP“

ВТОРОКУРСНИЦИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" ПОСЕТИХА ВАРНЕНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ОТБОР НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ВАРНА В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПОСЕТИХА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВАРНА

СТУДЕНТКАТА ПО ПРАВО ЛОРА ЛЕВИЧАРОВА УСПЕШНО ЗАВЪРШИ МОБИЛНОСТ В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

АБСОЛВЕНТ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" УЧАСТВА В ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКО И СРАВНИТЕЛНО ЧАСТНО ПРАВО В ЗАЛЦБУРГ

ВЪЗПИТАНИЧКА НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" БЕ ИЗБРАНА ДА УЧАСТВА В ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКО И СРАВНИТЕЛНО ЧАСТНО ПРАВО В АВСТРИЯ

НАД 200 ДУШИ ОТ 10 ДЪРЖАВИ УЧАСТВАХА В КУРС ЗА ПРОФИЛИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ТРИМА ВЪЗПИТАНИЦИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАПОЧНАХА СТАЖА СИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА

СТУДЕНТИ НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В СИМУЛАЦИЯТА CONSIMIUM

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ ОТБОР ПОСТИГНА „ПРОМЯНА“ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ НА ДОКУМЕНТА, ПРИЕТ НА СИМУЛАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС В БРЮКСЕЛ

СТУДЕНТИ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ УЧАСТВАТ В СИМУЛАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕС В БРЮКСЕЛ

"КЛУБЪТ НА КРИМИНАЛИСТА" СЪЗДАДЕ "КОРПУС НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА" И В ПЛОВДИВ

СТУДЕНТКА НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЩЕ БЪДЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕН СЪТРУДНИК НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ВЪЗПИТАНИЦИ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" ЗАПОЧНАХА СТАЖА СИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

С ЛЕКЦИЯ ЗА КОНСТИТУЦИОННАТА ИДЕНТИЧНОСТ БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА

КЛУБЪТ НА КРИМИНАЛИСТА ГОСТУВА В ЗОНАТА ЗА НАУКА НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

КОРПУСЪТ НА ПОЕМНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА ДИРЕКТОРА НА МВР - ВАРНА

Студентка в специалност “Право” разказва за връзката между Кьолнския университет и ВСУ “Черноризец Храбър”

Първокурсници в специалност “Право” участваха в симулиран съдебен процес в Окръжен съд - Варна

Клубът на криминалиста запали малки и големи за науката

36 студенти на ВСУ “Черноризец Храбър” стават поемни лица

Студенти от специалност “Право” “практикуват” в Апелативен съд - Варна

Стаж в Комисията по помилването към Президента на Република България

Възпитаници от специалност “Право” на ВСУ встъпиха като стажант-юристи в Окръжен съд - Варна

Възпитаници на Юридическия факултет вече са стажант-юристи в Окръжен съд - Варна

Отлични възпитаници на специалност “Право” на ВСУ “Черноризец Храбър” вече са стажант-юристи в съда

13 възпитаници на специалност “Право” на Варненския свободен университет станаха стажанти в Окръжен съд - Варна

 
 
 

 

Отзиви на студенти от проведени стажове

Леман Хакиф, студент в IV-ти курс, редовна форма на обучение, специалност „Право”

Аз съм Леман Хакиф, студент в IV-ти курс, редовна форма на обучение, специалност „Право” към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

През изминалите години имах възможността да взема участие в редица извънаудиторни дейности като стажантски програми в основните държавни институции, в конференции на национално и международно ниво, както и майсторски класове, организирани от ВСУ.

 

Моят стаж във Висшия съдебен съвет – най важната структура в съдебната власт у нас.

За стажантската програма разбрах от фейсбук страницата на университета. Веднага привлече моя интерес и започнах да подготвям необходимите документи за първоначалния подбор . Успешно преминах към втори кръг, при което трябваше да попълня въпросник. В рамките на една седмица ми съобщиха,че съм одобрена.

Още по време на семинарните занятия в университета имах възможността да се запозная с функциите, правомощията, структурата и компетенциите на ВСС и на неговата администрация, а благодарение на стажантската програма видях как на практика се прилагат законовите разпоредби, регламентирани в Конституцията на Република България, Закона за Съдебната власт и др. нормативни актове.

За мен беше изключително удоволствие да бъда активен участник в дейността на Администрацията на ВСС, да наблюдавам заседанията на двете Колегии и Пленума на Висшия съдебен съвет, както и да имам досег с реалната практическа дейност в институцията , която определя основните положения на съдебната власт. За успешно приключилия стаж получих удостоверение на специална церемония.

Участия в конференции

Всеки желаещ, изготвя доклад, който се представя пред публика. Желание за участие заявяват и студенти от други университети. Докладите се оценяват от експертно жури, което се състои от наши преподаватели- водещи специалисти в сферата на правните науки. След всяко представяне се поставят въпроси и се водят дебати. Така обогатяваме знанията си и вникваме по-дълбоко в материята на правото.

В края на конференцията се връчват сертификати (с ECTS кредити) и грамоти за отлично представяне на участниците, най-високо оценени от експертното жури.

ВСУ дава шанс на студентите си да покажат и докажат своите знания и умения и на международно ниво. Тази година взех участие в международна конференция в Закопане, Полша, където имаше участници от Украйна, Словакия и др. държави. Освен научна, конференцията имаше и културна стойност. Отблизо се запознах с полската култура,история и традиции. Също така получих сертификат, който удостоверява моето участие, а докладът ми е публикуван в сборник .

Моята номинация за Годишни поименни награди на Община Варна - 2017г.

Въз основа на всичките ми участия през академичната 2016-2017г. бях отличена с награда в категория ,,Правни науки‘‘. Много съм щастлива, че съм удостоена с тази значима награда от Община Варна. Тя е доказателство, че положените усилия не остават незабелязани, което ме мотивира да продължавам да работя все така усърдно за своето професионално и личностно развитие.

След такива постижения бих искала най-сърдечно да изкажа благодарностите си към Академичното ръководство на ВСУ ,, Черноризец Храбър“, без чиито инициативи, тези нямаше да бъдат факт и към преподавателите ни от катедра ,, Правни науки“, които допринесоха много за нашето развитие и без тяхната подкрепа и напътствия, знанията и качествата ни биха били немислими. ВСУ създава условия, благодарение на които ние студентите сме способни да се конкураме и постигаме показателни и убедителни успехи. Наша задача е да оправдаем старанието на университета и гордо да споделяме всяко свое постижение, което е резултат на общите ни усилия.

 

Марина К. Георгиева, студент по право във ВСУ „Черноризец Храбър”

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” е учебно заведение, което предоставя много възможности на своите студенти. Освен редовната програма, включена в обучението, ние студентите имаме възможност да участваме в редица допълнителни занимания, които обогатяват нашите теоретични и практически знания. Участието в майсторски класове и конференции на различни теми, организирани от ВСУ, дава допълнителна квалификация в съответната сфера, към която е насочена темата на майсторския клас или конференция. След приключване на майсторския клас или конференцията всеки участник получава сертификат, издаден от ВСУ „Черноризец Храбър”, който удостоверява неговото участие и специалните му постижения. Университетът предоставя възможност и за участие в проект „Студентски практики”, който е насочен по-скоро към придобиването на практически умения. Проектът е синхронизиран с професионалното направление, в което се обучава студентът. Многобройните възможности за обогатяване на знанията са факт във ВСУ „Черноризец Храбър” и могат да бъдат от голяма полза за по-нататъшното професионално развитие на неговите възпитаници.

 
     Орлин Кисьов, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, бе в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова". Имах възможността да се запозная от близо с работата в адвокатска кантора. Осигурен ми бе пълен достъп до текущи и приключени дела. Можех и да работя по реални казуси от всички сфери на правото – гражданско, наказателно, админстративно. Тъй като по-голямата част от съдебните спорове в България са от гражданскоправен характер, повечето дела бяха свързани с търговски, семейноправни, трудови и вещни въпроси.

Благодаря на ментора ми адв. Десислава Петкова, с която работихме през цялото време. Както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график проведе няколко срещи с нас - стажантите по актуални теми. С адв. Арнаудов имахме ъзможността да дискутираме по актуални правни проблеми, нашумели съдебни процеси, както и да обсъждаме динамичното законодателство в България.

Считам, че подобни практики на тудентите са много полезни и един добър ориентир за по-нататъшното им професионално развитие. А връзката с практиката показва най-ясно доколко сме усвоили материята по време на целия обучителен курс във ВСУ "Черноризец Храбър".

 

Даниел Борисов, V курс, специалност Право

Кандидатствах за участие в проекта "Студентски рактики", след като през месеци октомври-ноември 2012 г. успешно приключих стаж по рограма "Създаване на капацитет за бъдещето", проведен в Община Варна. Желанието ми да стана част (макар и за малко) от екипа на адвокатска кантора "Арнаудов & Узунова" , стана реалност по-малко от седмица след като подадох документи за свободната позиция. Администрацията във ВСУ съдейства за бързото оформяне на документацията и в средата на юли месец започнах практика.

От самото начало се почувствах в "свои води", тъй като ментора на групата, адвокат Десислав Петкова, се стараеше да отдели време и внимание за всички въпроси, възникнали по повод на практиката. Стажантската програма бе изключително полезна с практическия и теоритичен опит, които допълни правните ми познания, придобити по време на следването ми във ВСУ. Практиката ми даде възможност да осъзная колко е важно да установя конкретното закононарушение в едно гражданско правоотношение, както и точното му отвеждане под правната норма, която го защитава. Разнообразието в частноправните казуси, и оформилите се дискусии, обогатиха юридическата ми култура и спомагат при подготовката ми за предстоящите държавни изпити.

В заключение искам да благодаря на ВСУ и МОН за прекрасната възможност, която ми бе предоставена. Със сигурност този месец и половина ме кара да се чувствам по-уверен и знаещ студент.

 

Александра Атанасова, V курс, специалност "Право"

Проектът "Студентски практики" се оказа една доста добра възможност за мен. Аз съм завършила семестриално, студентка по Право, на която й предстоят държавни изпити. Практиката беше една добра подготовка, както за тях, така и за бъдещото ми развитие като юрист.

Получих възможността да бъда въведена в реалната работна среда на адвокатското дружество, в което стажувах. Беше ми възложено да давам отговори на казуси, поставени ми от клиенти, от сайта на адвокатското дружество за безплатни консултации. Изготвях искови молби по истински дела и ми беше предоставен достъп до всички дела в кантората. Друг важен плюс е това,че практиката беше платена. Щастлива съм че бях участник в проекта!

 
      Наталия Панайотова, V курс, специалност "Право"

Стажът в Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" беше изключително ползотворен за мен. Придобих основни знания за дейността на кантората. Усъвършенствах придобитите знания по време на обучението си във ВСУ "Черноризец Храбър", тъй като ми беше предоставен достъп до дела и реални казуси от различни сфери на правото.

Благодарение на адвокат Десислава Петкова и адвокат Светозар Арнаудов ми бяха осигурени оптимални условия за провеждане на стажа. Надявам се занапред все повече студенти да имат шанс за подобна практика, какъвто имах аз.

 
     
     Мариела Вълнаева, V курс, специалност "Право"

Стажът, в който участвах, се провеждаше Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" в гр. Варна. Запознах се отблизо с работата в кантората, провеждаха се подробни дискусии по текущи дела, както и по приключени. Беше ни осигурен свободен достъп до делата, можех да работя върху реални казуси и да отговарям на реални запитвания, което ми беше изключително интересно и полезно за работа в бъдеще. По-голямата част от казусите бяха от гражданскоправен характер - търговско, вещно, семейно, трудови въпроси, както и от сферата на Наказателното и Административно право.

Благодаря на ментора ни адв. Десислава Петкова, която старателно ни обясняваше всичко, което е нужно и отговаряше изчерпателно на всички наши въпроси, както и на адв. Светозар Арнаудов, който въпреки натоварения си график, успя да отдели време и да се срещне няколко пъти с нас.

Убедена съм, че подобни практики биха били полезни за всеки, който изяви желание да усъвършенства себе си, да се развива професионално, да трупа нови знания от работещите в бранша, и да има късметът да попадне на такъв екип, както нас в Адв. дружество "Арнаудов и Узунова".


 

 

Галерия